[ad_1]

Explanation : Varış öncesi gümrük işlemleri ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar hk

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Customs General Directorate

Number : 20117910-010.06.02

topic : Customs Procedures Pre-Arrival
Genelgesi

08.04.2019 / 43123718
CIRCULAR
(2019/12)

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Customs Procedures Pre-Arrival) (Seri No: 1) 23/01/2019 dated 30664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 23/04/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

A. Başvuruya İlişkin Hususlar

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü (DfE) sahipleri Tebliğ hükümlerinden doğrudan yararlanacaktır. Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden faydalanmak isteyen YYS harici yükümlüler ise ekte yer alan başvuru formu ve diğer belgelerle birlikte Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne başvuracaktır.

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince, başvuru formu ve eki ibraz edilen belgeler incelenerek söz konusu Tebliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir. Yapılan değerlendirme sonucu eksik bilgi ve belge bulunduğu tespit edilmesi halinde eksikliklerin tamamlanması için başvuru sahibine 30 günlük süre verilir. Söz konusu ek sürede de istenilen bilgi ve belgelerin tamamlanmaması halinde, başvuru yapılmamış sayılır ve başvurunun yeniden yapılması gerekir.

Bölge Müdürlüklerince başvuruları uygun görülen yükümlülere ait bilgiler (unvan, tax identification number, address, E-mail address) Gümrükler Genel Müdürlüğüne iletilir. Söz konusu yükümlülerin varış öncesi gümrük işlemlerinden faydalanmasına ilişkin BİLGE Sisteminde gerekli yetkilendirmeler Gümrükler Genel Müdürlüğünce yapılır.

BİLGE Sisteminde yetkilendirmenin yapılmasının akabinde Gümrükler Genel Müdürlüğünce izin sahibi yükümlü ve ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bilgi verilir.

B. Eşyaya İlişkin Hususlar

Söz konusu Tebliğ hükümlerinden yararlanacak hammadde ve ara mamul niteliğindeki eşyaya ilişkin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (gTip) listesi Bakanlık internet sitesinde duyurulur. Söz konusu listedeki değişiklik veya güncellemeler Gümrükler Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

C. Beyannameye İlişkin Hususlar

Varış Öncesi Gümrükleme İzni kapsamında tescil edilecek gümrük beyannamesinin, özet beyanın ilgili satırında yer alan taşıma senedinin tamamını kapsaması gerekir.

İzin kapsamında tescil edilecek gümrük beyannamesine konu eşyanın bulunduğu konteyner içerisinde sadece aynı alıcıya ait Tebliğ kapsamındaki eşya olmalı ve başka alıcılara ait eşya olmamalıdır.

Customs Regulations 181 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre herhangi bir kontrole tabi olan eşyanın, kontrole ilişkin izin/uygunluk yazısının beyannameye kaydedilmesi halinde eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine varışından önce beyannamenin tescil edilmesine izin verilir.

İzin kapsamındaki eşyanın taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus geçici ithalat rejimine konu eşya için de Türkiye Gümrük Bölgesine varışından önce beyannamenin tescil edilmesine izin verilmekte olup bu eşyanın sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmemesi gerekmektedir.

D. İznin geri alınması

Tebliğ hükümlerinden yararlanan yükümlü, Communiqué 4 üncü maddesinde belirtilen şartları kaybetmesi halinde Varış Öncesi Gümrükleme İzni geri alınır.

İzni geri alınan yükümlünün Tebliğ hükümlerinden tekrar faydalanabilmesi için şartların sağlanması ve ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne yeniden izin başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Information and the need to please.

email is signed
Reza Danube Turagay
Deputy Minister

I: Varış Öncesi Gümrükleme İzin başvuru Formu ve ekleri

VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜKLEME İZİN BAŞVURU FORMU

Başvuru Türü: Başvuru Kaydına İlişkin Bilgiler (Bu bölüm resmi makamlarca doldurulacaktır.)
Yeni Başvuru

