[ad_1]

Explanation : Renting of Immovable bodywork and in the Free Zone, Age, Satışı ve Yıkımına İlişkin Genelge

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Free Zones, Overseas Investment and Services Directorate General

Number: 82518296-010.06.02
topic: Serbest Bölgelerdeki Üstyapı ve
Taşınmazların Kiralanması, Age,
Satışı ve Yıkımına İlişkin Genelge

SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN KİRALANMASI,
DEVRİ, SATIŞI VE YIKIMINA İLİŞKİN GENELGE

No: 2019/4
İmza Tarihi: 19/06/2019

CIRCULAR
2019/4

FIRST PART
Purpose and Scope, Rest, Definitions and Abbreviations

Purpose and Scope

Matter 1- (1) The purpose of this Circular, arazisi Hazineye ait serbest bölgelerdeki üstyapı ve taşınmazların kiralanması, Hazineden, B.K.İ. ve kullanıcılardan devri, üstyapıların yıkımı ile özel arazili serbest bölgelerde arazi ve üstyapıların satışı, kiralanması ve devri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Rest

Matter 2- (1) this Circular, 3218 No. of Free Zones Law 5 and of Article 13 of the Implementation Regulation of Free Zones 2, 7, 8, 11, 24, 25, 26, 41/(d-4), 46 ve Geçici 4’üncü maddeleri ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 450’nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) and (c) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Definitions and Abbreviations

Matter 3- (1) This Circular last;

a) The land owned by the Treasury Free Zone: land title deed registered in the free zones on behalf of the Treasury,

b) Land Own Private Property Free Zone: Deed of land in the real or legal persons registered in the name of free zones,

c) Minimum Value of supplies: Labor and all materials used in the construction contractor / contractors, regardless of factors such as income according to the lowest value of the year and construction will be obtained after deducting the depreciation in the market value,

ç) Üstyapı Bedeli: Hazineden devirlerde, 8’inci maddenin birinci fıkrası uyarınca ekspertiz şirketince hesaplanan üstyapı bedelini,

d) Value Assessment Commission: Genel Müdürlükten en az biri Daire Başkanı seviyesindeki iki personel ile Bölge Müdürü ve B.K.İ./İşletici Şirket personelinden

1

olmak üzere en az 4 kişiden oluşan ve ekspertiz şirketi veya yapı denetim şirketine refakat eden komisyonu,

e) Evaluation Commission: General manager, ilgili Genel Müdür Yardımcısı/Yardımcıları, biri değerlendirme yapılacak üstyapı/yapıların bulunduğu bölgenin bağlı bulunduğu Daire Başkanı olmak üzere iki Daire Başkanından oluşan Hazineden devir ve yıkım taleplerini değerlendiren komisyonu,

f) Appraisal Company: 28/07/1981 dated 2499 No. Capital Market subject to the law on real estate appraisal company,

g) headquarters: Free Zones, The Overseas Investment and Services Directorate General,

ğ) Hazineden Kullanım Hakkı Devri: Implementing Regulation of Free Zones 8 and 41/(d-4)’inci maddesi uyarınca; arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde Hazineye intikal ederek Bakanlık tasarrufuna geçen üstyapıların, faaliyet ruhsatı süresince kullanılmak üzere bir bedel karşılığında İşletici, B.K.İ. veya firmaların kullanımına verilmesini,

h) Treasury Transition: Arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde İşletici, B.K.İ. ve kullanıcılar tarafından inşa edilen veya devralınan üstyapıların, üst yapının bağlı olduğu faaliyet ruhsatının iptali veya süresinin sona ermesi ile birlikte Bakanlık tasarrufuna geçişini,

I) Yatırımcı Kullanıcı: Kiraladığı, satın aldığı serbest bölge arazisi üzerinde inşa ettiği üstyapıda veya Hazineden İşletici/B.K.İ. şirketten/kullanıcılardan devraldığı, satın aldığı üstyapıda faaliyet gösteren arazi kira sözleşmesi veya tapu belgesi olan kullanıcıyı,

i) Kiracı Kullanıcı: Kiraladığı üstyapıda faaliyet gösteren üstyapı kira sözleşmesi olan kullanıcıyı ifade eder.

SECOND PART

Arazisi Hazineye Ait Serbest Bölgelerde Arazi ve Üstyapıların Kiralanması Arazisi Hazineye Ait Serbest Bölgelerde Arazilerin Kiralanması

Matter 4- (1) Arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde bölge arazisi, İşletici ve B.K.İ. şirketler ile Bakanlık arasında akdedilen İşletici ve B.K.İ. sözleşmelerinde belirlenen esaslara göre, Genel Müdürlük tarafından onaylanan arazi kira tarifeleri üzerinden, Operator or B.K.I. tarafından kullanıcılara kiralanır.

(2) Arazi kiralamalarında kullanılacak tip kira sözleşmeleri, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 46’ncı maddesi ile diğer düzenlemelerine uygun olarak hazırlanır ve Bakanlığın uygun görüşü ile kullanılır.

(3) Arazi kira sözleşmesi ile üstyapı yaparak veya üstyapı devralarak faaliyette bulunan kullanıcılar, yatırımcı kullanıcılardır. Kullanıcılar ile BKİ arasında akdedilen arazi kira sözleşmeleri, yapılacak üstyapının bağlı olduğu ruhsat bakımından kullanıcının yatırımcı olduğunu tevsik eder.

(4) B.K.İ. the company, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 25’inci maddesinin (b) in accordance with subparagraph, B.K.İ. sözleşmesi ile serbest bölgeler mevzuatı kapsamında yükümlü olduğu faaliyetleri bizzat görmek üzere kullandığı idari bina sosyal ve diğer üstyapı tesisleri (arıtma,

2

kreş, OSGM ve benzeri) için kullandığı araziler ile ilgili olarak Bakanlık ile B.K.İ. şirket arasında kira sözleşmesi akdedilmez veya bu sözleşmeler bedelsiz olarak akdedilir.

(5) Ancak dördüncü fıkrada geçen faaliyetlerin B.K.İ. şirket tarafından doğrudan yürütülmemesi, üçüncü bir kişi eliyle yürütülmesi durumunda; söz konusu arazi için, üçüncü kişinin ruhsat almayıp yalnızca B.K.İ. ile akdettiği taşeron sözleşmesi ile çalışması halinde, Bölge Müdürlüğü ile B.K.İ. arasında kira sözleşmesi akdedilir; üçüncü kişinin ruhsat almış olması halinde, arazi B.K.İ. tarafından kullanıcıya kiralanır.

(6) B.K.İ. şirket, B.K.İ. görevi ile bağlantılı olmakla birlikte, ayrı bir ruhsat alarak yürüteceği hizmet faaliyetleri ile bölgede üstyapı inşa ederek yürüteceği kiralama ve depolama faaliyetleri kapsamında kullandığı araziler için, Bölge Müdürlüğü ile akdedeceği ve Genel Müdürlük tarafından onaylanan kira sözleşmeleri uyarınca B.K.İ. sözleşmeleri ile belirlenen indirim ve esaslara uygun olarak arazi kirası öder.

Arazisi Hazineye Ait Serbest Bölgelerde Üstyapıların Kiralanması

Matter 5- (1) Arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde üstyapının, bağlı olduğu faaliyet ruhsatı kapsamında kullanılması esas olup, bu ruhsatın iptali veya süresinin sona ermesi sonucu üstyapı Hazineye intikal eder.

(2) Arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde Hazineye ait üstyapılar ile kullanıcılar tarafından inşa edilen ve sonrasında Hazineye intikal eden üstyapılar; İşletici ve B.K.İ. şirketler ile Bakanlık arasında akdedilen İşletici ve B.K.İ. sözleşmelerinde belirlenen esaslara göre, Operator or B.K.I. eliyle kullanıcılara kiralanır.

(3) superstructures transferred to the Treasury, Hazine’ye intikal tarihi itibariyle tamamının kiralanması şartı ile kiralamaya konu edilir. Üstyapının tamamının kiralanmasına yönelik tüm talepler Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir. Tamamı kiralanmış üstyapılar için Hazineden kullanım hakkı devri ilanına çıkılmaz. Üstyapılar ancak ilk devir ilanı sonucunda devredilememesi durumunda kısmi kiralamaya konu edilebilir.

(4) Hazineye intikal eden üstyapıların B.K.İ. şirket eliyle yıllık olarak kiralanmasında kullanılacak kira tarifesi, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 46’ncı maddesinin (c) in accordance with subparagraph, arazi kira tarifesi birim fiyatı da gözetilerek oluşturulan ve B.K.İ. şirket tarafından yapılan üstyapı kiralamalarında kullanılan kira tarifeleridir. Üstyapı kiralamalarında kira sözleşmesi yalnızca üstyapıya ilişkin olarak akdedilir, kullanıcı ile ayrıca arazi kira sözleşmesi akdedilmez.

