[ad_1]

Explanation : Germany and the PRC 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 and 4411.93.90.00.11 GTİP located on imports of laminate flooring under s final review investigation was opened.

Commerce Ministry:

Purpose and scope

MATTER 1 – (1) The purpose of this Communiqué, Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş., Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.. ve Çamsan Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.. tarafından gerçekleştirilen ve AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kâğıt San. A.Ş., Çamsan Ordu Ağaç San. ve Tic. A.Ş., Işık Ahşap Profil Lojistik San. ve Tic. A.Ş.. ve Starwood Orman Ürünleri Sanayi A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Almanya Federal Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 and 4411.93.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “laminat parke” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Rest

MATTER 2 – (1) this Communiqué, 14/6/1989 dated 3577 No. Law on Prevention of Unfair Competition in Imports, 20/10/1999 dated 99/13482 No. of Ministers Decision on Prevention of Unfair Competition in Importation and put into effect by the Council 30/10/1999 dated 23861 published in the Official Gazette No. Import are based on the regulation on preventing unfair competition.

Definitions

MATTER 3 – (1) This communiqué last;

a) Germany: Almanya Federal Cumhuriyetini,

b) Ministry: Trade Ministry,

c) CHC: The People's Republic of China,

ç) headquarters: The Ministry Directorate General for Imports,

d) gTip: Customs tariff statistics position,

e) Eggs: The final review investigation,

f) TGTC: Position Statistics to split the Turkish Customs Tariff,

g) Regulations: 30/10/1999 dated 23861 No. Import Regulations on Prevention of Unfair Competition published in the Official Gazette,

express.

Prevention of products subject

MATTER 4 – (1) Prevention of products subject, 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 and 4411.93.90.00.11 GTİP’leri altında yer alan “laminat parke”dir.

(2) The subject GTİP and solely for informational purposes and is not binding in nature.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya eşya tanımlarında yapılacak değişiklikler, It does not preclude the application of the provisions of this Communiqué.

The representativeness of the applicant

MATTER 5 – (1) the evidence presented at the application stage, başvuruda bulunan yerli üreticiler Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş., Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.. ve Çamsan Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.. ile söz konusu başvuruyu aktif olarak destekleyen AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetmeliğin 18 th 20 Article having been found to be representative of the domestic production of frames. In this context,, adı geçen firmalar bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

existing measures

MATTER 6 – (1) PRC origin 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 and 4411.93.90.00.11 GTİP’leri altında kayıtlı “laminat parkeler” ürününe yönelik 3/5/2014 dated 28989 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2014/14) within, metrekare başına 1,60 ABD Doları ila 2,40 ABD Doları olmak üzere firma bazında değişen miktarlarda dampinge karşı kesin önlemler uygulanmaktadır.

(2) Almanya menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 and 4411.93.90.00.11 GTİP’leri altında kayıtlı “laminat parkeler” ürününe yönelik 13/6/2015 dated 29385 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2015/21) within, metrekare başına 0 ABD Doları ila 1,05 ABD Doları arasında firma bazında değişen miktarlarda dampinge karşı kesin önlemler uygulanmaktadır.

Reason

MATTER 7 – (1) Regulation 35 prescribed by the second paragraph of the Article, 15/8/2018 dated 30510 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Communiqué No.: 2018/26) ile ÇHC menşeli mevcut önlemlerin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip başvuru sahibi firmalar tarafından ÇHC ve Almanya menşeli bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ifade edilen önlem konusu ürüne yönelik iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, It is understood that there are documents and evidence.

Decisions and actions

MATTER 8 – (1) As a result of the examination, sufficient information in order to open a NGGS, It is understood that there are documents and evidence, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile Almanya ve ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 article is decided to be opened within the framework of a NGGS.

Market economy ratings

MATTER 9 – (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 Pearl applies to the extent that within the framework of market economy conditions in Article 12 nci maddede belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda, Regulation for the determination of normal value for this producer or producers 5 Article, otherwise Regulation 7 Article shall apply. Regulation 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde, adı geçen ülke için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

Soru formlarının iletilmesi

MATTER 10 – (1) Subsequent to an investigation, Ministry investigation determined the specified applications and products subject to known importers, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilikleri ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(2) notification, Notification of opening an investigation, non-confidential summary of the application and questionnaire are given access to information on the issues.

