[ad_1]

Explanation : changes were made to some provisions of Resolution on Promotion of International Sectoral Qualified Domestic Trade (Detection of exhibition will be supported, Yurt içi fuarlara ilişkin tanıtım faaliyetleri desteği, Yurt içi fuar katılımcılarının desteklenmesi, Organizatörlerin ve katılımcıların yükümlülükleri, Kurlar ve Haksız ödeme v.b)

Money-Credit and Coordination Board from:

History : 09/01/2018

Karar No : 2018/1

topic : Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

Ministry of Economy 25/07/2017 tarihli ve E.80676 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 10/07/2017 dated 20 No’lu Toplantısının 3 üncü Gündem maddesiyle ilgili olarak aldığı Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı çerçevesinde hazırlanan ekli “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar No: 2014/4)’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR NO: 2014/4)’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MATTER 1 – 16/08/2014 dated 29090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Kararın 5 Of the Article 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki 2 nci fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) Yurt içi fuarın destek kapsamına alınması için, TOBB internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan yıllık yurt içi fuar takviminde yer alması ve en son düzenlenen yurtiçi fuarda veya son düzenlenen üç fuardan en az ikisinde;

a) yabancı ziyaretçi sayısının en az 1.500 being,

b) yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısına oranının %5’in üzerinde olması,

c) toplam katılımcı sayısının en az 300 being,

ç) yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının %5’in üzerinde olması,

d) katılımcılara tahsis edilen stand alanının en az 10.000 metrekare olması,

e) yabancı katılımcılara tahsis edilen toplam stand alanının en az 300 metrekare olması, gereklidir. Bu fıkrada yer alan şartları taşıyan yurt içi fuarlar arasından, dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda Bakanlıkça (General Directorate of Exports) belirlenenler destek kapsamına alınır.

(2) Bir takvim yılında, destek kapsamına alınmış yurtiçi fuarlar arasında belirli bir konuda fuar bulunmaması durumunda, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan altı şarttan en az dördünü taşıması koşuluyla, o konudaki fuarlar arasından dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda Bakanlıkça (General Directorate of Exports) belirlenenler destek kapsamına alınır.”

MATTER 2 – The same Decision 6 Of the Article 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yurt içi fuarlarda organizatörlerin Bakanlığa sunacağı tanıtım projelerine verilecek ön uygunluğa istinaden, bu madde kapsamındaki tanıtım faaliyetleri harcamaları; yurt içi fuarların performansına yönelik Bakanlıkça belirlenecek kriterler çerçevesinde azami %75’e kadar olmak üzere, her bir yurt içi fuar için yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde 525.000 Türk Lirası kadar, yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde 175.000 Türk Lirası kadar destekten yararlandırılır.”

MATTER 3 – Aynı Kararın 6/A maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlarda; katılımcılar tarafından yer kirası ve stand masraftan için ödenen fatura tutarının % 50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir.”

MATTER 4 – Aynı Karara aşağıdaki 6/B maddesi eklenmiştir.

“MADDE 6/B – (1) Bu Karar kapsamında yer alan destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 Update rate. "

MATTER 5 – The same Decision 7 Of the Article 2 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlenip Bakanlıkça yazılı uyanda bulunulan Organizatörlerin, Bakanlıkça verilen süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Organizatörlerin tanıtım desteği müracaatları değerlendirmeye alınmaz.”

MATTER 6 – The same Decision 9 UNC, is amended as follows:.

"MATTER 9- (1) Ödemeye ilişkin ibraz edilen belgelerdeki harcamaların (dolaylı vergiler dahil), Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurlar ve döviz alış kurları esas alınarak, TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.

MATTER 7 – The same Decision 13 Of the article 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Karar kapsamında organizatöre ve katılımcıya haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde geri alma işlemi için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Cezai müeyyide gerektiren diğer hallerde ise, ilgililer hakkında ayrıca gerekli takibat yapılır.”

MATTER 8 – Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MATTER 9 – Bu karar hükümlerini Ekonomi Bakam yürütür.

[ad_2]