(5) Üstyapı kiralayarak faaliyette bulunan kullanıcılar, kiracı kullanıcılardır.

(6) B.K.İ. şirket, B.K.İ. görevi ile bağlantılı olmakla birlikte B.K.İ. sözleşmesi uyarınca ayrı ruhsat alarak yürüteceği, hizmet faaliyetleri ile kiralama ve depolama faaliyetleri kapsamında kiraladığı üstyapılar için, B.K.İ. sözleşmeleri ile belirlenen indirim ve esaslara uygun olarak Bölge Müdürlüğü ile akdedeceği ve Genel Müdürlük tarafından onaylanan kira sözleşmeleri uyarınca kapalı alan kirası öder.

(7) Arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde işyeri kiralama konulu faaliyet ruhsatı sahibi kullanıcılar diğer kullanıcılara üstyapılarını kiralayabilir. İşyeri kiralama ruhsatı, üstyapının ancak bu ruhsata bağlı olması halinde tamamen veya ağırlıklı olarak (kapalı alan m2 büyüklüğü bakımından) diğer kullanıcılara kiralama imkânı sağlar. İşyeri kiralama ruhsatına bağlı olmayan üstyapıların, ağırlıklı olarak bağlı olduğu ruhsat kapsamında (kapalı alan m2 büyüklüğü bakımından) kullanılması zorunludur. Üstyapının ağırlıklı olarak bağlı olduğu ruhsat

3

kapsamında kullanılmadığının Bölge Müdürlüğünce tutanakla tespit edilmesi halinde 14’üncü madde çerçevesinde işlem yapılır.

THIRD PART

Arazisi Hazineye Ait Serbest Bölgelerde Hazineye İntikal Eden Üstyapıların Kullanım Haklarının Hazineden B.K.İ. veya Kullanıcılara Devri

General Principles

Matter 6- (1) Land of the free zones of the Treasury, aynı üstyapıda birden fazla faaliyet ruhsatı ile faaliyette bulunulması hali de dâhil olmak üzere, The sooner the license to operate the superstructure is attached to the end of the revocation period or foreclosed result of the superstructure to the Treasury. superstructures transferred to the Treasury, öngörülebilirlik sağlamak ve üstyapıların uygun faaliyet koşulları sunarak ekonomiye katkı sağlamalarını sürdürmek amaçlarıyla; Serbest Bölgeler uygulama Yönetmeliğinin 41/(d-4) üncü maddesi uyarınca bu Genelgede belirlenen esaslara göre belirlenecek bedel üzerinden, Serbest Bölgeler uygulama Yönetmeliğinin 8’inci maddesi kapsamında, mevcut kullanıcıların ya da faaliyet ruhsatı müracaatı uygun görülen yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerin ruhsat süresince kullanımına devredilebilir. Ruhsatın iptali veya süresinin sona ermesi ile birlikte kullanım süresi de sona erer.

(2) Bu madde kapsamında yapılan işlemler, Türk Medeni Kanuna göre kurulan sınırlı ayni hak tesisi olmayıp, tapu kütüğüne işlenmez. Kullanım hakkının Türk Medeni Kanunundaki sınırlı ayni hak olarak tesis edilmesi, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 8’inci maddesinin dokuz numaralı ek fıkrası ile belirtilen usulle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca müştereken düzenlenecek tebliğ hükümlerine tabidir.

Hazineden Kullanım Hakkı Devrine Esas Üstyapı Bedelinin Tespiti

Matter 7- (1) Hazineye intikal eden tüm üstyapıların değer tespiti, within three months from the date of transfer to the Treasury, Value Assessment Commission expertise in the escort companies are made. Appraisal companies, Value of the superstructure will be identified, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca her yıl yayımlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Tebliği ”ne göre tespit edilen değerinden, Maliye Bakanlığınca yayımlanan “Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük” te belirtilen aşınma payı ve üstyapının yeniden kullanılır hale getirilmesi için takdir edeceği bakım onarım giderlerini düşmek suretiyle üstyapı bedelini tespit eder. This process results in the detection value of superstructures, Turkey's Central Bank on the valuation date made effective buying rate of the US dollar is converted into. also, valuation company also determines the minimum material cost of the superstructure and structure classes. Appraisal companies are prepared report, Value Assessment Commission is recorded by a minute.

(2) Appraisal fees are to be paid to companies covered by the Regional Directorate budget. Genel Müdürlükçe gerek görüldüğü takdirde yeniden işlem tesis edilir.

Hazineden Kullanım Hakkı Devri İlanına Çıkılacak Üstyapılar, Devir İlanı, Addition of application

Matter 8- (1) Üstyapı bedeli tespit edilen üstyapılar için üstyapı bedelinin tespit edilmesinden itibaren 2 ay içinde Bölge Müdürlüğü tarafından Hazineden devir ilanına çıkılır. Devir ilanları her yıl Ocak ayında yenilenir. Tamamı kiralanmış üstyapılar için devir ilanına çıkılmaz.

(2) Tamamı kiralanmış üstyapıların kiracı kullanıcı tarafından boşaltılması halinde, Bölge Müdürlüğü tarafından üstyapının boşaltılmasından itibaren 3 ay içinde Hazineden devir ilanına çıkılır.

4

(3) Hazineden kullanım hakkı devir ilanında (I-1), the superstructure, there is, parcel, area, 8’nci madde kapsamında belirlenen üstyapı bedeli, ödeme koşullarına ilişkin bilgiler ve devralma talebi için müracaatta bulunmak isteyen yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler ile kullanıcıların müracaat esnasında ibraz etmesi gereken evrak yer alır.

(4) Advertisement, Regional Directorate and the gate of the building operator or service b.k.i.'n, serbest bölge girişinde yer alan ilan panosunda ve İşletici veya B.K.İ. the company announced on its Web site. An example of the region prior to exiting the property Directorate prepared the draft ad, It is sent to the Directorate General for approval.

(5) Devir ilanı kapsamında yapılacak müracaatlarda;

a) Mevcut Faaliyet Ruhsatları kapsamında devralma müracaatında bulunan kullanıcılar,

1) Letter indicating the demand Acquisitions,

2) Talep edilen üstyapıda yapılacak faaliyete ilişkin olarak ayrıntılı bilgi (form with activity license application form 1 and 4 No. Adds date information on issues)

3) Mevcut faaliyet ruhsatı ve faaliyet ruhsatı müracaat formu,

4) Signature specimen original or notarized copies,

5) Pavements were partners regarding acquisition of board / board decision,

6) Üst yapının serbest bölge amaçlarına uygun olarak kullanılacağına ilişkin taahhütname,

7) Kapalı zarf içerisinde fiyat teklif mektubunu,

b) 2009/1 Applicants are no new actions required to apply for registration in the frame Circular No.,

1) Letter indicating the demand Acquisitions,

2) Faaliyet ruhsatı müracaat formu ve ekleri,

3) Signature specimen original or notarized copies,

4) Pavements were partners regarding acquisition of board / board decision,

5) Üst yapının serbest bölge amaçlarına uygun olarak kullanılacağına ilişkin taahhütname,

6) Kapalı zarf içerisinde fiyat teklif mektubunu,

içeren müracaat dosyası ile Bölge Müdürlüğüne başvurur. Bölge Müdürlüğü müracaat dosyasına, Bölge Müdürlüğünün ve İşletici/B.K.İ. şirketin üstyapıda yürütülmek istenen faaliyete ilişkin görüşünü ve devre konu üstyapının ilk inşasından başlayarak hazırlayacağı şecere bilgilerini içeren Hazineden Devir Değerlendirme Formunu (I-2) ekler.

(6) İşyeri kiralama faaliyeti kapsamında devralma başvurusunda bulunulamaz.

(7) İlan verilen tarihini takip eden 30’uncu gün mesai bitimine kadar Bölge Müdürlüğüne intikal eden müracaatlar dosyaları, -kapalı zarf içerisindeki fiyat tekliflerini açılmaksızın- Genel Müdürlüğe iletilir.

Hazineden Kullanım Hakkı Devralma Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Devir Uygunluğu

Matter 9- (1) The applications are to be submitted by the Regional Directorate General Directorate, değerlendirme yapılacak üstyapı/yapıların bulunduğu bölgenin bağlı olduğu Daire Başkanlığı tarafından 2009/1 sayılı Genelge kapsamındaki serbest bölgelerde faaliyette bulunma şartlarını belirleyen kriterlere uygunluk açısından ön değerlendirmeye tabi tutulur ve Daire görüşünü Hazineden Devir Değerlendirme Formunun ilgili bölümüne ekler. Müracaatlar devir

5

değerlendirmesinin yapılması amacıyla ilgili Daire Başkanlığı tarafından Değerlendirme Komisyonuna sunulur. Komisyon devralma taleplerini 2009/1 Circular No. yer verilen kriterler, The characteristics of, müracaat sahibinin yapacağı faaliyetin özellikleri ve müracaatçının üstyapı ihtiyaçları açısından değerlendirir. Komisyon tarafından 2009/1 sayılı Genelgeye aykırı faaliyetler değerlendirme dışı bırakılır ve Hazineden Devir Değerlendirme Formuna gerekçesi yazılır.

