[ad_1]

Explanation : India, Sri Lanka, Originating in Thailand and Spain / output joint link chains and import of various parts of Turkey has enacted anti-dumping duties.

Commerce Ministry:

FIRST PART

General Information and Operations

Purpose and scope

MATTER 1 – (1) The purpose of this Communiqué, 9/3/2018 dated 30355 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2018/9) ile Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya menşeli/çıkışlı 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 and 7315.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ithalatına yönelik olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Rest

MATTER 2 – (1) this Communiqué, 14/6/1989 dated 3577 No. Law on Prevention of Unfair Competition in Imports, 20/10/1999 dated 99/13482 No. of Ministers Decision on Prevention of Unfair Competition in Importation and put into effect by the Council 30/10/1999 dated 23861 published in the Official Gazette No. Import are based on the regulation on preventing unfair competition.

Definitions

MATTER 3 – (1) This communiqué last;

a) Ministry: Trade Ministry,

b) CHC: People's Republic of China,

c) headquarters: The Ministry Directorate General for Imports,

ç) G.T.İ.P: Customs tariff statistics position,

d) South Korea: Republic of Korea,

e) India: The Republic of India,

f) Spain: Kingdom of Spain,

g) Law: 3577 No. The Law on Prevention of Unfair Competition in Imports,

ğ) Decision: 20/10/1999 dated 99/13482 No. of Ministers Decision on Prevention of Unfair Competition in Importation enacted by the Council,

h) Sri Lanka: Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti’ni,

I) Thailand: Kingdom of Thailand,

i) Taiwan: Chinese Taiwan,

j) Regulations: Regulations on Prevention of Unfair Competition in Importation,

express.

Products subject to investigation

MATTER 4 – (1) Products subject to investigation 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 and 7315.19.00.00.00 G.T.İ.P.’leri altında kayıtlı “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı”dır.

current legislation relating to products subject to investigation

MATTER 5 – (1) 23/5/2010 dated 27589 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2010/13) ile ÇHC menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamlarının ithalatında dampinge karşı 1.200 USD / ton level, definitive measures were enacted. 19/6/2016 dated 29747 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2016/19) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin söz konusu eşya ithalatında mevcut haliyle uygulamasının devam ettirilmesine karar verilmiştir.

(2) on the other hand, 12/12/ 2013 dated 28849 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2013/31) ile de; ÇHC menşeli eşyaya uygulanan önlem, iki firma hariç tutulmak üzere Güney Kore, Malezya ve Tayvan menşeli/çıkışlı anılan eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

Application and investigation

MATTER 6 – (1) Tosyalı Makina San. ve Tic. Ltd. Sti. firması tarafından, Forwarded to the Ministry, önlem konusu ülkeler menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamının ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik iddia üzerine Bakanlık tarafından bir inceleme başlatılmıştır.

(2) Law of the allegations and findings indicating that the measures rendered ineffective, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Regulation 38 Article measures under the decision of the investigation are given against nullified.

(3) 9/3/2018 dated 30355 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2018/9) with 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 and 7315.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ithalatına yönelik olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma başlatılmıştır.

The investigation period

MATTER 7 – (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 1/1/2015 with 1/1/2018 It is designated as the period between the dates investigation.

informing and collecting information of interested parties

MATTER 8 – (1) In order to provide the information necessary for the investigation, soruşturma konusu ülkelerin büyükelçiliklerine, bilinen ithalatçılarına ve yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir. In the first phase the parties, including mailing time for them to answer the questionnaire 37 day period is given. In the next stage of our Ministry vaki reasonable time extension requests have been met evaluated, interested parties additional time is given in addition to the normal time.

(2) Soruşturma kapsamında Hindistan’da mukim Galaxy Chains Pvt. Ltd. ile Tube Investments of India Limited firmaları gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur. Hindistan’da mukim Bedico Automotives firması soru formlarına cevapları göndermiş olmasına rağmen yerinde doğrulama aşamasında soruşturmadan çekildiğini yazılı olarak bildirerek işbirliğinde bulunmaktan kaçınmıştır.

