[ad_1]

Explanation : Export e-invoice arrangement for deliveries to duty free shops, ÖTV (III) and (IV) Except numbered list hk.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Customs General Directorate

Number :40216608-169.99[GGM-019]

topic :Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan
Teslimlerde İhracat E-Fatura Düzenlemesi

11.12.2019 / 50253907
DISTRIBUTION OF PLACE to

As known 7104 No. "Certain Laws and Decree Law on Value Added Tax Law by Decree Law on the Amendment" with, 3065 No. deliver value-added exports is considered one of the shops or delivered to their warehouse to be sold in duty-free shops in the Tax Code of goods in free circulation in the amendment abroad, 4760 sayılı ÖTV Kanununda yapılan değişiklikle ise ÖTV Kanununa ekli (III) and (IV) No. of duty-free shops or on the list of goods delivered to their warehouse has been exempt from tax.

Aynı zamanda Özel Tüketim Vergisi (IV) sayılı liste Uygulama Genel Tebliğinde yer alan “…Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerde, warehousing declaration is to be held, that goods placed in the duty-free shops or warehouses (actually it was delivered to the operator / operators that actually received by) gösteren antrepo giriş sayım tutanağını da ihtiva eden antrepo beyannamesinin ilgili gümrük idaresi tarafından onaylandığı tarih itibariyle istisna kapsamındaki işlemin gerçekleştiği kabul edilir…” hükmü gereği, serbest dolaşımda olan Türk ve yabancı menşeli eşya, duty-free shop or warehouse, along with the invoice and waybill domestically 7200 rejim kodlu antrepo beyannamesi kullanılarak alınmaktadır.

Antrepo beyannamesi ile gümrüksüz satış mağazalarına ve depolarına alınan eşyalar için, gümrüksüz satış mağazalarına ürün tedarik eden ve e-fatura mükellefi olan firmalarca düzenlenecek e-faturanın niteliği hakkındaki tereddütlere ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının 2/12/2019 tarihli ve E.166866-1138 sayılı yazısı ilişikte gönderilmektedir.

Information and the need to please.

Mustafa SILVER
Ministers a.
General manager

Distribution:
All Regional Directorate of Customs and Foreign Trade

I: Gümrüksüz Satış Mağazalarında İhracat E-Fatura Düzenlenmesi Hk.

T.C.
TREASURY AND FINANCE MINISTRY
President of revenue management

02.12.2019

Number :82690061-220.02-E.166866

topic :Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan
Teslimlerde İhracat e-Fatura
Düzenlenmesi Hk.

MINISTRY OF COMMERCE
(Customs General Directorate)

Interest :26.07.2019 dated 46289141 No. Type.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekleri Başkanlığımızca incelenmiş ve antrepo beyannamesi ile gümrüksüz satış mağazalarına ve depolarına alınan eşyalar için, bu mağazalara ürün tedarik eden ve e-Fatura kullanıcısı olan firmalarca düzenlenecek e-Faturaların, niteliği hakkında tereddütler yaşandığı, ilgili firmaya verilecek cevaba esas olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde 7200 rejim kodlu antrepo beyannameleri ile gümrüksüz satış mağazalarına ve depolarına alınan serbest dolaşımda bulunan eşyaya ilişkin olarak düzenlenecek e-Faturaların “İhracat Senaryolu” olması gerekip gerekmediği konusunda Başkanlığımız görüşüne ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır.

as known 7104 Sayılı “Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ” un yürürlüğe girmesi ile birlikte yurt içinde serbest dolaşımda bulunan malların, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslimi, ihracat teslimi kapsamına alınmış olup, ilgili Kanunla getirilen değişiklikle birlikte Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “1.1.1. İstisnanın Kapsamı ve Beyanı” başlıklı bölümünde;

“…
In their submission made to the store or warehouse to be sold in duty-free shops, warehousing declaration is to be held, that goods placed in the duty-free shops or warehouses (actually it was delivered to the operator / operators that actually received by) warehouse entry count reports indicating the scope of the exception as of the date of approval by the customs authorities of the relevant warehouse containing the declaration is accepted of the transactions. Exceptions to the scope of their duty-free shops or warehouses for delivery made to a related bill, "Law No. 3065 11 and 12 According to Article duty free shops or delivered to their warehouse agent "shall be deducted from the commentary.

…”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan www.efatura.gov.tr adresinde yayında olan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nun “3- İHRACAT FATURASI” başlıklı bölümünde;
” İhracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu sadece Gümrük Beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturaları için geçerlidir. Diğer belgelerin (Serbest Bölge İşlem Formu, transit ticaret formu vb.) ekinde yer alan ihracat faturaları e-fatura kapsamında değildir.

Bu kapsamda düzenlenecek faturalarda 2.2.1 de belirtildiği gibi profil tipi İHRACAT, fatura tipi İSTİSNA seçilecek, gümrük beyannamesine konu olmayan diğer durumlarda ise profil tipi TEMELFATURA/TİCARİFATURA, fatura tipi İSTİSNA seçilip ilgili istisna kodu ile fatura düzenlenecektir.” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre; gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerde düzenlenecek beyanname, Gümrük Beyannamesi değil Antrepo Beyannamesi olduğundan, e-Fatura İhracat e-Fatura senaryosu ile değil Temel/Ticari Fatura Senaryosu ile düzenlenecek ve Fatura Tipi olarak “istisna” seçilip . ” 301 Mal İhracı” kodu ile işlem yapılacaktır.

However,; alıcının e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmaması halinde satıcının e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcı olması durumunda; düzenleyeceği fatura “e-Arşiv Fatura” olması ve Temel/Ticari Fatura Senaryosu ile Fatura Tipinin “İstisna” olarak seçilip ” 301 Mal İhracı” kodu ile işlem yapılması gerekmektedir. Satıcının e-Arşiv Fatura uygulamasına da kayıtlı kullanıcı olmaması halinde ise; düzenlenecek faturanın matbu(matbaa baskılı) kağıt fatura olması gerektiği tabiidir.

Data acquisition and would supply the need.

Abdullah KİRAZ
Başkan a.
Vice President of Revenue Administration V.

[ad_2]