(2) price offers in sealed envelopes that were taken into consideration on appeal, Evaluation Commission opens before. Fiyat teklifleri, 7’nci madde kapsamında tespit edilen üstyapı bedelinden az olamaz. Bu koşula uymayan müracaatlar değerlendirme dışı bırakılır ve Hazineden Devir Değerlendirme Formuna gerekçesi yazılır.

(3) Aynı üstyapı için birden fazla gerçek ya da tüzel kişinin devralma talebinde bulunması halinde en yüksek fiyat teklifi veren müracaat tercih edilir ve Hazineden Devir Değerlendirme Formunun ilgili bölümünde kayıt altına alınır.

(4) Devralma talebinin uygun bulunmasına rağmen, talep sahibince bu madde çerçevesinde gerekli işlemlerin tekemmül ettirilmemesi veya ödemenin yapılamaması nedeniyle devir işlemlerinin sonuçlandırılamaması hallerinde, en yüksek fiyat teklifi veren sıradaki müracaatçıya devir yapılmak üzere işlem başlatılır.

(5) Pavement and facilities, The 30th day following the date of the announcement until the end If there is no demand, That will be transferred in the period following, 2009/1 Circular No. kapsamındaki kriterlere uygun nitelikteki ilk talep sahibine, ilanda belirtilen üstyapı bedeli üzerinden devredilir. Bu fıkra kapsamındaki işlemler değerlendirme yapılacak üstyapının bulunduğu bölgenin bağlı olduğu Daire Başkanlığı tarafından sonuçlandırılır.

(6) Devir ilanına çıkan üstyapılara yönelik kısmen veya tamamen kiralanma talepleri, ancak devir yapılamaması halinde değerlendirmeye alınır.

(7) because of the expiration of the period of operating licenses superstructure of users who will arrive to the Treasury, ruhsat süresinin bitiminden önce faaliyet ruhsatı yenileme talebinde bulunması halinde; talep, kullanıcının geçmiş performansının serbest bölge amaçlarına uygunluğu, üstyapının fiili kullanım durumları bakımından değerlendirilir. Kullanıcının geçmiş performansının ve üstyapının fiili kullanım durumunun serbest bölge amaçlarına uygun bulunması halinde ruhsat yenilerek, aynı üstyapı ve tesisler, masrafları ilgili kullanıcıya ait olmak üzere Değer Tespit Komisyonu refakatinde 7’nci madde kapsamındaki usulle belirlenecek üstyapı bedeli üzerinden kendilerine devredilir. Bu fıkra kapsamında işyeri kiralama ruhsatı ile yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmaz. Bu fıkra kapsamındaki başvurular, üstyapı/yapıların bulunduğu bölgenin bağlı bulunduğu Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilerek devir işlemi sonuçlandırılır.

Hazineden Kullanım Hakkı Devri Uygunluğu Sonrasında Yürütülecek İşlemler

Matter 10- (1) Devir uygunluğunun verilmesini müteakip, Bölge Müdürlüğü ile akdedilecek devir protokolü, devir bedelinin peşin olarak Özel Hesaba yatırıldığına ilişkin dekont, devir protokolü tarihi itibarıyla üstyapının bulunduğu arsaya ilişkin açık alan kira sözleşmesi ile Ekspertiz şirketince takdir edilen bakım-onarım ihtiyacının karşılanacağına ilişkin taahhütnamenin 30 gün içinde Genel Müdürlüğe iletilmesi gerekmektedir.

(2) Üstyapının yeni bir faaliyet ruhsatı kapsamında devralınması halinde devir protokolü tarihinden başlayan yeni faaliyet ruhsatı düzenlenir ve üstyapı devralındığına ilişkin ruhsatın arka yüzüne şerh düşülür.

6

(3) Üstyapının mevcut faaliyet ruhsatı kapsamında devralınması halinde yeniden düzenlenecek faaliyet ruhsatının arka yüzüne, üstyapı devralındığına ilişkin şerh düşülür. Kiracı kullanıcıların mevcut faaliyet ruhsatları ile devralmaları halinde ise ruhsatın başlangıç tarihi değiştirilmeksizin yatırımcı kullanıcı statüsünde yeniden düzenlenir ve ruhsatın arkasına üstyapının devralındığına ilişkin şerh düşülür.

(4) Üstyapının bakım-onarım ihtiyaçlarının karşılanması B.K.İ. şirket ve Bölge Müdürlüğünce takip edilir.

PART FOUR
Arazisi Hazineye Ait Serbest Bölgelerde Mevcut Üstyapıların B.K.İ. ve Kullanıcılar Tarafından Yeni Üstyapı Yapılmak Üzere Yıkılması

General Principles

Matter 11- (1) (Different: 04/07/2019 dated 2019/5 Circular No.) Atıl üstyapıların bölge arazisini işgal etmesinin önlenmesi, serbest bölge üstyapılarının yenilenmesi ve bölge arazisinin yeniden ekonomiye kazandırılması amaçlarıyla, Hazineye intikal tarihinden sonra yapılan ilk Hazineden kullanım hakkı devir ilanından itibaren 12 ay içinde tamamen kiralaması veya Hazineden kullanım hakkı devri yapılamayan üstyapıların yıkılmasına yönelik talepler, Based on the favorable opinion of the Regional Directorate, Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir.

(2) during application;

a) Users in the present operating license application for demolition, Further information on the activities to be done in the superstructure will build (form with activity license application form 1 and 4 No. Adds date information on issues) with new projects and superstructure projects will be given on the value of the Letter of Undertaking,

b) 2009/1 Circular No. activities that should be present in the framework of the application license applicants, operating license application form and attachments with new pavement project and the project will be given on the value of the Letter of Undertaking,

c) B.k.i. made by the operator or operating on land owned by the Treasury, but not yet in demand for the construction of a new operator instead of demolishing the superstructure has not transferred to the Treasury on or b.k.i., talebin mahiyetine ilişkin açıklayıcı bilgi ile birlikte yeni üstyapı projesi ve proje değeri üzerinden verilecek taahhütnameyi, It shall submit to the Regional Directorate. Başvuruda ibraz edilen projenin, 1/50 mimari uygulama projesi olması gerekmektedir.

(3) Bölge Müdürlüğü yeni üstyapı projesinin;

a) Separate, nizamlı in double or twin structure, near or adjacent to the consideration of matters not to damage the bodywork;

1. suitability of the area's main settlement,

2. Superstructure will collapse the single ply, The total closed area of ​​the new superstructure will be built, be less than the total covered area of ​​the structure classes taken in determining the value of the collapsed superstructure and the superstructure will collapse,

3. The multilayer superstructure will collapse, Using the new body to be built maximum floor area ratio specified in bodywork construction principles and structure to be demolished to be less than the value adopted in the identified class

7

(Bu durumda yeni üstyapının toplam kapalı alanı, yıkılacak üstyapıdan az olabilir.)

b) Block regular structures, costs to be covered from the Regional Directorate budget, building structure in terms of technique that can be partitioned in nature, Provincial Directorate of Environment and Urbanization Ministry, if it is unable to provide building inspection company or subsequent detection by the relevant professional bodies, According to the consideration of the characteristics observed and approved by the General Directorate of the relevant issues related to the release of project sections will remain available in the form of amendments to the collapse of the superstructure and the parceling plan;

1. New subdivision plan of the block nizamlı be done in a manner that will permit the division of the available formats superstructure,

2. Collapse block will remain available in amended form part of the bodywork nizamlı related to the release and include also the necessary repair projects,

3. The value of the superstructure to be built, ustyapının regularly block, being less than the least of the supply section will be destroyed,

4. suitability of the area's main settlement,

5. The single-ply body portion to be demolished, The total closed area of ​​the new superstructure will be built, demolished pavement and broken section of the closed area to determine the total value of not less than bodywork structure class basis,

6. The multilayer body portion to be demolished, The superstructure of the new construction to be constructed using the principles specified in the maximum base area of ​​the superstructure will collapse coefficient value is not less essential to the structure classes of the feasibility,

koşulları gözeterek oluşturacağı yıkım talebine ilişkin görüşü ile yıkılacak üstyapının ilk inşasından başlayarak hazırlayacağı şecere bilgileri ve Genelge kapsamındaki süre şartlarının sağlandığına ilişkin süre bilgilerini Yıkım Talebi Değerlendirme Formuna (A-3) işleyerek, müracaat esnasında ibraz edilen bilgi, Belgian, Project and Directorate General conveys his covenant.