(3) Hindistan’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili/ilintili olabilecek diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınamamıştır.

(4) Soruşturma kapsamında Tayland’da mukim Tien Yuen Machinery Mfg., (Thailand) Co., Ltd. firması gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur.

(5) Tayland’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili/ilintili olabilecek diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınamamıştır.

(6) Soruşturma kapsamında İspanya’da mukim Iris Chains, S.L. firması gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur.

(7) İspanya’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili/ilintili olabilecek diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınamamıştır.

(8) Sri Lanka’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili/ilintili olabilecek firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınamamıştır.

(9) Decision to be taken will be the basis of the investigation results information, bulgu ve değerlendirmeleri içeren genel nihai bildirim AB Türkiye Delegasyonu ile Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya’nın Büyükelçiliklerine ve ticari bilgilerin gizliliği de göz önünde bulundurularak işbirliğinde bulunan firmalara her bir firma için özel nihai bildirimlerle birlikte iletilmiş olup, taraflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır. Hindistan’da mukim “Tube Investments of India Limited” firması ve İspanya’da mukim “Iris Chains, S.L.” firması nihai bildirime ilişkin görüş bildirmiş olup diğer firmalardan cevap alınmamıştır. On the other hand, AB Delegasyonu ve Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçiliği’nden nihai bildirime görüş bildirmek için ek süre uzatımı talep edilmiş ve üç gün ek süre verilmiş; fakat verilen ek süre içerisinde bir görüş bildirilmemiştir. Tarafların görüşlerini sunmalarını müteakip bu görüşler de dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.

On-site verification investigations

MATTER 9 – (1) Regulation 21 inci maddesi çerçevesinde gerekli bilgi ve belgeleri süreleri dahilinde tam ve eksiksiz olarak sağlayarak işbirliğinde bulunan, Galaxy Chains Pvt. Ltd. ve Tube Investments of India Limited firmalarının Hindistan’da bulunan tesislerinde 24-27 September 2018 Between, Iris Chains S.L. firmasının İspanya’da bulunan tesislerinde 24-25 October 2018 tarihleri arasında ve Tien Yuen Machinery Mfg., (Thailand) Co., Ltd. firmasının Tayland’da bulunan tesislerinde 12-13 November 2018 spot verification was carried out between investigation.

SECOND PART

Determination Regarding Circumvention of measures

General

MATTER 10 – (1) Soruşturma kapsamında yer alan eşyanın ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya üzerinden etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.

(2) Regulation based companies that do not provide information or documents under investigation 26 ncı maddesi uyarınca işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir. In this context, önlemlerin etkisiz kılındığına yönelik belirlemeler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.

The development of products subject to investigation imports

MATTER 11 – (1) As a result of the examination of the statistics for the import of the subject goods, Hindistan’dan yapılan ithalatın artış gösterdiği görülmektedir. In this context,, söz konusu önleme konu zincirlerin Hindistan menşeli olarak ithalatı dikkat çekici ölçüde artış göstererek 2015 In about 510 ton iken, 2016 in the year 735 our, 2017 in the year 787 Increased tone. Değer bazında ise ithalat 2015 In about 1,68 milyon ABD doları iken, 2016 in the year 1,91 milyon ABD dolarına, 2017 in the year 2,13 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

(2) Hindistan’ın toplam ithalatımız içerisindeki payı, on the basis of quantity in the said period 2015 yılında %13,8’den, 2016 yılında %17,7’ye ve 2017 yılında %17,1’e yükselmiştir.

(3) Tayland’dan yapılan ithalatın 2015 yılından itibaren artış gösterdiği görülmektedir. In this context,, söz konusu önleme konu zincirlerin Tayland menşeli olarak ithalatı 2015 In about 504 ton iken, 2016 in the year 522 our, 2017 in the year 517 Increased tone. Değer bazında ise ithalat 2015 In about 1,16 milyon ABD doları iken, 2016 in the year 1,07 milyon ABD dolarına, 2017 in the year 1,25 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

(4) Tayland’ın toplam ithalatımız içerisindeki payı, on the basis of quantity in the said period 2015 in the year %13,7; 2016 In about %12,5 and 2017 In about %11,2 It was estimated as.