İzinde Değişiklik

Application Number:
Application date:
Başvuruyu Kaydeden Memurun Sicil No:
1-Information for Applicants:
Title:
Firmanın kuruluş tarihi: Faaliyete başlama tarihi: Fiilen faaliyette bulunulan süre:.…yıl.…ay
Tax number: Ticaret siciline kayıtlı olduğu yer: Ticaret sicil no:
1.2-Address information: (Şirket merkezi dışındaki adres bilgilerinin aynı olması durumunda “aynı” ibaresi yazılacaktır.)
a. Şirket merkezi adresi:
b. address where the main activities carried out:
c. Üretim/imalat yapılan tesislerin adresleri
d. Varsa depolama alanlarının adresleri
e. Varsa gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü diğer tesislerin adresleri
i.
ii.
1.3- Contact information:
Phone number: Fax number:
Internet address: E-mail address:
2-Başvuruyu Yapan Temsilciye ilişkin Bilgiler:
Adı ve soyadı:
T.C. kimlik no.su: Phone number:
Title / Görevi: E-mail address:
3-Gerektiğinde Bilgi Alınabilecek Şirket Yetkilileri:
Adı ve soyadı: Adı ve soyadı:
Title / Görevi: Title / Görevi:
Phone number: Phone number:
E-mail address: E-mail address:
4- Varış Öncesi Gümrükleme İznine İlişkin Bilgiler : (Bu kısım daha önce izin alınmışsa doldurulacaktır.)
Varış Öncesi Gümrükleme İzin No: İzin Tarihi:
4.1- Değişiklik Talebine İlişkin Bilgiler (Bu bölüm mevcut bir izin üzerinde yazılı bilgilerde veya izin kapsamındaki izin/yetkilerde değişiklik yapılmak istenilmesi halinde doldurulacaktır)
4.2- Varış Öncesi Gümrükleme İzninde Kayıtlı Bilgilerde Değişiklik ☐
Tax number:
Trade name:
Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer:
Commercial Registry Number:
Address:
5- Beyan:

This document bu belgelere ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.

Tarih Beyan Edenin

Firma Kaşesi/Kurum Mührü Adı-Soyadı

Title

Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler

  1. Adli Sicil Belgeleri.

1.1 Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında düzenlenmiş Adli Sicil Belgesi, varsa sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için imzalı Beyan Formu (örneği aşağıda yer almaktadır).

  1. Vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı.
  2. Yeminli Mali Müşavir Raporu (örneği aşağıda yer alan son 6 ay içerisinde düzenlenmiş)
  3. Production sites are located in the provinces where the provincial directorate of the Ministry of Industry and Technology organized industrial registration certificate or industry to be registered and / or certified trade from the room capacity report.
  4. Güncel imza sirküleri aslı ya da örneği.
  5. İthal edilen eşyanın üretim ve/veya imalatta kullanılacağına dair Taahhütname (örneği aşağıda yer almaktadır).
  6. Resmi dairelerce yapılan başvurularda yalnızca Başvuru Formu ibraz edilir.
  7. Sermayesinin tamamı devlete ait KİT ve İDT’ler ile sermayesinin tamamı bir KİT veya İDT’ye ait müesseselerce yapılan başvurularda başvuru formunun yanı sıra Ortaklık ve Sermaye Yapısını Gösterir Belge ibraz edilir.