(4) Kullanılamaz durumda olduğu ilgili mevzuatla öngörülen ilmî ve teknik verilere dayanılarak, yapı denetim şirketi marifetiyle tespit edilen üstyapılar, 12 aylık bekleme süresine tabi olmaksızın Genel Müdürlük tarafından yıkım kapsamına alınır. Bu yöndeki tespitler Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine Değer Tespit Komisyonu refakatindeki yapı denetim şirketlerince yapılır. Yapı denetim şirketlerine ödenecek ücret Bölge Müdürlüğü bütçesinden karşılanır. Üstyapıya yönelik yıkım talebi alınması ve talebin uygun görülmesi halinde, Bölge Müdürlüğü yapı denetim şirketlerine ödenen ücreti talep sahibinden tahsil ederek özel hesaba irat kaydeder.

(5) (Different: 04/07/2019 dated 2019/5 Circular No.) Birinci fıkra uyarınca Hazineden devir ilanına çıkılmadan tamamı kiralanmış üstyapılar ile devir ilanı sonrasında yıkım süre şartını sağlamadan kiralamaya konu edilmiş üstyapıların, kiracı kullanıcı/kullanıcıları tarafından boşaltılmasından itibaren, 2 ay içinde 8’inci madde çerçevesinde Hazineden devir ilanına çıkılır. Bu üstyapılara yönelik yıkım talebi alınabilmesi için, gerekli olan 12 aylık süre bu ilan tarihi ile başlar.

(6) Birinci ve beşinci fıkralar uyarınca yıkılabilir durumuna giren üstyapıların sonradan kısmen ya da tamamen kiralanması halinde, bu üstyapının boşaltılmasından itibaren 3 ay içinde Hazineden kullanım hakkı devri veya tamamının kiralanamaması halinde, üstyapıya ilişkin yıkım müracaatı yukarıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

8

Yıkım Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Yıkım Kararı

Matter 12- (1) The applications are to be submitted by the Regional Directorate General Directorate, değerlendirme yapılacak üstyapının bulunduğu bölgenin bağlı olduğu Daire Başkanlığı tarafından 2009/1 Circular No. ile işbu Genelge ile belirlenen süre şartlarına uygunluk açısından ön değerlendirmeye tabi tutulur ve değerlendirme sonuçları Yıkım Talebi Değerlendirme Formuna işlenir.

(2) B.K.İ. şirket hariç olmak üzere, kullanıcılar işyeri kiralama faaliyeti kapsamında yıkım talebinde bulunulamaz.

(3) 2009/1 Circular No. ve bu Genelgeye uygun müracaatlar, Yıkım Talebi Değerlendirme Formu Daire görüşü ile birlikte, yıkılacak ve yeni yapılacak üstyapıya ilişkin teknik incelemenin yapılması için Bütçe, Özel Hesap, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığına iletilir. Teknik inceleme sonucu uygun bulunan başvurular Bütçe, Özel Hesap, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı tarafından Değerlendirme Komisyonuna sunulur.

(4) Komisyon tarafından söz konusu müracaatlar, 2009/1 Circular No. place the criteria given, The characteristics of, müracaat sahibinin yapacağı faaliyetin özellikleri ve müracaatçının üstyapı ihtiyaçları ve proje nitelikleri ve taahhüt edilen kıymeti bakımından incelenir.

(5) Yıkım müracaatının Değerlendirme Komisyonu tarafından karara bağlanmasından önce, yıkılması talep edilen üstyapının devralınması veya tamamen kiralanmasına yönelik taleplerin ortaya çıkması halinde, yıkım taleplerine yönelik değerlendirme durdurularak, devralma veya kiralama talepleri Komisyon tarafından değerlendirmeye alınır. Bu taleplerinin 2009/1 Circular No. A uygun bulunmaması halinde yıkım talebi reddedilir ve durum Yıkım Talebi Değerlendirme Formuna gerekçeli olarak kaydedilir. Bu taleplerin 2009/1 sayılı Genelgeye uygun bulunmaması halinde Komisyon yıkım talebini değerlendirmeye devam eder ve bu durum da Yıkım Talebi Değerlendirme Formuna gerekçeli olarak kaydedilir.

(6) Arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde faaliyet gösteren İşletici/B.K.İ.ler veya yatırımcı kullanıcılar tarafından yapılan veya devralınmış ancak henüz Hazine’ye intikal etmemiş üstyapıların yıkılarak yerine yenisinin yapılmasına yönelik taleplerde, superstructure fee, masrafları talep sahibine ait olmak üzere 7’nci madde çerçevesinde tespit ettirilir. Review Commission, The suitability of demand destruction and to serve the purpose of the new body will be free of evaluation is carried out instead of considering matters.

(7) Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yıkım kararı verilmişse, yıkılacak ve yerine yapılacak üstyapı bilgileri, proje ve inşaat süresi ile kararın gerekçeleri; yıkım kararı verilmemişse, talebe konu üstyapı bilgileri ve kararın gerekçelerine ilişkin hususlar Yıkım Talebi Değerlendirme Formuna kaydedilerek imzalanır.

(8) if not requested multiple demolition, 2009/1 sayılı Genelgede yer verilen kriterler de gözetilerek, committed value of the superstructure to be destroyed instead preferred to apply the highest bodywork.

(9) İnşaat ruhsatına bağlı tamamlayıcı nitelikteki tali üstyapıların, yıkımı da bu Genelge esaslarına tabidir. İnşaat ruhsatı alınmasına gerek bulunmayan nitelikteki basit nitelikteki geçici yapıların yıkımı bu genelge hükümlerine tabi değildir.

Üstyapı Yıkım Kararı Sonrasında Yürütülecek İşlemler

Matter 13- (1) A superstructure transferred to the Treasury, yeni bir faaliyet ruhsatı kapsamında yıkılmasının talep edilmesi ve faaliyet ruhsatı müracaatı ve yıkım talebinin uygun görülmesi

9

in case of, 30 in a day; Bölge Müdürlüğü ile yıkım protokolü imzalayarak, They require the destruction of the body 5 of the body substance in an amount equal to the price determined in accordance with the first paragraph of, mevduat veya katılım bankalarınca verilecek süresiz ve kesin bir teminat mektubunu ve 8’inci fıkra hükümlerinin kabul edildiğine dair taahhütnameyi Bölge Müdürlüğüne vermeleri ve protokol tarihi itibarıyla üstyapının bulunduğu arsaya ilişkin açık alan kira sözleşmesini akdederek Genel Müdürlüğe iletmeleri gerekmektedir. These operations are operating license is issued for the said following natural or legal persons.

(2) Will be required to fall within the scope of the present superstructure operating license, and if deemed appropriate demand, users 30 days of signing the protocol with the Regional Directorate and the destruction they demand superstructure Article 5 of the superstructure in an amount equal to the amount determined in accordance with the first paragraph of, mevduat veya katılım bankalarınca verilecek süresiz ve kesin bir teminat mektubunu ve 8’inci fıkra hükümlerinin kabul edildiğine dair taahhütnameyi Bölge Müdürlüğüne vermeleri ve protokol tarihi itibarıyla üstyapının bulunduğu arsaya ilişkin açık alan kira sözleşmesi akdederek Genel Müdürlüğe iletmeleri gerekmektedir. In this case, the same start date will be reorganized and the number of operating licenses shall be deducted commentary of the superstructure will be demolished and the second superstructure will be built on the back. Kiracı kullanıcıların faaliyet ruhsatları ise başlangıç tarihi değiştirilmeksizin yatırımcı kullanıcı statüsünde yeniden düzenlenir ve faaliyet ruhsatının arka yüzünde inşa edilecek ikinci üstyapı ile yıkılacak üstyapıya ilişkin şerh düşülür.

(3) Hazineye ait arazilerde faaliyet gösteren İşletici/B.K.İ.ler veya yatırımcı kullanıcılar tarafından yapılan ancak henüz Hazineye intikal etmemiş veya Hazine, İşletici/B.K.İ. veya kullanıcılardan devralınmış üstyapıların yıkılarak yerine yenisinin yapılmasına yönelik taleplerde, It is within the framework of the same procedure and process plant. new bodywork will be done in this context, At the end of the license period is bound to be demolished superstructure shall be transferred to the Treasury.

(4) nizamlı of the blocks used in the superstructure form of letters of guarantee destruction bölümlenerek, nizamlı block is taken out of the cost of the entire superstructure of the superstructure. Upon request and in accordance with the project's section will remain if it is documented that the demolition be re-used, letters of guarantee only as equal to the cost of the superstructure collapsed section may be submitted again. In this context, needs additional expertise will emerge, The costs to be borne by the claimant, Value Assessment Commission are covered by the appraisal companies of the escort.

