[ad_1]

بیانیه : PVC yer kaplama ithalatında göndericisi, ithalatçısı ve GTİP bilgilerinin aynı kalması halinde ekspertiz raporunun bir yıl geçerli olduğu hk.

T.C.
وزارت بازرگانی
گمرک اداره کل

شماره :20117910-111.01

موضوع :PVC Yer Kaplamaları İthalatı

10.04.2019 / 43353343
توزیع از محل به

علاقه: a) 08.01.2019 مورخ 40547046 نامه ما به تاریخ.

ب) İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müd. 14.02.2019 مورخ 41666188 مقاله شماره.

ج) İstanbul Gümrük ve Dış Tic.Böl. Müd.muhatap 01.03.2019 مورخ 42150029 نامه ما به تاریخ.

معلوم است که, 19/6/2018 مورخ 30453 در روزنامه رسمی منتشر شده شماره 2018/11 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gözetim uygulaması bulunan 3918.10.10.00.11 GTİP’li “PVC yer kaplamaları” ve 3918.10.90.00.19 GTİP’li “Diğerleri” tanımlı eşya ile ilgili ilgi (a)’da kayıtlı yazımız eki İthalat Genel Müdürlüğünün yazısında, söz konusu eşyanın AB menşeli olarak, ilgili Tebliğ hükümlerinde belirtilen fiyat listesinden daha düşük olarak ithal edilmek istenmesi halinde ikince kalite veya tasnif dışı ürün gibi nitelik problemleri dikkate alınarak, İthalat Rejimi Kararı’nın 7. maddesi kapsamında Genel Müdürlüklerinin izninin aranmasının yerinde olacağı belirtilmiştir.

Konuyla ilgili olarak, anılan Genel Müdürlüğün ilgi(ج)’de kayıtlı yazımız eki yazısında, bahse konu eşya vasfının fiziki olarak tespitinin Genel Müdürlüğümüz yetki ve uhdesinde olduğu, eşyanın İthalat Rejimi Kararı’nın 7 inci maddesi kapsamında sayılan vasıflarda olduğunun tespiti halinde Genel Müdürlükleri iznine tabi olacağı, aksi durumun tespiti halinde ise 7 inci madde kapsamına girmeyeceği, düzenlenecek ekspertiz raporu ve eşyaya yönelik yapılacak diğer tespitlerin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Konuyla ilgili olarak, Bakanlığımıza intikal eden başvurulardan, bahse konu eşyanın İthalat Rejimi Kararının 7 inci maddesi kapsamında izne tabi olup olmayacağı konusunda yapılacak değerlendirme için esas alınan ekspertiz raporunun aynı eşyanın aynı ithalatçı tarafından ithal edildiği durumda ilave iş yükü ve maliyet unsuru oluşturduğu anlaşılmıştır.

در این زمینه،, ilgide kayıtlı talimatların ifa edilmesinde, değerlendirmeye esas ekspertiz raporunun, eşyanın gönderici, ithalatçı ve GTİP bilgilerinin aynı kalması halinde aynı ithalatçı tarafından sonraki ithalatında bir yıl süre ile kullanılması uygun bulunmuştur.

اطلاعات و نیاز به لطفا.

Mustafa GÜMÜŞ
باکان.
Genel Müdür

توزیع:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

[ad_2]