[ad_1]

بیانیه : 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Ekli Liste I Sayılı kapsamında işlem gören beyannamelerden alınan ÖTV teminatların mükelleflerin bağlı bulundukları Vergi Dairelerine iletimin sağlanması hk.

HİZMETE ÖZEL

T.C.
گمرک و تجارت وزارت
Aliağa Gümrük Müdürlüğü

شماره : 13279409-156.01

موضوع : ÖTV’li Teminat İşlemleri Hk.

15.05.2018 /34355266

İZMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
Atatürk Cad. خیر:384 K:6 D:ll Berrin Reşat Aksoy Plaza Alasancak İZMİR

İzmir Valiliği Defterdarlık Gümrük Saymanlık Müdürlüğünden alınan 02.04.2018 مورخ, 26522 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Mezkur yazıda; Müdürlükleri veznelerine veya banka hesabına yatırılan nakit teminatlar 330-6 kodu ile hesaplara alındığı, ÖTV’li veya ÖTV’ye tabi olmayan şeklinde herhangi bir ayrım bulunmamadığından hesaplarına alınan nakit teminatlardan ÖTV’ye tabi olanların ayrılması ve ilgili Vergi Dairesine gönderilmesi için Mükelleflerin başvurusu gerektiği ve bu süre zarfının aşılmaması zamanında gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Müdürlüğümüzce ÖTV’ye tabi nakit teminat yatıran firmaların bilgilendirilmesi ile teminatı yatırmalarına müteakip Müdürlüklerine başvurulması gerektiği hususu bildirilmiştir.

بنابر این, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Ekli Liste I Sayılı kapsamında işlem gören beyannamelerden alınan ÖTV teminatların mükelleflerin bağlı bulundukları Vergi Dairelerine iletimin sağlanması için Derneğinizde üye bulanan müşavirlere İzmir Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne ÖTV teminatların yatırılmasına müteakip başvuruda bulunmaları hususunda üyelerinize gerekli duyurunun ve bilgilendirilmenin yapılması husussunda;

اطلاعات و نیاز به لطفا.

ایمیل امضا شده است.
Orhan ŞENEL
Gümrük Müdürü a.
Gümrük Müdür Yıd.

من: 1 Adet yazı örneği.

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gümrük Saymanlık Müdürlüğü

شماره : 71725249-755.07.04-26522 02/04/2018

موضوع : ÖTV Nakit Teminat

ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

علاقه: روزنامه رسمی, 18.03.2014 tarih ve 28945 شماره 30 Seri no Tebliğ.

معلوم است که, علاقه (a), “18/03/2014 tarihli ve 28945 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin 16.3.4. (B) Cetvelinde Yer Alan Mallar İçin Oluşturulan (EK: 11) Bilgi Formu ve Teminatın Gönderilmesi başlıklı maddesinde; "(من) لیست شماره (B) cetvelinde yer alan mallar için gümrük idaresince oluşturulan (EK:11) bilgi formu, gümrük işlemlerine yönelik teminat almaya yetkili saymanlıkça çıktısı alınarak bir yazı ekinde ithalatçının ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine teminatın alındığı tarihi takip eden günden itibaren 5 iş günü içerisinde teminat ile birlikte gönderilecektir. Ayrıca gümrük idaresince oluşturulan bu form, ithalat işlemleri tamamlanmadan elektronik ortamda GİB sistemine de aktarılır. Gönderilen bu formda değişiklik olması durumunda değişiklikleri içeren yeni (EK: 11) bilgi formu da GİB sistemine aktarılır. Diğer yandan söz konusu mallar için ek teminat alınması durumunda bu teminat da alındığı tarihi takip eden günden itibaren 5 iş günü içerisinde ilgili vergi dairesine gönderilecektir.” hükmü yer almaktadır. Ancak Müdürlüğümüz veznelerine veya banka hesabına yatırılan nakit teminatlar 330-6 kodu ile hesaplara alınmakta olup sistemde ÖTV’li veya ÖTV’ye tabi olmayan şeklinde herhangi bir ayrım bulunmamaktadır. Dolayısıyla hesaplarımıza alınan nakit teminatlardan ÖTV’ye tabi olanların ayrılması ve ilgili vergi dairesine gönderilmesi için mükelleflerin başvurusu gerekmektedir. Bu süre zarfının aşılmaması ve zamanında-gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Müdürlüğünüzce ÖTV’ye tabi nakit teminat yatıran firmaların bilgilendirilmesi, teminatı yatırmalarına müteakip zaman kaybetmeksizin Müdürlüğümüze başvurmaları ve bu teminatlara ilişkin günlük bir liste hazırlanarak Müdürlüğümüze ulaştırılması hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Serdar KIZIKLIOĞLU
Saymanlık Müdür V.

توزیع :
Gümrükler

[ad_2]