(5) Teminat mektuplarının 7’nci madde kapsamında belirlenen üstyapı bedeli üzerinden verilmesi gerekmektedir.

(6) Letter of guarantee under this article, deposit or participation banks will be given an indefinite period and is required to have a definite guarantee letter, arranged in contravention of the legislation will not be accepted letters of guarantee Zone Directorate. Detected on the criminal element of letters of guarantee, gerekli kovuşturmanın yapılmasının temini için Bakanlığa intikal ettirilir. Letters of guarantee issued by the relevant bank branches before Each letter should also show the same collateral branches with a total limit of. Although whatsoever thereby Regional Directorate received on guarantees and precautionary measures can not be sequestrated.

(7) Bölgelerde belirlenmiş yapılaşma esasları ve mekânsal yönetim planları çerçevesinde üstyapılar inşa edilir. Demolition resulting from excavation / removal of the debris out is the user's responsibility, resulting in the destruction of monetary value as a result of having construction waste (iron, door, window, v.b.) Bölge Müdürlüğünün koordinasyonunda masrafı kullanıcıya ait olmak üzere İl Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edilir.

(8) Following the completion of the construction of the superstructure to be built, The claimants costs (Operator / or user U.K.) to be covered by, Value Assessment Commission

10

refakatindeki ekspertiz şirketlerince yeni üstyapının değeri tespit edilir. Using Building built in case it is determined that the prescribed fee equivalent to the value of the new superstructure Permits / Housing Permits issued and said a letter of guarantee will be returned to the user upon request of the company. if it is determined that built in lower costs than the cost of superstructure prescribed amount of collateral the Special Account for the difference is recorded as revenue. Building Permits / Housing Permits issued before the cancellation of the user's operating license within the scope of Article 14 of Regulation, Headquarters and including the information without permission, it is understood that the specified abandoned or not completed at the time of the building in case, All the guarantees received are recorded as revenue to the Special Account.

(9) that the request is accepted that the undertaking of the provisions of paragraph 8 of the owner (A-4) Learn.

(10) Make use of the letters of guarantee in this article are allowed to be kept until the certificate issued, Regional Directorate of the units will be delivered by accountancy services they receive in their provinces.

(11) Serbest Bölgelerde doğal afet, yangın veya sair nedenlerle yıkılan veya kullanılamaz hale gelen üstyapılar, Bölge Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuatına uygun olarak 10 işgünü içinde “Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu”na bağlanır ve durum Genel Müdürlüğe bildirilir. “Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu”na bağlanan üstyapıların mevcut kullanıcısı tarafından yeniden yapmaları esastır. User, “Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu”na bağlanan üstyapılar için formun düzenlenmesinden itibaren 3 ay içinde Bölge Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak yeni üstyapı yapmak üzere proje ve inşaat süresi alır. Arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde bu Genelgenin yıkım usulleri çerçevesinde başvuru yapılır.

(12)Arazisi Hazineye ait bölgelerde “Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu”na bağlanan üstyapılar için, kullanıcının yeniden inşa başvurusunda bulunulmaması veya yeni üstyapı inşa edemeyeceğini beyan etmesi veya kullanıcının geçmiş performansının 2009/1 sayılı Genelgede yer verilen kriterlere uygun bulunmaması hallerinde arazi kira sözleşmesi feshedilerek arazi başka bir kullanıcıya kiralanır. Kullanıcı enkazın kaldırılmasından sorumlu olup, enkazın kullanıcı tarafından kaldırılmaması halinde, masrafları kullanıcıdan karşılanmak ve masraf üzerinden koordinasyon bedeli alınmak suretiyle İşletci/B.K.İ. tarafından enkaz kaldırılır.

PART FIVE
Arazisi Hazineye Ait Serbest Bölgelerde Üstyapıların İşletici/B.K.İ. veya Kullanıcılar Arasında Kullanım Hakkı Devri

General Principles

Matter 14- (1) Land of the free zones of the Treasury, Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde İşletici/B.K.İ.’ler ile yatırımcı kullanıcılar; kullanım hakkına sahip oldukları tamamlanmış veya inşaat halindeki üstyapılar ile diğer İşletici/B.K.İ., kullanıcılar veya Hazineden kullanım hakkını devraldıkları üstyapıların faaliyet ruhsatı süresi ile belirlenen kullanım haklarını, faaliyet ruhsatı süresi içinde İşletici/B.K.İ.lere, kullanıcılara veya serbest bölgelerde faaliyette bulunmak isteyen firmalara devredebilirler. In this case, inherited all the rights and obligations of the superstructure, passes to the transferee as from the transfer date.

(2) Açık alan kiralaması yapılmış ve projeleri tamamlanarak İnşaat/Yapı Ruhsatı verilmiş ancak inşaata başlamamış kullanıcıların bu aşamada devir yapmalarına izin verilmez.

(3) İşyeri kiralama ruhsatı kapsamında devralma talepleri kabul edilmez.

(4) Diğer ruhsatlardan üretim ruhsatına yapılacak üstyapı devirlerinde, üretimin fiilen devam ettiğinin veya makine ekipman yatırımı tamamlanarak üretime başlanacağının Kapasite Raporu ile tevsik edileceği koşulu aranır.

11

(5) Kullanıcılar ikinci bir üstyapıyı devralabilir. In this case, the operating license will be reorganized deducted commentary regarding the acquisition of the second body on the back.

(6) Users can transfer the entire existing superstructure but, can not be a partial transfer.

appeal

Matter 15 – (1) To perform the transfer process; The transferor and transferee are required to apply to the Regional Directorate into two separate files. Regional Office application files, together with the opinion submitted to the General Directorate Moves.

a) In the application file of the transferor;

1) authorize the transfer of the bodywork and related activities to be given a license or the cancellation of the petition which demands organized according to the new situation,

2) Devir Protokolü,

3) Faaliyet Ruhsatı aslı,

4) Faaliyet Ruhsatı müracaat formu (The activities will continue to),

5) The original charge indicates that the circuit for the Special Account credited receipts,

6) Occupancy Permit / License in Settlement (If the superstructure is complete) or Construction / Building Permits (If the superstructure is complete) A copy of,

7) Signature specimen original or notarized copies,

8) Operator indicates whether the transferor's debt / writing the U.K.,

9) Transferred list containing the integral parts of the superstructure,

10) partners taken regarding the transfer of bodywork board / board decision,

11) Sosyal Güvenlik Kurumundan aşağıdaki esaslar çerçevesinde alınacak belge;

a) Will be transferred from the Social Security Administration about whether the debt on the primary superstructure severance document (If the superstructure is complete),

b) Üretim konulu faaliyet ruhsatı dışında kalan faaliyet ruhsatı bulunan kullanıcılar ile bölgede tek bir üstyapısı bulunan üretim konulu faaliyet ruhsatı sahibi kullanıcılar için; transferor is obliged to pay the insurance premium on behalf of employees and the document will be taken from the Social Security Administration on whether the debt for this premium,

c) Bölgede birden fazla üstyapısı bulunan üretim konulu faaliyet ruhsatı sahibi kullanıcılarla sınırlı olmak üzere; the actual production activities continue to take place and production activities of the superstructure of the circuit with the condition not to subject, on behalf of the transferor's employees is obliged to pay the insurance premium and the absence of debt for these premiums or debt 6183 the Law on Collection Procedure of Public Receivables deferral and payment in installments in accordance with Article 48 of that law or special reference to the structuring of debt and the document will be taken from the Social Security Administration that regularly paid for,

ç) Merkezi Türkiye’de olup serbest bölgede şubeleri aracılığı ile faaliyette bulunan üretim ruhsatlı kullanıcıların üstyapı kullanım haklarını devretme taleplerinde; bu firmaların çalışanları adına sigorta primi borcu olmadığı

12

veya borçlarının, In response to these debt guarantees shown by the Social Security Institution 6183 No. deferral in accordance with article 48 of the Law on the Procedure of Collection of Public Receivables and regularly paid in installments and that the special law or pursuant to the structuring of debt and the current document dated to be from the Social Security Administration that regularly paid for,

b) Transferee of application file;

1) Letter indicating the demand Acquisitions,

2) Devir Protokolü,

3) The user is not operating license application form,

4) If the original user activity license and operation license application form,

5) Signature specimen original or notarized copies,

6) Pavements were partners regarding acquisition of board / board decision (Except for newly established firms) It takes place.

(2) Devir işleminin yapılabilmesi için yapılacak müracaatta sunulacak olan ve yetkili kişilerce imzalanmış devir protokolünde aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Circuit issues a clear description of the superstructure,

b) Üstyapı bedeli,

c) Turnover principles,

ç) Turnover subject to all rights and obligations of the superstructure, It will now inherit from the transfer date, A statement that is accepted by the transferee.