Not: Eksik belge veya belgeler, otuz günlük süre içerisinde eksik belge tamamlama formu (örneği aşağıda yer almaktadır) ile birlikte başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğüne sunulur.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU
Rapor Sayısı: Rapor Tarihi: Tespit Dönemi:
1. İNCELEMEYİ YAPAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN
Name and surname:
Bağlı Olduğu Mesleki Şirketi
Bağlı Olduğu Oda
Oda Sicil No: Ruhsat No:
İş Adresi ve Telefonu
2. DAYANAK SÖZLEŞMESİNİN
Historical: Number:
3. TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN
Trade name
Kanuni Merkez Adresi
Ticaret Siciline Kayıtlı Bulunduğu Yer: Commercial Registry Number:
Kayıtlı Bulunduğu Vergi Dairesi: Tax number:
4. GENEL BİLGİLER
4.1 Sermayesinin %10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar:
Bu kısımda, şirketin toplam sermayesinin %10’undan fazlasına sahip ortakların ad ve soyadları, T.C Kimlik Numaraları (tüzel kişiler için ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve vergi kimlik numarası), sermaye pay oranları ve ikametgâh adresleri belirtilecektir.
4.2 Muhasebeden Sorumlu Kişilere İlişkin Bilgiler:
Bu kısımda, şirketin muhasebe ve mali işlerinden sorumlu olan kişilerin ad ve soyadları, görevli oldukları birimler, görevleri ve unvanları (3568 sayılı Kanun hükümlerine göre serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir unvanlarından birine sahip olup olmadıkları) will be written.
4.3 Şirketin Yasal Defterlerinin Tasdikine İlişkin Bilgiler:
Bu kısımda, şirketin bir önceki takvim yılında tutulan kanuni defterlerinin türleri, tasdik tarih ve numaraları ile tasdik eden merciiler yazılacaktır.
4.4 Şirketin Muhasebe ve Defter Kayıtlarına İlişkin Bilgiler:
Bu kısımda, aşağıdaki sorular konuyla ilgili yapılan incelemeler de belirtilerek yanıtlanacaktır.
4.4.1 Şirket muhasebe kayıtları ve mali bilgi ve belgeleri şirket merkezinde mi tutulmaktadır? Tutulmuyor ise nerede tutulmaktadır ve istenildiğinde merkezden bu bilgi ve belgelere kolayca erişim sağlanabilmekte midir?
4.4.2 Şirketin muhasebe kayıtları bilgisayar aracılığıyla mı tutulmaktadır? Şirketin muhasebe kayıtları bilgisayar aracılığıyla tutuluyor ise bunun için hangi bilgisayar programı veya programları kullanılmaktadır?
4.4.3 Şirketin muhasebe kayıtları tek düzen muhasebe sistemine uygun olarak tutulmakta mıdır?
4.4.4 Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgeler usulüne uygun olarak düzenlenmiş midir, düzgün bir şekilde şirket kayıtlarına geçirilmiş midir ve gerçeği yansıtmakta mıdır?
4.4.5 Defter kayıtları nizamına ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutulmakta mıdır?
4.4.6 Şirketin ticari ve mali bilgi ve belgeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanununda belirtilen yasal saklama süresi içerisinde istenildiği takdirde ibraz edilebilecek şekilde düzenli olarak saklanmakta mıdır, bu belgelerin saklanması için arşiv oluşturulmuş mudur?
4.4.7 İnceleme yapıldığı tarih itibariyle, muhtasar, stamp, katma değer, geçici vergi beyannameleri ve kurumlar vergisi beyannamesi süresinde verilmiş midir? Verilen beyannameler şirketin kanuni defter ve kayıtlarına ve mevzuata uygun mudur?
4.4.8 Şirketin Rapora Konu Yıl İçerisinde Ödediği Kurumlar Vergisi Tutarı (Rapora konu yıldan bir önceki yıl) :
4.4.9 Şirketin Hukuki Statüsü:
Bu kısımda, şirketin inceleme yapıldığı tarih itibariyle, iflas etmediği/iflasının ilan edilmediği/iflasının ertelendiği, tasfiye halinde olmadığı/zorunlu tasfiye kararı verilmediği, işlerinin mahkeme tarafından yürütülmediği, konkordato ilan etmediği, işlerinin askıya almadığına ilişkin tespitler yer alacaktır.
5. HESAP İNCELEMELERİ
5.1 Mal ve Hizmet Alış ve Satış Faturaları Üzerinden Yapılan İncelemeler:
5.2 Nakit Hareketleri ve Borç-Alacak İlişkileri:
5.3 Bilanço Hesaplarına İlişkin İncelemeleri:
5.4 Gelir Tablosu Hesapları Hakkında Açıklamalar:
5.5 Finansal Analiz ile İlgili Açıklamalar:
5.5.1 Likidite Oranları
Bu kısımda Cari Oran ve Asit Test Oranı belirtilecek ve kısaca yorumlanacaktır.
5.5.2 Aktif Yapıyla İlgili Oranlar
Bu kısımda Stoklar/Aktif Toplamı, Kısa Vadeli Alacaklar/Aktif Toplamı ve Maddi Duran Varlıklar/Özkaynaklar oranları belirtilecek ve kısaca yorumlanacaktır.
5.5.3 Verimlilik Oranları
Bu kısımda Stok Devir Hızı, Özvarlık Devir Hızı ve Aktif Devir Hızı oranları belirtilecek ve kısaca yorumlanacaktır.
5.5.4 Mali Yapı ile İlgili Oranlar
Bu kısımda, Özvarlıklar/Pasif Toplamı, Kısa Vadeli Borçlar/Pasif Toplamı ve Toplam Borçlar/Pasif Toplamı oranları belirtilecek ve kısaca yorumlanacaktır.
5.5.5 Karlılık Oranları
Bu kısımda, Özvarlık Karlılığı, Faaliyet Karlılığı ve Net Kar Marjı oranları belirtilecek ve kısaca yorumlanacaktır.
6. RESULT
6.1 Bu kısımda 4 and 5 inci kısımda yer verilen bilgi ve değerlendirmeler göz önünde bulundurularak;
6.1.1 Şirket ile ilgili fiili durumun, şirketin muhasebe kayıt ve belgelerinin mevzuata uygun olup olmadığı;
6.1.2 Şirketin incelenen mali tablolar itibarıyla borç, fee, vergi ve sair yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği,
6.1.3 Şirketin incelenen mali tablolar itibariyle inceleme döneminde kar edip etmediği,
6.1.4 Muhasebe kayıtlarının, ilgili mali bilgi, belge ve verilerin düzenli tutulup tutulmadığı, söz konusu kayıtlara, information, belge ve verilere istenildiğinde kolayca erişim sağlanıp sağlanamayacağı,
Hususları, taahhütlerini karşılamaya yeterli bir mali durumda olduğu tespit edilecektir.
6.2 Bu bölümde “Yapılan tespit ve incelemeler sonucunda 7.1 de belirtilen hususlar olumlu/olumsuz olarak sonucuna bağlanmıştır.(*)” şeklinde duruma uygun ifadeye yer verilecektir.
(*) 6.1 de belirtilen tüm hususların uygun olarak tespitinin yapıldığı durumda “Olumlu”, belirtilen bu hususlardan herhangi birine ilişkin olarak uygun olmadığı tespiti yapıldığı durumda ise “Olumsuz” görüş belirtilecektir.

