[ad_1]

Explanation : 2012/1 No. Investment in State Aid Decision on the Implementation of the communique; Financial leasing operations and acquisitions, sales, ihraç ve kiralama başlıklı maddelerinde ve Teşvik Belgesi Müracaat Formları (I 1) başlıklı ekinde değişiklik yapıldı ve Yatırım Tamamlama Vizesi İçin İstenecek Belgeler (I 5) başlıklı ekine de Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu başlıklı (15) bölüm eklendi.

The Ministry of Economy:

MATTER 1 – 20/6/2012 dated 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Communiqué No.: 2012/1)’in 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nun” ibaresi “21/11/2012 tarihli ve 6361 No. Leasing, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun” şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “3226 sayılı Kanunun 23 üncü” ibaresi “6361 sayılı Kanunun 31 inci” şeklinde ve onuncu fıkrasında yer alan “3226” ibaresi “6361” olarak değiştirilmiştir.

MATTER 2 – The same communiqué 21 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devri, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle uygun görülür.”

MATTER 3 – Aynı Tebliğin EK-1’inin A numaralı formunun II/8 bölümünün (c) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Organize sanayi bölgesinde olması halinde bölgenin adı:
(decision 18 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları kapsamındaki yatırımlar için tahsis yazısı aranır)”

MATTER 4 – Aynı Tebliğin EK-5’ine aşağıdaki (15) numaralı sıra eklenmiştir.

“15) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, talep edilmesi halinde aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanan “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu”. In this case, (4), (5), (10), (11), (12) and (14) numaralı sıralarda yer alan belgeler aranmaz.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMI HARCAMALARIN TESPİTİNE İLİŞKİN
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU

1. YATIRIMCI İLE İLGİLİ BİLGİLER: Ordinary / Title:

Vergi Dairesi /No:

2 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE İLGİ BİLGİLER:

Teşvik Belgesi Tarih ve Sayısı:

Yatırım Yeri Adresi:

Yatırım Başlama-Bitiş Tarihi (including additional time):

3. İSTİHDAM İLE İLGİLİ BİLGİLER:

SGK Sicil No: (Yatırım ile sağlanan istihdamın kayıtlı olduğu tüm SGK sicil numaraları yazılabilir)

4. GERÇEKLEŞEN YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Toplam Sabit Yatırını (TL): Yatırımın Finansmanı ( TL):
I. Arazi-Arsa : I. Öz Kaynaklar:
II. Bina-İnşaat: II. Yabancı Kaynaklar:
III. Makine ve Teçhizat: a. İç Kredi:
a. İthal Makine ve Teçhizat: b. Dış Kredi:
b. Yerli Makine ve Teçhizat: c. Döviz / Dövize Endeksli Kredi:
IV. Diğer Harcamalar:
a. Kur Farkı:
b. Faiz Gideri:
c. Other (Etüd-Proje, Yardımcı Makine ve Teçhizat, İthalat ve Gümrükleme, Taşıma ve Sigorta, Montaj ile Diğer Harcamalar):
V. Total: III. Total:

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER:

Yatırıma başlama ve bitiş tarihleri arasında yapılan yatırım harcamalarına ilişkin defter kayıtlarının incelenmesi neticesinde;

– Ekte yer alan listelerde belirtilen harcamaların yasal defter kayıtları ile uyumlu olduğu.

– Belge kapsamında teinin edilen sabit kıymetlerin rapor tarihi itibariyle firma aktiflerinde kayıtlı olduğu,

-Yerli kullanılmış makine ve teçhizat temin edilmediği (devre konu makine-teçhizat hariç),

-Yatırım teşvik belgesi kapsamı harcamalar için diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılmadığı (Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanılmış ise kredi tutarı ve kullanılan kuruluş yazılır),

– Teşvik belgesinde kayıtlı özel şartların yerine getirildiği

tespit edilmiştir.”

Ekler: 1) Yatırımcı ve Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalanmış ve kaşeli/mühürlü,

a) Gerçekleşen harcama listeleri, (12 numaralı sırada yer alan formatta hazırlanmış arsa, bina- build, ithal ve yerli makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcamaları listeleri).

b) Yatırım takip formu EK-6’da yer alan formata uygun olarak hazırlanmış) ve Vergi Levhası.

2) Yeminli Mali Müşavirin kayıtlı olduğu odadan temin edilen faaliyet belgesi aslı.

MATTER 5 – This Circular shall enter into force on the date of publication.

MATTER 6 – Provisions of this Communiqué are executed by the Minister of Economy.

It communiqué published in the Official Gazette
Historical Number
20/6/2012 28329
Publication of the Official Gazette of the Communiqué Amending the Communiqué
Historical Number
1- 10/4/2014 28968
2- 8/5/2014 28994
3- 25/9/2014 29130
4- 28/4/2016 29697
5- 25/6/2016 29753
6- 27/8/2016 29814
7- 26/7/2017 30135

[ad_2]