Bölge Müdürlüğü müracaat dosyasına, Bölge Müdürlüğünün ve İşletici/B.K.İ. şirketin üstyapıda yürütülmek istenen faaliyete ilişkin görüşünü ve devre konu üstyapının ilk inşasından başlayarak hazırlayacağı şecere bilgilerini içeren Devir Değerlendirme Formunu (A-5) ekler.

İşletici/B.K.İ. ve Kullanıcılar Arasındaki Üstyapı Devir Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Devir İşlemleri

Matter 16- (1) 2009/1 sayılı Genelgede yer verilen kriterler ve diğer hususlar çerçevesinde Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonucunda devir işleminin uygun görülmesi halinde, superstructure considering the transition period to the Treasury, transferor and transferee company's operating license will be canceled or rearranged as follows:.

a) Disable user, scope of activity license if the superstructure is connected to declare that it will terminate its activities, devir protokolü tarihi itibarıyla faaliyet ruhsatı iptal edilir.

b) Disable the user's activities into a new open or closed area will continue to be, Following the approval of the General Directorate 30 within days, devir protokolü tarihi esas alınarak açık/kapalı alan kira sözleşmesi akdedilir ve faaliyet ruhsatı aynı numara ve başlangıç tarihi ile kiracı/yatırımcı statüsü gözetilerek yeniden düzenlenir.

c) Transferee, Following the approval of the General Directorate 30 within days, devir protokolü tarihi esas alınarak açık alan kira sözleşmesi akdeder.

ç) (Different: 04/07/2019 dated 2019/5 Circular No.) Üstyapının mevcut bir faaliyet ruhsatı kapsamında devralınması ve üstyapıya ait faaliyet ruhsatı tarihinin devredenin faaliyet ruhsatı tarihinden eski olması halinde, faaliyet ruhsatı başlangıç tarihi değişmez ve üstyapının devralındığına ilişkin faaliyet ruhsatının arka yüzüne şerh düşülür. Aksi halde eski tarihli faaliyet ruhsatının başlangıç tarihi esas alınır.

13

d) In case of acquisition of a new operating license within the scope of the superstructure activity license, Located in the transferor's operating license is issued based on the start date.

e) (Different: 04/07/2019 dated 2019/5 Circular No.) Birden fazla üstyapının bağlı bulunduğu faaliyet ruhsatları arasındaki üstyapı devirlerinde; üstyapının inşa edildiği veya Hazineden devralındığı ilk faaliyet ruhsatının başlangıç tarihi, devredecek ruhsat ile devralacak ruhsatın başlangıç tarihleri birlikte değerlendirilerek üstyapıyı devralacak ruhsatın başlangıç tarihi bunlardan en eski tarihli faaliyet ruhsatı başlangıç tarihi esas alınarak düzenlenir. Devredenin faaliyet ruhsatı aynı numara ve başlangıç tarihi ile kiracı/yatırımcı durumu gözetilerek yeniden düzenlenir ve başlangıç tarihi değişmez.

(2) if you wish to take over a superstructure under construction, 1The process is done according to the provisions of paragraph. General Directorate transferee for this superstructure, devreden kullanıcıya verilen inşaat süresine bağlı olmaksızın talep sahibince sunulacak iş planı planını dikkate alarak yeni inşaat süresi belirler.

PART SIX

Arazisi Özel Mülkiyete Ait Serbest Bölgelerde Bulunan Taşınmazların Satışı Taşınmazların Satışı

Matter 17- (1) The sale of real estate located in the free zones of the private ownership of land, DG possible deems appropriate. All rights and obligations deed or real estate-term sales agreements for the sale of real estate held for sale as of the date moves to new users. Serbest Bölgelerde taşınmaz satın alarak faaliyette bulunan kullanıcılar yatırımcı kullanıcılar olup faaliyet ruhsatları buna göre düzenlenir.

Demand and Sales Application

Matter 18- (1) shall apply to the General Directorate of buyers and sellers through the Regional Directorate of the transaction can be made with the documents stated below:

a) Seller ;

1. allow the sale of immovable property given that Maliki or revocation of the license and related activities organized by petition which demands new situation,

2. Settlement Permit if the superstructure on the immovable / Occupancy Permit (If the superstructure is complete) or Construction / Building Permits of (If the superstructure is complete) A copy of,

3. The original copy of the activity license,

4. Annual license application form (The activities will continue to),

5. The original receipt that shows the fees related to sales transactions deposited Special Account,

6. Signature specimen original or notarized copies,

7. U.K. operator or text indicating that the Seller's liability.

b) Receiver;

1. buying real estate in free zones that are demanded of the island, parcel, and address a petition containing the physical condition,

2. In case of a request under a new activity, activity license application form,

3. operating in the region;

(a) Tenant users, The original operating license and operating license application form,

14

(b) Investors users, operating license application form if they want to have a different activity,

4 Original or notarized signature circular is an example of.

Evaluation of Sales and Sales Operations Lead

Matter 19 – (1) ) 2009/1 sayılı Genelgede yer verilen kriterler ve diğer hususlar çerçevesinde Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme neticesinde satış işlemi uygun görüldüğü takdirde;

a) It is registered in the name of the recipient in real estate in the land registry or term sales between the parties ex officio by a notary real estate sale promise one-month period given to the buyer for performance of the contract.

b) concluding a contract is approved by the Regional Directorate of defining mutual rights and obligations related to the exploitation of the region between the buyer and the operator within one month or U.K..

c) notary certified copy of the deed or real estate sales agreements (b) Following the submission of a copy of the contract to the Directorate General mentioned in paragraph, operating license is issued on behalf of the buyer. The operating license of the date of the deed or real estate sales agreements is considered as the start date. Specifies the run time on the operating license of the forward sales are deducted commentary.

ç) Licenses of tenant users who want to work with existing licenses, start date and the number is rearranged with the same prejudice. Tenant users license as the start date will be held if they are in a new application, Date of deed or date real estate sales agreements shall prevail.

d) Seller's activities should be reported on will end, activities of the vendor license, deed will be canceled as of the date of historic or real estate sales agreements.

e) if the seller's activities will continue to start from the date of the sale 30 open during the day / indoor space rental / sales activities is asked to perform the contract and the license is issued according to the new situation.

f) The expiry of real estate sales agreements, It shows notarized deed that transferred to the recipient's ownership must be sent to a certified example of the General Directorate and Regional Offices.

(2) Investor allows users to operate on the same subject, You can buy a second superstructure. In this case, the operating license will be re-annotation will be deducted for the purchase of second superstructure on the back.

CHAPTER SEVEN

Arazisi Özel Mülkiyete Ait Serbest Bölgelerde Kiralık Arazi Üzerinde İnşa Edilen Üstyapıların İşletici/B.K.İ. veya Kullanıcılar Arasında Devri

Arazisi Özel Mülkiyete Ait Serbest Bölgelerde Arazilerin Kiralanması

Matter 20- (1) Arazisi özel mülkiyete ait serbest bölgelerde B.K.İ şirket, mülkiyetindeki bölge arazisini, İşletici/B.K.İ. sözleşmelerinde belirlenen esaslar ile Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 8’inci maddesinin on ikinci fıkrası uyarınca, Genel Müdürlük tarafından onaylanan arazi kira tarifeleri üzerinden, üstyapı yapılmak üzere ruhsat süresini aşmayacak biçimde kullanıcılara kiralayabilir. Arazi kiralamalarında kullanılacak tip kira sözleşmeleri,

15

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 46’ncı maddesi ile diğer düzenlemelerine uygun olarak hazırlanır ve Bakanlığın uygun görüşü ile kullanılır. Arazi kira sözleşmesi ile üstyapı yaparak faaliyette bulunan kullanıcılar, yatırımcı kullanıcılardır.

(2) Kullanıcılar ile akdedilen arazi kira sözleşmelerinin varlığı, yapılacak üstyapının bağlı olduğu ruhsat bakımından kullanıcının yatırımcı niteliğini belirler ve ruhsat buna göre düzenlenir.

Kiralık Arazi Üzerinde Üstyapı İnşa Edilmesi ve Bunların Devri

Matter 21- (1) on privately owned land, İşletici/B.K.İ. şirketten açık alan kiralaması suretiyle Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 8’inci maddesinin on ikinci fıkrası kapsamında üstyapı inşa eden kullanıcılar, inşa ettikleri üstyapıların kira sözleşmesi ve bu sözleşmenin süresiyle belirlenen kullanım hakkını, İşletici/B.K.İ. şirket ile akdettikleri kira sözleşmesinin geçerli olduğu süre zarfında bu Genelgenin “Arazisi Hazineye Ait Serbest Bölgelerde Üstyapıların İşletici/B.K.İ. veya Kullanıcılar Arasında Devri”ne ilişkin dördüncü bölümünde, 14, 15, 16’ıncı maddeleriyle düzenlenen esaslara göre B.K.İ veya diğer kullanıcılara devretmesi mümkündür.