(5) Sri Lanka’dan yapılan ithalatın 2015 remarkably shown an increase since the year. In this context,, söz konusu önleme konu zincirlerin Sri Lanka menşeli olarak ithalatı 2015 In about 197 ton iken, 2016 in the year 420 your, 2017 in the year 268 It took place in tonnes. Değer bazında ise ithalat 2015 In about 0,41 milyon ABD doları iken, 2016 in the year 0,73 milyon ABD doları, 2017 in the year 0,51 milyon ABD doları olmuştur.

(6) Sri Lanka’nın toplam ithalatımız içerisindeki payı, on the basis of quantity in the said period 2015 In about %5,3; 2016 In about %10,1 and 2017 In about %5,8 It was estimated as.

(7) İspanya’dan yapılan ithalatın 2015 remarkably shown an increase since the year. In this context,, söz konusu önleme konu zincirlerin İspanya menşeli olarak ithalatı 2015 In about 92 ton iken, 2016 in the year 225 our, 2017 In the 357 Increased tone. Değer bazında ise ithalat 2015 In about 0,58 milyon ABD doları iken, 2016 in the year 1,09 milyon ABD dolarına, 2017 in the year 1,16 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

(8) İspanya’nın toplam ithalatımız içerisindeki payı, on the basis of quantity in the said period 2015 In about %2,5; 2016 In about %5,4 and 2017 In about %7,7 It was estimated as.

(9) Trademap veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde, Hindistan’ın ÇHC’den 2015 in the year 13,3 milyon ABD doları, 2016 in the year 13,1 milyon ABD doları, 2017 in the year 15,2 milyon ABD doları tutarında; Tayvan’dan 2015 in the year 3,1 milyon ABD doları, 2016 in the year 2,1 milyon ABD doları, 2017 in the year 2,4 milyon ABD doları tutarında; Güney Kore’den 2015 in the year 0,8 milyon ABD doları, 2016 in the year 0,5 milyon ABD doları, 2017 in the year 0,9 milyon ABD doları tutarında; Malezya’dan 2015 in the year 0,06 milyon ABD doları, 2016 in the year 0,07 milyon ABD doları, 2017 in the year 0,3 milyon ABD doları tutarında soruşturma konusu ürün ithalatı olduğu anlaşılmaktadır.

(10) Trademap veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde, Tayland’ın ÇHC’den 2015 in the year 22,9 milyon ABD doları, 2016 in the year 23,1 milyon ABD doları, 2017 in the year 29,4 milyon ABD doları tutarında; Tayvan’dan 2015 in the year 5 milyon ABD doları, 2016 in the year 4,8 milyon ABD doları, 2017 in the year 4,4 milyon ABD doları tutarında; Güney Kore’den 2015 in the year 1 milyon ABD doları, 2016 in the year 0,8 milyon ABD doları, 2017 in the year 0,7 milyon ABD doları tutarında; Malezya’dan 2015 in the year 4,5 milyon ABD doları, 2016 in the year 4,7 milyon ABD doları, 2017 in the year 6 milyon ABD doları tutarında soruşturma konusu ürün ithalatı olduğu anlaşılmaktadır.

(11) Trademap veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde, Sri Lanka’nın ÇHC’den 2015 in the year 16,8 milyon ABD doları, 2016 in the year 12,6 milyon ABD doları, 2017 in the year 11,6 milyon ABD doları tutarında; Tayvan’dan 2015 in the year 0,1 milyon ABD doları, 2016 in the year 0,15 milyon ABD doları, 2017 in the year 0,1 milyon ABD doları tutarında; Güney Kore’den 2015 in the year 0,7 milyon ABD doları, 2016 in the year 0,1 milyon ABD doları, 2017 in the year 0,1 milyon ABD doları tutarında; Malezya’dan 2015 in the year 0,25 milyon ABD doları, 2016 in the year 0,22 milyon ABD doları, 2017 in the year 0,18 milyon ABD doları tutarında soruşturma konusu ürün ithalatı olduğu anlaşılmaktadır.

