[ad_1]

Explanation : What of the Republic of Turkey and Turkish Republic of Northern Cyprus goods subject to transport cargo between the transactions will be made in HK.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Customs General Directorate

Number : 18723479-010.06.02
topic : Türkiye ile KKTC Arasında Kargo
Taşımacılığı

06.03.2019/42104538
CIRCULAR
(2019/6)

2017/10999 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Kargo Taşımacılığına Konu Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Karar” 11.01.2018 dated 30298 numbered (duplicate) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karar çerçevesinde aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.

1- Karar kapsamındaki eşyanın gümrük işlemlerini yapmaya yetkili gümrük idareleri Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Mersin Gümrük Müdürlüğü, Adana Gümrük Müdürlüğü ve Taşucu Gümrük Müdürlüğüdür.

2- Karar kapsamında Gümrükler Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen firmalar bu Genelge ile düzenlenen beyanı yapabilirler.

3- Yetkilendirilen firmalar yetki kapsamındaki işlemlerin yapılmasında alıcıyı/göndericiyi başka bir işleme gerek kalmadan temsil eder ve bu yetkinin kullanımında vekaletname ibrazı, dolayısıyla Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi kaydı kontrolü aranmaz.

4- a) decision 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü çerçevesinde, 3 The first paragraph of the article (a), (b), (c), (ç) and (e) sent or received under paragraphs;

– Kıymeti 22 Avro’yu geçmeyen serbest dolaşıma giriş rejimine konu önemli değeri olmayan eşya,

– Gönderi başına kıymeti 1500 Goods that do not have commercial quantity and nature subject to the free movement entry regime not exceeding the euro,

– Yolcunun gelişinden bir ay önce ve üç ay sonraki sürelerde gelen yolcunun kişisel kullanımına mahsus eşya,

– 4458 Of Customs Law No. 167 Article of the first section (8) numbered bend (d) Sample goods and models within the scope of sub-clause,

– Gönderi başına kıymeti 7500 Goods subject to the export regime not exceeding the euro,

for, ilgili rejime girişe ilişkin Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) regulated.

b) ETGB kapsamında ihraç edilmiş eşyanın tamamen veya kısmen geri gelmesi durumunda, geri gelen eşya beyanının ETGB ile yapılması; yine yanlışlıkla Türkiye’ye gelen gönderinin mahrece iadesinin ETGB beyanıyla yapılması mümkün bulunmaktadır.

c) ETGB’de eşyanın gönderildiği ve geldiği ülke kodları olarak Türkiye ve KKTC’ye ilişkin oluşturulan ülke kodları girilir.

d) ETGB ile yapılan ihracatta, GTİP alanı zorunlu alan değildir. But, ETGB kapsamı ihracatta KDV iadesinden faydalanmak istenilmesi durumunda ilgili alana eşyaya ilişkin GTİP’in yazılması gerekmektedir.

In this context, Karar kapsamında düzenlenecek ihracata ilişkin ETGB’ler için “TSPA-HAR” muafiyet kodu öngörülmemiştir.

5- a) decision 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü çerçevesinde, 3 The first paragraph of the article (d) and (f) bentleri kapsamında beyan edilecek,

– Gönderi başına kıymeti 7500 Goods subject to free circulation regime with a commercial quantity and nature not exceeding the euro,

– Tamir ve bakım amacıyla getirilen eşya ile bir ticari fuarda veya benzeri faaliyetlerde kullanılmak amacıyla getirilen eşya,

için ilgili rejime girişe ilişkin BİLGE Sisteminde Detaylı Beyan modülünden “BS17” kodu seçilerek bir gümrük beyannamesi düzenlenir. Bu usul kodu sadece “4000”, “5100”, “3151”, “5300”, “3153” ve “1040” rejim kodlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için kullanılabilir.

b) Eşyanın gönderildiği ve geldiği ülke kodları olarak Türkiye ve KKTC’ye ilişkin oluşturulan ülke kodları girilir.

c) decision 3 The first paragraph of Article (d) bendi kapsamında BS17 kodlu gümrük beyannamesi ile ithal edilen eşyanın mahrece iadesi yine Karar kapsamında ilgili BS17 kodlu gümrük beyannamesi ile beyan edilir.

6- decision 3 The first paragraph of Article,

a) (d) bendinde belirtilen, gönderi başına kıymeti 7500 Avro’yu geçmeyen ticari miktar ve mahiyetteki eşya için detaylı beyanda, “4000 ” rejim kodu;

b) (f) bendinde belirtilen,

– Tamir veya bakım amacıyla getirilen eşya için “5100” rejim kodu ve söz konusu eşyanın yeniden ihracında “3151” rejim kodu,

– Bir ticari fuarda veya benzeri faaliyetlerde kullanılmak amacıyla getirilen eşya için “5300” rejim kodu ve söz konusu eşyanın yeniden ihracında “3153” rejim kodu,

– Detaylı beyan ile serbest dolaşıma girdikten sonra yine detaylı beyan ile mahrece iadesi yapılacak eşya için “1040” rejim kodu kullanılır.

