[ad_1]

Explanation : İlave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük uygulaması öngören İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda bir geçici madde bulunması ve geçici maddede yer alan şartların sağlanması koşuluyla Karara konu eşyanın antrepoya/serbest bölgelere alınmış olması durumunda eşyanın serbest dolaşıma girişinde ilave gümrük vergisinin/ek mali yükümlülüğün uygulanmaması hk.

T.C.

MINISTRY OF COMMERCE

Customs General Directorate

Number :20117910-110.99

topic :Additional Import Regime Decision Decision
Geçici Madde Uygulaması Antrepoda ve
Serbest Bölgede Bekleyen Eşya

03.10.2018 / 37636110

DISTRIBUTION OF PLACE to

As known, İthalat Rejimi Kararına Ek Kararların geçici maddelerinde; “to be shipped to Turkey before the date of publication of this Decision is made of a transport document regulating the installation of the goods from the date of publication of this Decision at the latest 45 Within the framework of the day of registration of customs legislation or case of customs declarations for the import summary declaration, This Decision shall not apply” denilmektedir.

Söz konusu Karar maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak gerek Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınan muhtelif yazılarda gerekse de Bakanlığımıza ulaşan dilekçelerde, İthalat Rejimi Kararına Ek Kararların yayımı tarihinden önce serbest bölgelere ve antrepolara gelmiş eşya için ihdas olunan ilave gümrük vergilerinin, ek mali yükümlülüklerin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda tereddüt hasıl olduğu ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak İthalat Genel Müdürlüğüne görüşleri sorulmuş olup anılan Genel Müdürlükten alınan ve ilişikte bir örneğine yer verilen 13.08.2018 dated 81635 No. article;

Bilindiği üzere muhtelif İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar ile 25/6/2018 dated 30456 numbered (duplicate) Resmi Gazete’de 2018/11973 numbered Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar yayımlanmıştır. Söz konusu Kararın geçici maddelerinde;

“Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 Within the framework of the day of registration of customs legislation or case of customs declarations for the import summary declaration, bu Karar hükümleri uygulanmaz”

The provision is located.

Söz konusu madde hükmünden anlaşılacağı üzere, ilgili Bakanlar Kurulu Kararının yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere yüklemesi yapılmış olan eşyanın yine aynı tarihten itibaren 45 gün içinde gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, yürürlükteki Karar hükümlerinin uygulanmayacağı, diğer bir ifadeyle, Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranlarının tatbik edileceği hüküm altına alınmıştır.

In this regard, ilave gümrük vergisine konu Kararların yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan ithal eşyaya ilişkin özet beyanın Kararın yayımı tarihinden itibaren 45 gün içerisinde gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresine verilmiş olması halinde, ilgili Karar’da aksi belirtilmedikçe süre sınırlaması olmaksızın geçici madde kapsamında serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulabileceği ve yine söz konusu eşyanın antrepoya/serbest bölgelere alınmış olması durumunda, eşyanın serbest dolaşıma girişinde ilave gümrük vergisinin/ek mali yükümlülüğün uygulanmaması gerektiği düşünülmektedir.

Öte yandan antrepo rejimi altında bulunan bir eşyanın, yeni bir Bakanlar Kurulu Kararı ile ilave gümrük vergisine/ek mali yükümlülüğe konu edilmesi halinde, yürürlüğe konulacak Karar hükümlerinin dikkate alınarak bir değerlendirme yapılması gerektiği mülahaza edilmektedir.

it is called.

Yine anılan Genel Müdürlükten alınan ve bir örneği ekli 06.09.2018 dated 86398 No. article;

İlave gümrük vergisi uygulaması öngören muhtelif İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda bir geçici madde bulunması ve geçici maddede yer alan şartların sağlanması koşuluyla Karar’a konu eşyanın antrepoya/serbest bölgelere alınmış olması durumunda eşyanın serbest dolaşıma girişinde ilave gümrük vergisinin/ek mali yükümlülüğün uygulanmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

Gelecekte ihdas edilecek ilave gümrük vergileri ile ek mali yükümlülükler öngören Kararlar için ise yayınlanacak Karar metninde geçici madde yer alması halinde bu madde göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılması gerektiği düşünülmektedir.”

it is called.