(12) Trademap veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde, İspanya’nın ÇHC’den 2015 in the year 19,2 milyon ABD doları, 2016 in the year 17,7 milyon ABD doları, 2017 in the year 21,1 milyon ABD doları tutarında; Tayvan’dan 2015 in the year 1,3 milyon ABD doları, 2016 in the year 2,7 milyon ABD doları, 2017 in the year 2 milyon ABD doları tutarında; Güney Kore’den 2016 in the year 0,4 milyon ABD doları, 2017 in the year 0,2 milyon ABD doları tutarında; Malezya’dan 2015 in the year 0,15 milyon ABD doları, 2016 in the year 0,09 milyon ABD doları, 2017 in the year 0,04 milyon ABD doları tutarında soruşturma konusu ürün ithalatı olduğu anlaşılmaktadır.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler

MATTER 12 – (1) Sunulan soru formlarının incelenmesi ve yerinde doğrulama soruşturması sonucunda Hindistan’da mukim “Galaxy Chains Pvt. Ltd.” ve “Tube Investments of India Limited” firmalarının kurulu üretim kapasitesinin bulunduğu ve faal olarak üretim yaptığı görülmüş ve soru formu kapsamında sunmuş olduğu bilgiler teyit edilmiştir.

(2) Hindistan’da mukim Bedico Automotives firması soru formlarını göndermiş olmasına rağmen yerinde doğrulama aşamasında soruşturmadan çekildiğini belirterek işbirliğinde bulunmaktan kaçındığı için, Regulation 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında anılan firma “işbirliğine gelmedi” olarak addedilmiştir.

(3) Soruşturma kapsamında Hindistan’da mukim ve soruşturma kapsamında yer alan ürünleri ülkemize ihraç eden diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınmamış olup, Regulation 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında anılan firmalar “işbirliğine gelmedi” olarak addedilmiştir.

(4) Sunulan soru formlarının incelenmesi ve yerinde doğrulama soruşturması sonucunda Tayland’da mukim “Tien Yuen Machinery Mfg., (Thailand) Co., Ltd.” firmasının kurulu üretim kapasitesinin bulunduğu ve faal olarak üretim yaptığı görülmüş ve soru formu kapsamında sunmuş olduğu bilgiler teyit edilmiştir.

(5) Soruşturma kapsamında Tayland’da mukim ve soruşturma kapsamında yer alan ürünleri ülkemize ihraç eden diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınmamış olup, Regulation 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında anılan firmalar “işbirliğine gelmedi” olarak addedilmiştir.

(6) Sunulan soru formlarının incelenmesi ve yerinde doğrulama soruşturması sonucunda, İspanya menşeli/çıkışlı olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşyayı ülkemize ihraç eden “Iris Chains S.L.” firması tarafından yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı sonucuna ulaşılmıştır.

(7) Soruşturma kapsamında İspanya’da mukim ve soruşturma kapsamında yer alan ürünleri ülkemize ihraç eden diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınmamış olup, Regulation 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında anılan firmalar “işbirliğine gelmedi” olarak addedilmiştir.

(8) Soruşturma kapsamında Sri Lanka’da mukim ve soruşturma kapsamında yer alan ürünleri ülkemize ihraç eden firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınmamıştır.

THIRD PART

Miscellaneous and Final Provisions

Evaluation

MATTER 13 – (1) Hindistan’da mukim Galaxy Chains Pvt. Ltd. ve Tube Investments of India Limited firmalarının tarafımıza iletmiş oldukları belgelerin incelenmesi ve üretim tesislerinde yapılan yerinde doğrulama çalışması neticesinde, soruşturma konusu eşya üretimini Hindistan’daki tesislerinde gerçekleştirdikleri ve önlemi etkisiz kılma faaliyetinde bulunmadıkları tespit edilmiştir.