Karar kapsamında operatör yetkisinde ihracat işlemi ETGB ile yapıldığından söz konusu ihraç eşyasının tamamen veya kısmen geri gelmesi durumunda geri gelen eşya beyanı da ETGB ile “4210” rejim kodundan yapılır.

7- Karar kapsamında operatör yetkisi kullanan firmalar, “hk-KKTC” profilinde yetkilendirilir ve bu profilde sadece yetki verilen Gümrük Müdürlüklerinde KKTC için işlem yapabilir.

8- KKTC’den Ülkemize tamir veya bakım amacıyla geçici ithali yapılan eşyanın Karar kapsamında beyanı için, eşyanın Ülkemizden KKTC’ye gönderilmiş olduğunun tevsik edici bilgi ve belgelerle kanıtlanması gerekmektedir. Bu kapsamda beyan edilen eşya için dahilde işleme izni ve teminat aranmaz. In this case, eşyanın tamir veya bakımını müteakip yurt dışı edilmesinden beyan sahibi sorumludur.

Türkiye’den satın alındığı tevsik edilmek koşulu ile, garanti kapsamında yenisi ile değiştirilmek üzere Ülkemize getirilen eşyanın yurt dışı edilme şartı aranmaz.

9- Bir ticari fuar, sergi, toplantı ve benzeri etkinliklerde gösterime ya da kullanıma sunulmak üzere Ülkemize geçici ithali yapılan eşyanın bu Karar kapsamında beyanı için KKTC’de üretilmiş olması şarttır. Bu kapsamda yapılan beyanda geçici ithalat izni ve teminat aranmaz. Bu durumda eşyanın süresi içerisinde yurt dışı edilmesinden beyan sahibi sorumludur.

10- Kararda düzenlenmeyen hususlara ilişkin olarak Gümrük Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.

In this context, Karar kapsamında BS17 kodlu 5100 (Sadece DIIG, DIIGA, DIZIN muafiyet kodu seçilmiş olanlar) and 5300 rejimindeki beyannameler için,

a) Ayniyet tespitine ilişkin olarak uygun görülen önlemler alınır.

b) Rejimin gerektirdiği diğer belgeler aranır.

c) Rejim bitiş süresi belirlenir.

d) Eşyanın çıkışı için tescil edilen beyannamede ilk beyanname ile bağlantı kurulması gerekir.

e) Ayniyet önlemlerinin alınması amacıyla, gümrük idaresince gerek görülmesi halinde ya da risk değerlendirmesi sonucunda eşya muayeneye tabi tutulabilir.

11- BS17 kodlu, 4000 and 1040 rejimindeki gümrük beyannamelerine konu eşya için, Gümrük Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatın gerektirdiği vergiler tahsil edilir ve gerekli bilgi ve belgeler aranır.

12- Dahilde işleme rejimine konu eşyanın çıkışı için tescil edilen 3151 rejim kodlu beyannamelerde belge türü olarak “Önceki rejime ilişkin beyan” seçilmek suretiyle 5100 rejim kodlu ilk beyannamenin tescil numarası beyan edilir ve söz konusu eşya için tescil edilen beyana (çıkış bildirimi, transit beyannamesi, TIR Carnet) konu aracın yurdu terk etmesi ile birlikte 3151 rejim kodlu beyanname “kapanmış” statüye gelir. 5100 rejim kodlu ve DIZIN muafiyet kodu seçilmiş beyannameler halihazırda olduğu gibi tutanak ile kapatılır.

13- Geçici ithalat rejimine konu eşyanın çıkışı için tescil edilen 3153 rejim kodlu beyannamelerin “TCGB Açmalar” bölümünde 5300 rejim kodlu beyanname tescil numarası ve çıkarılmak istenilen miktar bilgisi girilir. 3153 rejim kodlu beyanname kapsamı eşya için tescil edilen beyana (çıkış bildirimi, transit beyannamesi, TIR Carnet) konu aracın yurdu terk etmesi ile birlikte 3153 rejim kodlu beyanname “kapanmış” statüye gelir. 5300 rejim kodlu beyanname kapsamı eşyanın tamamının çıkışının sağlanması halinde mezkur beyanname otomatik olarak “kapanmış” statüye gelir.

14- this Circular 13/5/2019 Enters into force on.

Information and the need to please.

Reza Danube Turagay
Ministers a.
Deputy Minister

[ad_2]