(3) Can not be sent notifications could not be detected by the Ministry or the Ministry to reach their statement that other interested parties can have access to the relevant section in the questionnaire web page.

competent authorities, görüş ve cevapların sunulması

MATTER 11 – (1) Investigation, Carried out by the Directorate General.

(2) information about the investigation, Belgian, görüş ve sorular için aşağıda belirtilen yetkili merci ile iletişime geçilir.

T.C. Ministry of Commerce

General Directorate of Imports

Dumping and Subsidy Research Department

Address: Söğütözü Mah. 2176. Many. No:63 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00

www.ticaret.gov.tr

(3) The investigation "resident companies in Turkey, Institutions and organizations interested parties who want to be ", PEP address of the official views of the Ministry of them with answers to the questionnaire send to the address located below PEP.

PEP Address: ekonomi@hs01.kep.tr

(4) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, Institutions and organizations interested parties who want to be ", soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın posta adresine ve aşağıda yer alan EBYS e-posta adresine gönderir.

EBYS E-posta Adresi: ithebys@ticaret.gov.tr

(5) Turkish made written and oral communication relating to the investigation. The parties concerned, soru formuna ilişkin yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, Belgian, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunarlar. Presented in a language other than Turkish response, information, Belgian, views and demands are ignored.

(6) The parties concerned, other information considered relevant to the investigation except for desired information in the form of questions, documents and opinions, together with supporting evidence in writing to the Directorate General 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) claiming the outcome of the investigation may be affected, but 10 uncu maddenin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, consumer associations, workers or employers, unions in the production branch, the views of other interested parties, such as product businesses using as input Headquarters in writing 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(8) The answers to the questionnaire to the parties concerned, Other information available about the investigation, documents and supporting evidence must be submitted in writing with the opinions expressed. name and title of the relevant parties in the written presentation, Address info, E-mail address, telephone, fax number specified. "Resident companies in Turkey, Institutions and organizations interested parties who want to "have their own address in written submissions by PEP also indicates.

(9) Regulation during the investigation 22 Article record any information provided in accordance with the second paragraph of privacy, certificate and a non-confidential summary of the opinions presented. Non-confidential summary, mainly in the detail would be reasonable to allow bilgin Un to be understood. The parties concerned, In exceptional cases that they may be capable of this information can not be summarized. In such exceptional cases, It should be noted that details of the reasons that can not be summarized.

Deadlines

MATTER 12 – (1) 10 the time to answer a questionnaire to all interested parties as specified in the first paragraph of Article sent the notice provisions, including the period from the date of mailing of the notice concerning the opening of the investigation sent 37 day.

(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını, 11 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen bütün ilgili taraflar soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 Can offer in days.

(3) claiming the outcome of the investigation may be affected 11 inci maddenin yedinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, their opinions about the investigation so as to affect the course of the investigation from the date of publication of this communique can offer in the investigation process.

Failure to come to Cooperation

MATTER 13 – (1) Regulation 26 Within the framework of the provision of Article, Within the period given one of the interested parties and the desired format is deemed to have come to the necessary information and documents to provide to or be understood that prevents or investigation to deny access to such information and documents or incorrect or that party cooperation in cases of misleading information. Where interim or final determinations within the scope of the investigation such as this, positive or negative way, According to data made available.

(2) The results of the investigation to the subject side bet if it comes to the absence of cooperation or in part, may be less advantageous than the cooperation of the parties concerned to come to cooperation.

Meru implementation of measures

MATTER 14 – (1) Regulation 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, meri önlemler soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

The investigation start date

MATTER 15 – (1) Investigation, This is considered to have started on the publication Communiqué.

Force

MATTER 16 – (1) This Circular shall enter into force on the date of publication.

Executive

MATTER 17 – (1) This Communiqué shall be enforced by the Commerce Minister.

[ad_2]