(2) Hindistan’da mukim Bedico Automotives firması yerinde doğrulama aşamasında soruşturmadan çekildiğini belirterek işbirliğinde bulunmaktan kaçındığı için, Regulation 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında anılan firma “işbirliğine gelmedi” olarak addedilmiştir. In this context,, firmanın yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı değerlendirilmektedir.

(3) Tayland’da mukim “Tien Yuen Machinery Mfg., (Thailand) Co., Ltd.” firmasının tarafımıza iletmiş olduğu belgelerin incelenmesi ve üretim tesislerinde yapılan yerinde doğrulama çalışması neticesinde, söz konusu firmanın soruşturma konusu eşya üretimini Tayland’daki tesislerinde gerçekleştirdiği ve önlemi etkisiz kılma faaliyetinde bulunmadığı tespit edilmiştir.

(4) İspanya’da mukim Iris Chains S.L. firmasının soruşturma konusu eşya üretim tesisinin fiziki varlığı görülmekle birlikte, standart bir zincirin yarı mamul olan parçalarının tamamına yakınının ÇHC’den ithal edilerek firma üretim tesislerinde montaj yapıldığı görülmüştür. Bunun yanı sıra firma tarafından sunulan üretim, kapasite ve maliyetlere ilişkin tahmini olarak hesaplandığı anlaşılan bilgilerin doğruluğu tespit edilememiştir. In this context,, firmanın zincir montajı faaliyetinde ÇHC’den ithal edilen yarı mamüllerin payı ve dolayısıyla firma tarafından yaratılan katma değer tespit edilememiştir. In this context,, firmanın Türkiye ihracatında en önemli kalemi olan standart zincirlerin yarı mamul olan parçalarının tamamına yakınının ÇHC’den ithal edilerek üretim tesislerinde montaj yapıldığı ve yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı sonucuna ulaşılmıştır.

(5) On the other hand, soruşturma döneminde Hindistan, Tayland ve İspanya’da mukim üretici/ihracatçı diğer firmalar bahsekonu soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunmamış ve üretim yaptığına ilişkin bilgi sunmamıştır. In this context,, soruşturma konusu eşyayı Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı değerlendirilmektedir.

(6) also, soruşturma döneminde Sri Lanka’da mukim üretici/ihracatçı firmalar bahsekonu soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunmamış ve üretim yaptığına ilişkin bilgi sunmamıştır. In this context,, soruşturma konusu eşyayı Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı değerlendirilmektedir.

Result

MATTER 14 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Hindistan, Thailand, İspanya ve Sri Lanka menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Importation (Communiqué No.: 2016/19) kapsamında ÇHC menşeli ürün için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına ve Hindistan’da mukim “Galaxy Chains Pvt. Ltd.” ve “Tube Investments of India Limited” firmaları ile Tayland’da mukim “Tien Yuen Machinery Mfg., (Thailand) Co., Ltd.” firmasında üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı kesin önlemin uygulanmamasına karar verilmiştir.

G.T.İ.P. Article name Menşe/Çıkış Ülkesi Company Anti-Dumping Measures (ABD Doları / Ton)
7315.11.90.00.117315.11.90.00.19

7315.12.00.00.117315.12.00.00.19

7315.19.00.00.00

Transmisyon zincirleriDiğerleri

Transmisyon zincirleri

Others

Evenings

India Galaxy Chains Pvt.Ltd. 0
Tube Investments of India Limited 0
Others 1.200
Thailand Tien Yuen Machinery Mfg., (Thailand) Co., Ltd. 0
Others 1.200
Sri Lanka All Companies 1.200
Spain All Companies 1.200

(2) Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Importation (Communiqué No.: 2010/13) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Communiqué No.:2016/19) ile ÇHC menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

Application

MATTER 15 – (1) Customs administrations, 14 üncü maddede yer alan tabloda G.T.İ.P.’i, madde ismi ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen ürünün, Without prejudice to the provisions of other legislation, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında gösterilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

Force

MATTER 16 – (1) This Circular shall enter into force on the date of publication.

Executive

MATTER 17 – (1) This Communiqué shall be enforced by the Commerce Minister.

[ad_2]