[ad_1]

Explanation : Inward processing the permit application, The adoption of the declaration upon declaration by the applicant exporter and also means it should be possible for a document, izin sahibinin aracı ihracatçı ile ihracatın gerçekleştirileceğine ilişkin beyanı ve beyan edilen aracı ihracatçının ilgili izin ID sini kullanarak beyanname tescil etmesi yeterli bulunmaktadır.

T.C.

MINISTRY OF COMMERCE

Customs General Directorate

Number :41208501-132.99

topic :Dahilde İşleme İzin Başvurularında
Aracı İhracatçının Tevsiki Hk.

25.07.2018 / 36136876

DISTRIBUTION

As known, dahilde işleme izni kapsamı ihracatın izin sahibi firma yerine aracı ihracatçı tarafından gerçekleştirileceği durumlarda, izin başvurusu sırasında aracı ihracatçı bilgisi izin başvurusunda bulunan firma tarafından TPS sistemine girilmekte, böylece ilgili izin ID’sinin aracı ihracatçı tarafından da kullanılması mümkün hale gelerek aracı ihracatçı adına beyanname tescil edilebilmektedir.

Dahilde işleme izninin verilmesi aşamasında aranan bilgi ve belgeler ise Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (Export: 2006/12)’nin EK-1’inde sayılmakta olup söz konusu bilgi ve belgeler arasında aracı ihracatçıyla izin sahibi arasında bulunan anlaşmanın tevsikine ilişkin herhangi bir ifade yer almamaktadır.

also, Anılan Tebliğin 29/(4) Article; “Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firma ile aracı ihracatçı arasındaki tüm hukuki sorunlar, aralarında yapacakları sözleşme hükümlerine tabidir.”, 29/(5) maddesi ise, “aracı ihracatçı, from the tax not collected during the importation of the goods used to obtain the processed product subject to declaration., belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.” hükümlerine amir

bulunmaktadır.

because of, dahilde işleme izin başvurularında, başvuru sahibince aracı ihracatçı beyan edilmesi halinde beyanın kabul edilmesi ve buna ilişkin ayrıca bir belge aranmaması gereksiz bürokrasi ve kırtasiyeciliğin önlenmesi noktasında önem taşımakta olup izin sahibinin aracı ihracatçı ile ihracatın gerçekleştirileceğine ilişkin beyanı ve beyan edilen aracı ihracatçının ilgili izin ID’sini kullanarak beyanname tescil etmesi yeterli bulunmaktadır.

Bilgileri ile buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa SILVER
Ministers a.
General manager

Distribution:
All the Regional Directorate of Customs and Trade

[ad_2]