(2) on privately owned land, İşletici/B.K.İ. şirketten açık alan kiralamak suretiyle Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 8’inci maddesinin on ikinci fıkrası kapsamında kullanıcılarca inşa edilen üstyapılar; kira sözleşmesinin süresinin sona ermesi veya kira sözleşmesinin, sözleşmede öngörülen şekilde ortadan kalkması hallerinde İşletici/B.K.İ. şirkete intikal eder.

Arazisi Özel Mülkiyete Ait Serbest Bölgelerde Üstyapıların Kiralanması

Matter 22- (1) Arazisi özel mülkiyete ait serbest bölgelerde, kiraladıkları arazide üstyapı yapan kullanıcılar ile üstyapı sahibi İşletici/B.K.İ. ve kullanıcılar, söz konusu üstyapılarını uygun ruhsatları bulunması şartıyla doğrudan veya İşletici/B.K.İ. şirketle protokol imzalayarak İşletici/B.K.İ. şirket aracılığı ile diğer kullanıcılara kiralayabilirler. B.K.İ. şirketler tarafından üstyapı kiralamalarında kullanılacak tip kira sözleşmeleri, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 46’ncı maddesi ile diğer düzenlemelerine uygun olarak hazırlanır ve Bakanlığın uygun görüşü ile kullanılır. Üstyapı kiralayarak faaliyette bulunan kullanıcılar, kiracı kullanıcılardır.

CHAPTER EIGHT

Temporary Articles

Geçici Madde 1 – (1) Arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde işbu Genelgenin yürürlüğünden önce 2012/3 sayılı Genelgenin indirimli kiralama düzenlemeleri çerçevesinde akdedilmiş kapalı alan kira sözleşmeleri kapsamındaki kiralamalarda, indirimli yıllık kira tutarı, her yıl %10 oranında arttırılarak Bölgede geçerli kira tarifesi ile belirlenecek yıllık kira tutarına eşitlenmesi yoluyla Bölge Müdürlüklerince indirimli kiralama uygulaması kademeli olarak sonlandırılır.

Geçici Madde 2- (1) (Different: 04/07/2019 dated 2019/5 Circular No.) İşbu Genelgenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Land of the free zones of the Treasury, tamamı kiralanmış üstyapılar dışındaki Hazineye intikal etmiş üstyapılardan 2012/3 sayılı Genelge kapsamında değer tespiti yapılmış üstyapılar için işbu Genelgenin 8’inci maddesi kapsamında 1 ay içinde Bölge Müdürlüğünce Hazineden kullanım hakkı devri ilana çıkılır. Bu üstyapılar için 11’inci madde kapsamında yıkım talebi alınması için gerekli 12 aylık bekleme süresi bu ilan ile başlatılır.

16

DOKUCUNCU BÖLÜM

Abolished Provisions, Authority, Yürürlük Kaldırılan Hükümler

Matter 23- (1) 2012/3 sayılı Genelge ve bu Genelgede değişiklik yapan diğer Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Authority

Matter 24- (1) This Circular will emerge to finalize the implementation of the Directorate General is authorized to investigate specific cases and compulsory.

Force

Matter 25- (1) Bu Genelge imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Uğur ÖZTÜRK
General manager

ATTACHMENTS:
I-1) İlan Formu Örneği
I-2) Hazineden Kullanım Hakkı Devri Değerlendirme Formu
A-3) Yıkım Talebi Değerlendirme Formu
A-4) Undertaking Example
A-5) Devir Değerlendirme Formu (Kullanıcılar arası kullanım hakkı devri)

17


I-1

T.C. MINISTRY OF COMMERCE
………Serbest Bölge Müdürlüğü
ANNOUNCEMENT 20.. / .. ……….

Serbest Bölgesi sınırları içinde kalan ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından ……… Serbest Bölge alanı olarak kullanılmak üzere tahsis edilen arazi üzerinde bulunan ve bağlı olduğu faaliyet ruhsatının iptali sonucunda Hazineye intikal eden Bölgemiz ….. ada ve ….. parselde yer alan üstyapı/üstyapıların kullanım hakkı, Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 2019/4 sayılı “Serbest Bölgelerdeki Üstyapı ve Taşınmazların Kiralanması, Age, Satışı ve Yıkımına İlişkin Genelge” kapsamında devredilecektir.

Hazinenin mülkiyetinde bulunan üstyapıların kullanım hakkı devir işlemleri 3218 regarding free zones in accordance with Article 12 of the Law 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Mülkiyeti Hazineye ait olan söz konusu üstyapıya ilişkin bilgiler ekli tabloda yer almaktadır.

APPLICATION REQUIREMENTS

1. Application period, this ad will begin on the date of the release, and will end on the 30th day after the end of working hours as of this date.

2. 2019/4 sayılı Genelgenin 8’inci maddesi çerçevesinde;

a) Mevcut faaliyet ruhsatları kapsamında kullanım hakkı devralma müracaatında bulunan kullanıcılar, Further information regarding the activity will be held in the claimed superstructure (form with activity license application form 1 and 4 No. Adds date information on issues) in a sealed envelope and letter of offer price,

b) 2009/1 Circular No. çerçevesinde yeni faaliyet ruhsatı kapsamında kullanım hakkı devralma müracaatında bulunmaları gereken müracaatçılar, operating license application form and attachments offer price in a sealed envelope with the letter,

Moves transferred to the Regional Directorate.

3. The applications, 2019/4 sayılı Genelgenin 8’inci maddesi yedinci fıkrası çerçevesinde Bölge Müdürlüğümüzce Genel Müdürlüğe iletilir ve Genelgenin 9’uncu maddesi kapsamında Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir.

DESCRIPTIONS

Business this ad, 2019/4 sayılı Genelgenin 8’inci maddesi maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde, …./…./20…. It was released on.

I: – Tahsis İlanına Konu Üstyapı/Yapılara İlişkin Tablo (1 page)

CONTACT
Address:
Tel/ KEP/ Fax:

18

Duyuru No: 2019/…
Duyuru Tarihi:
Son Başvuru:
Historical:

INFORMATION RELATED TO THE ALLOCATION OF PROPERTY SUBJECT PAVEMENT
SIRA NO PAVEMENT NO THERE IS PARCEL OPEN AREA (M2) CLOSED AREA (M2) ÜSTYAPI BEDELİ ABD DOLARI)*** TERMS OF PAYMENT

Descriptions:
***2019/4 sayılı Genelgenin 7’inci maddesi çerçevesinde ekspertiz şirletince belirlenen üstyapı bedelini ifade eder.

19


I-2

HAZİNEDEN KULLANIM HAKKI DEVRİ DEĞERLENDİRME FORMU

Bu kısım Serbest Bölge Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır.

Devre Konu Üstyapıya Yönelik Genel Bilgiler

Ada/Parsel Numarası ve Parsel Büyüklüğü
Kapalı Alan m2 Büyüklüğü, Kat Sayısı
Yapı Sınıfı
İnşa Tarihi
Hazineye İntikal Öncesinde Bağlı Olduğu Ruhsat Türü
Üstyapıyı İnşa Eden Firma Unvanı ve İnşa Ediliş Amacı (Production, Alım-Satım vb.)
Üstyapının Hazineye İntikal Tarihi
Üstyapının İlk Devir İlanına Çıkış Tarihi
Üstyapının Ekspertiz Tarihi ve Değeri
Üstyapının Asgari Levazım Değeri
Üstyapıda Kiralama Yapıldı İse Başlangıç ve Bitiş Tarihi/Tarihleri-Kirayan Firmalar
Üstyapının Sonraki İlan Tarihleri
Üstyapının Farklı Açılardan İç Ve Dış Fotoğrafları (Parsel Görüntüsü İçerecek Biçimde)
Tahsis Talebinde Bulunan Firma Sayısı Company 1 Company 2 Company 3 Company 4
Tahsis Talebinde Bulunan Firma Ünvanı
Tahsis Talebinde Bulunan Firmanın Başvuru Tarihi
Serbest Bölge Müdürlüğü Görüşü
İşletici/BKİ Görüşü

20

Bu kısım Serbest Bölge Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır.

Tahsis Talebinde Bulunan Firmanın Başvurusuna İlişkin Genel Bilgiler

Firma Ünvanı Company 1 Company 2 Company 3 Company 4
Year of foundation
Yatırımcı/Kiracı
Faaliyet Türü
Merkez/Şube
Sermaye Yapısı
Kayıtlı Sermayesi
Taahhüt Edilen İstihdam
Hammadde Ve Aramallar
Üretilecek Mallar
Ticaretin Yönü (Mevcut Firma)
Son 3 Yıllık Ticaret Hacmi (Mevcut Firma)
Faaliyet Ruhsatı Bilgileri (Mevcut Firma)
Devralan Firmanın Mevcut Üstyapıları
Devralama Gerekçesi

Bu kısım Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır.