Bilgilerini ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa SILVER
Ministers a.
General manager

I: 2 eg text ads.

Distribution: All the Regional Directorate of Customs and Trade

T.C.

MINISTRY OF COMMERCE

General Directorate of Imports

13.08.2018

Number :56067857-249 -E.81635

topic :Additional Import Regime Decision Decision
Geçici Madde Uygulaması

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Interest: a) 30.07.2018 dated 20117910 – 99 No. Type.

b) 08.08.2018 dated 20117910 – 36172683 No. Type.

İlgi’de kayıtlı yazınız incelenmiştir.

As known, muhtelif İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar ile 25.6.2018 dated 30456 (duplicate) sayılı Resmi Gazete’de 2018/11973 sayılı Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar yayımlanmıştır. Söz konusu Kararın geçici maddelerinde;

(1) to be shipped to Turkey before the date of publication of this Decision is made of a transport document regulating the installation of the goods from the date of publication of this Decision at the latest 45 if the customs declaration regarding the import is registered within the day or a summary declaration is filed within the framework of the customs legislation., This Decision shall not apply.

The provision is located.

Söz konusu madde hükmünden anlaşılacağı üzere, ilgili Bakanlar Kurulu Kararının yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere yüklemesi yapılmış olan eşyanın yine aynı tarihten itibaren 45 gün içinde gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, yürürlükteki Karar hükümlerinin uygulanmayacağı, diğer bir ifadeyle, Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranlarının tatbik edileceği hüküm altına alınmıştır. In this regard, ilave gümrük vergisine konu Kararların yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan ithal eşyaya ilişkin özet beyanın Kararın yayımı tarihinden itibaren 45 gün içerisinde gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresine verilmiş olması halinde, ilgili Karar’da aksi belirtilmedikçe, süre sınırlaması olmaksızın geçici madde kapsamında serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutabileceği ve yine söz konusu eşyanın antrepoya/serbest bölgelere alınmış olması durumunda, eşyanın serbest dolaşıma girişinde ilave gümrük vergisinin/ek mali yükümlülüğün uygulanmaması gerektiği düşünülmektedir.

on the other hand, antrepo rejimi altında bulunan bir eşyanın, yeni bir Bakanlar Kurulu Kararı ile ilave gümrük vergisine/ek mali yükümlülüğe konu edilmesi halinde, yürürlüğe konulacak olan Karar hükümlerinin dikkate alınarak bir değerlendirme yapılması gerektiği mülahaza edilmektedir.

I hereby submit the required information and.

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ
General Manager V.

T.C.

MINISTRY OF COMMERCE

General Directorate of Imports

06.09.2018

Number :56067857 – 744.05.04 – E.86398

topic :Geçici Madde Uygulaması

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Interest: a) 27.07.2018 dated 36172683 No. Type.

b) 13.08.2018 dated 81635 Our letter dated.

c) 17.08.2018 talihli ve 36725461 No. Type.

Interest (c)’de kayıtlı yazınız incelenmiş olup, interest (b)’de kayıtlı yazımızda belirtildiği üzere, ilave gümrük vergisi uygulaması öngören muhtelif İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda bir geçici madde bulunması ve geçici maddede yer alan şartların sağlanması koşuluyla Karar’a konu eşyanın antrepoya/serbest bölgelere alınmış olması durumunda eşyanın serbest dolaşıma girişinde ilave gümrük vergisinin/ek mali yükümlülüğün uygulanmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

Gelecekte ihdas edilecek ilave gümrük vergileri ve ek mali yükümlülükler öngören Kararlar için ise, yayımlanacak Karar metninde geçici madde yer alması halinde bu madde göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Bilgilerine arz ederim.

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ
General Manager V.

[ad_2]