[ad_1]

Explanation : Regulation on the Procedures and Principles Regarding the Production and Trade of Tobacco Products 23 Article of, Cigar and Sigarillo Imports, Decision on the Procedures and Principles Regarding the Determination of the Price and Its Marketing in the Domestic Market 6 Article, Implementing Regulation on Procedures and Principles Regarding the Production and Trade of Macarons 23 üncü maddesi ve Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesi gereği 2020 yılı Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi ve Bandrol Hizmet bedelleri hk.

Ministry of Agriculture and Forestry:

MATTER 1 – (1) 4/11/2010 dated 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi ve Bandrol Satış Hizmet bedelleri 2020 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi:

1) Sigara üretim tesisleri için her yüz milyon sigara üretim kapasitesi başına 22.280 TL (yirmiikibinikiyüzseksen Türk Lirası),

2) Diğer tütün mamulleri için her bir tonluk üretim kapasitesi başına 265 TL (ikiyüzaltmışbeş Türk Lirası),

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi:

1) Sigara üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 22.280 TL (yirmiikibinikiyüzseksen Türk Lirası),

2) Diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 265 TL (ikiyüzaltmışbeş Türk Lirası),

c) Bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 4,16 TL (dört Türk Lirası onaltı Kuruş).

MATTER 2 – (1) 31/3/2008 dated 2008/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Puro ve Sigarillo İthalatı, Decision on the Procedures and Principles Regarding the Determination of the Price and Its Marketing in the Domestic Market 6 ncı maddesi gereğince alınması gereken Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi ile Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin yıllık olarak süre uzatımı bedelleri 2020 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi için 129.430 TL (yüzyirmidokuzbindörtyüzotuz Türk Lirası),

b) Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin yıllık olarak süre uzatımı için 10.860 TL (onbinsekizyüzaltmış Türk Lirası).

MATTER 3 – (1) 28/6/2014 dated 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi ve Bandrol Satış Hizmet bedelleri 2020 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi için makaron üretim tesislerinde her yüz milyon makaron üretim kapasitesi başına 22.280 TL (yirmiikibinikiyüzseksen Türk Lirası),

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi için makaron üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 4.170 TL (dörtbinyüzyetmiş Türk Lirası),

c) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi için her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinden 4.180 TL (dörtbinyüzseksen Türk Lirası),

ç) Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi için 4.180 TL (dörtbinyüzseksen Türk Lirası),

d) Bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 20,92 TL (yirmi Türk Lirası doksaniki Kuruş).

MATTER 4 – (1) 25/10/2016 dated 29868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi ve Satış Hizmet bedelleri 2020 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinden her yüz milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına 11.710 TL (onbirbinyediyüzon Türk Lirası),

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 11.710 TL (onbirbinyediyüzon Türk Lirası),

c) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinden 4.180 TL (dörtbinyüzseksen Türk Lirası),

ç) Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi için 4.180 TL (dörtbinyüzseksen Türk Lirası),

d) Her bin adet yaprak sigara kağıdı için satış hizmet bedeli olarak 0,87 TL (seksenyedi Kuruş).

MATTER 5 – (1) this Communiqué 1/1/2020 date of entry into force of the publication date to be valid.

MATTER 6 – (1) Agriculture and Forestry Minister executes the provisions of this Communiqué.

[ad_2]