Faaliyet/Faaliyetlerin Değerlendirilmesi**Faaliyetler 2009/1 Circular No. A ve Serbest Bölgeler Mevzuatına göre değerlendirilecektir.
**Bu kısım birden fazla talep varsa Değerlendirme Komisyonu tarafından Değerlendirme Komisyonu
Tutanağı şeklinde imzaya alınacaktır. Aksi Takdirde Değerlendirme Dairesince sonuçlandırılacaktır.
Company name Company name Company name Company name

21

Bu kısım Değerlendirme Komisyonu tarafından doldurulacaktır.

Tahsis Talebinin Sonuçlandırılması

Company name Fiyat Teklifi

Gerekçeli Karar

22


A-3

YIKIM TALEBİ DEĞERLENDİRME FORMU

Bu kısım Serbest Bölge Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır.

Yıkıma Konu Üstyapıya Yönelik Genel Bilgiler

Ada/Parsel Numarası ve Parsel Büyüklüğü
Kapalı Alan m2 Büyüklüğü, Kat Sayısı
Yapı Sınıfı
İnşa Tarihi
Hazineye İntikal Öncesinde Bağlı Olduğu Ruhsat Türü
Üstyapıyı İnşa Eden Firma Unvanı ve İnşa Ediliş Amacı (Production, Alım-Satım vb.)
Üstyapının Hazineye İntikal Tarihi
Üstyapının İlk Devir İlanına Çıkış Tarihi
Üstyapının Ekspertiz Tarihi ve Değeri
Üstyapının Asgari Levazım Değeri
Üstyapıda Kiralama Yapıldı İse Başlangıç ve Bitiş Tarihi/Tarihleri-Kirayan Firmalar
Üstyapının Sonraki İlan Tarihleri
Üstyapının Farklı Açılardan İç Ve Dış Fotoğrafları (Parsel Görüntüsü İçerecek Biçimde)
İnşa Edilecek Üstyapıya İlişkin Ayrıntılı Bilgi
İnşa edilecek Üstyapı İçin Taahhüt Edilen Proje Değeri
Yıkım Talebinde Bulunan Firma Ünvanı
Yıkım Talebinde Bulunan Firmanın Başvuru Tarihi
Üstyapının Genelege Kapsamı Sürelere Uygunluğuna İlişkin Değerlendirme

Bu kısım Serbest Bölge Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır.

**Birde fazla yıkım talebi olması halinde form her bir firma için doldurulacaktır.

Yıkım Talebinde Bulunan Firmanın Başvurusuna İlişkin Genel Bilgiler

Firma Ünvanı
Year of foundation
Yatırımcı/Kiracı
Faaliyet Türü
Merkez/Şube
Sermaye Yapısı
Kayıtlı Sermayesi
Taahhüt Edilen İstihdam
Hammadde Ve Aramallar

23

Üretilecek Mallar
Ticaretin Yönü (Mevcut Firma)
Son 3 Yıllık Ticaret Hacmi (Mevcut Firma)
Faaliyet Ruhsatı Bilgileri (Mevcut Firma)
Firmanın Mevcut Üstyapıları (Mevcut Firma)
Yeni Üstyapı İnşa Gerekçesi
Yıkım Talebinde Bulunan Firmanın Başvuru Tarihi

Faaliyet/Faaliyetlerin Değerlendirilmesi
Bu kısım Değerlendirme ve Uygulama Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.
(I: Faaliyet Değerlendirme Formları)
Faaliyetler 2009/1 Circular No. A ve Serbest Bölgeler Mevzuatına göre değerlendirilecektir.

Projenin Değerlendirilmesi

Bu kısım Bütçe, Özel Hesap, Plan ve Proje Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır

Ada/Parsel Numarası ve Parsel Büyüklüğü
Kapalı Alan m2 Büyüklüğü, Kat Sayısı
Yapı Sınıfı
Bağlı Olacağı Ruhsat Konusu/Tarihi-Sayısı
Üstyapıya İlişkin Talep Edilen Proje ve İnşaat Süresi
İnşa Edilecek Üstyapıya İlişkin Ayrıntılı Bilgi
İnşa edilecek Üstyapı İçin Taahhüt Edilen Proje Değeri
Projenin MYP ve Faaliyet Amacına Uygunluğuna İlişkin Görüş

Bu kısım Değerlendirme Komisyonu tarafından Değerlendirme Komisyonu Tutanağı şeklinde imzaya
alınacaktır.

Yıkım Talebinin Sonuçlandırılması/Sonuçlandırılamaması:

Üstyapıya İlişkin Devralma veya Tamamen Kiralama Talebi Alınıp Alınmadığı

Gerekçeli Karar:

24


A-4

ÜSTYAPI YIKIM TALEBİ
CONTRACT SAMPLE

History: …/…/…

MINISTRY OF COMMERCE
(Free Zones, Overseas Investment and Services Directorate General)

............................................. Free Zone, We want to perform the demolition to make new superstructure of the bodywork below the superstructure will be made instead of having the following qualifications, Ticaret Bakanlığı tarafından öngörülen bedel üzerinden 2019/4 sayılı Genelgenin 13’üncü maddesinin altıncı fıkrasına uygun olarak verdiğimiz …………tarihli ve …………sayılı banka teminat mektubunun, mezkur Genelgenin 13’üncü maddesinin sekizinci fıkrası hükümleri doğrultusunda tamamen veya kısmen Bakanlık lehine çözülerek 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunun 7’nci maddesinde belirtilen özel hesaba (d) be recorded as revenue in accordance with subparagraph accepted and we are committed.

I hereby submit the required information and.

Signature and Stamp
Name and Title

His Word

NAME:

TAX NUMBER:

address:

PHONE NUMBER:

Superstructure will DEMOLISHED

THERE IS, DIE, PARCEL:

CLASS STRUCTURE:

COST OF PAVEMENT:

MINIMUM PRICE supplies:

OTHER ISSUES:

NEW superstructure

CLASS STRUCTURE:

ESTIMATED COST BY MINISTRY (minimum Cost):

COST OF THE CONTRACTING:

CONSTRUCTION TIME:

25


A-5

DEVİR DEĞERLENDİRME FORMU
(Kullanıcılar ve B.K.İ. Arası Kullanım Hakkı Devirleri)

Bu kısım Serbest Bölge Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır.

Devre Konu Üstyapıya Yönelik Genel Bilgiler

Üstyapının İnşa Edildiği veya Hazineden Devralındığı İlk Faaliyet Ruhsatı Bilgileri
Üstyapının Yapılış ve Fiili Kullanım Bilgileri
Ada/Parsel Bilgileri ve m2 büyüklükleri
Taban Alanı/ Kat Sayısı
Üstyapıyı İnşa Eden Firma Unvanı
Üstyapının Bağlı Olduğu İlk Faaliyet Ruhsatı ve Başlangıç Tarihi
İskân Ruhsatı Veriliş Tarihi
Üstyapının Bağlı Olduğu Mevcut Faaliyet Ruhsatı ve Başlangıç Tarihi
Üstyapının Hazineye İntikal Tarihi
Devreden Firmanın Unvanı
Üstyapı Devir Bedeli
Devralan Firmanın Unvanı
Üstyapının Varsa Kiracısı
Üstyapıda Varsa Haciz Bilgileri

Devre İlişkin Serbest Bölge Müdürlüğü Görüşü
Devre İlişkin İşletici/B.K.İ. Görüşü

Bu kısım Serbest Bölge Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır.
Devralan Firmaya İlişkin Genel Bilgiler

Company name
Year of foundation
Yatırımcı/Kiracı
Faaliyet Türü
Merkez/Şube
Sermaye Yapısı
Kayıtlı Sermayesi
Taahhüt Edilen İstihdam
Hammadde ve Aramallar
Üretilecek Mallar
Ticaretin Yönü
Son 3 Yıllık Ticaret Hacmi
Faaliyet Ruhsatı Bilgileri

26

Devralan Firmanın Mevcut Üstyapıları
Devralama Gerekçesi

Bu kısım Serbest Bölge Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır.
Devreden Firmaya İlişkin Genel Bilgiler

Merkez/Şube
Faaliyetine Devam Edecek mi? (Evetse yeni statüsüne ilişkin bilgi)
BKİ Borçluluk Durumu
SGK Borçluluk Durumu
Devir Sonrası Üstyapı Bilgileri

Bu kısım Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından
doldurulacaktır.

Devir Talebinin Değerlendirilmesi:
Devir Talebinin Kabul/Ret Gerekçeleri:

[ad_2]