MINISTRY OF COMMERCE

Gümrükler Genel Tebliği (Customs Procedures Pre-Arrival) kapsamında ithal edeceğimiz eşyayı yalnızca üretim ve/veya imalatta kullanacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

Firmayı Temsil ve İlzama Yetkili
Kişilerin İmzaları
Stamp

BEYAN FORMU
5237 sayılı Türk Ceza Kanununda sayılan; uluslararası suçlar, crimes against the security of the state, crimes against the constitutional order and its functioning, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, debit, extortion, bribe, misappropriation, theft, fraud, forgery, abuse of trust, fraudulent bankruptcy, false testimony, suç uydurma ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, action does not perform the rigging, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları, gümrük kaçakçılığı veya gümrük kaçakçılığına teşebbüs suçları, petrol kaçakçılığı suçları, uyuşturucu kaçakçılığı suçları, haksız mal edinme suçlarından, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin mevzuat hükümleri uyarınca ceza almamış olduğumu/olduğunu, aksine bir durumun tespit edilmesi halinde doğacak tüm hukuki sonuçları kabul edeceğimi beyan ederim.
History:
Beyan Edenin
Name and surname:
Title:
Signature:
BEYANA KONU KİŞİNİN
Adı ve Soyadı
Title
Uyruğu
address
Doğum Tarihi ve Yeri
Anne Adı
Baba Adı
Pasaport Tarih ve Numarası
Başvuru sahibi kişinin Sermayedarı/Ortağı

(%10’dan fazla paya sahip)

Yönetim Kurulu Üyesi/Şirket Müdürü Dış Ticaret/Gümrük İşlemlerinde İmza Yetkilisi
BAŞVURU SAHİBİ KİŞİNİN
Ticari Unvanı
Vergi No.su
EKSİK BELGE TAMAMLAMA FORMU

1-Eksik Belgeyle Beyanda Bulunan Kişi
Trade name
Vergi No
2- Eksik Belgeyle Beyanda Bulunulan Bölge Müdürlüğü Adı
3-Tamamlanan Belge/Belgeler
Tamamlanan Belge Belge Tarihi Belge Sayısı Süre Uzatımı (day)
1.
2.
3.
DESCRIPTIONS:

Varış Öncesi Gümrükleme İzni ile ilgili olarak yukarıda belirtilen belgeler ilişikte yer almaktadır.

Gereğini arz ederim (History)

I: … Adet Belge (… Sayfa)

Firma Yetkilisi
Adı Soyadı-Unvanı
Signature
Stamp

[ad_2]