[ad_1]

بیانیه : Serbest bölgelere/serbest bölgelerden yapılan taşımalar ile gümrük antrepolarına/gümrük antrepolarından yapılacak eşya taşımalarına ilişkin ulaştırma iş ve işlemlerinin kara ulaştırma özel iznine tabi olduğu hk.

T.C.
وزارت بازرگانی
گمرک اداره کل

شماره :44873033-010.05[GGM-TIR İŞLEMLERİ]

موضوع :Serbest Bölgeler Veya
Antrepolardan Yapılan Taşımalar

26.09.2018 / 37491629
توزیع از محل به

علاقه: a) 09/06/2014 مورخ 875524 نامه ما به تاریخ

ب) 03/07/2015 مورخ 9016663 نامه ما به تاریخ

ج) 26/03/2018 مورخ 33069177 نامه ما به تاریخ

علاقه (ج)’de kayıtlı yazımızda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 21/03/2018 مورخ 22604 sayılı yazısına atıfla; tüm serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına demiryolu, havayolu veya denizyoluyla gelen, transit rejimindeki millileşmemiş eşyanın/kargonun yurt içine taşımasının 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereğince anılan Bakanlıktan uluslararası veya yurt içi eşya taşımacılığı yetki belgelerinde (K, C, L, M, N ve P türü) kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla, yurt dışına taşımasının ise sadece uluslararası eşya taşımacılığı alanında Bakanlıktan yetki belgesi (C, L2 ve M2 türü) almış kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla yapılabileceği, limanlarımıza denizyoluyla gelen serbest dolaşımda olmayan (millileşmemiş) eşyanın yabancı plakalı taşıtlarla taşınmasının mümkün olmadığı bildirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak uygulamada bazı tereddütler yaşanması nedeniyle anılan Bakanlığa yeniden görüş sorulmuş olup, alınan 24/09/2018 مورخ 70463 sayılı cevabi yazıda;

– Ülkemize demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen ve varış noktasından karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere yapılacak taşımaların 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 سوم و 13 üncü maddesi ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 59 هفتم و 60 ıncı maddeleri kapsamında yürütüldüğü,

– Serbest bölgelere/serbest bölgelerden yapılan taşımalar ile antrepolara/antrepolardan yapılacak eşya taşımalarına ilişkin ulaştırma iş ve işlemlerinin ilgi (a)’da kayıtlı yazımız ekinde yer alan 05/06/2014 مورخ 26116 sayılı yazıları çerçevesinde gerçekleştirildiği,

– Karayoluyla gelenlerin yanında Ro-Ro veya Ro-La güzergâhından gelen taşıt kombinasyonlarıyla (çekici+yarırömork/kamyon+römork) da antrepo veya geçici depolama yerlerine taşınan eşyanın/kargonun yine tekerlekleri marifetiyle taşınması halinde, علاقه (a)’da kayıtlı yazımız ekinde yer alan 05/06/2014 مورخ 26116 sayılı yazılarının 3 üncü maddesi çerçevesinde değerlendirme yapılması gerektiği,

– Ülkemize ikili taşıma olarak taşıma evrakı düzenlenerek tüm serbest bölgeler veya antrepolara gelen eşyanın/kargonun, buralardan yabancı ülkelere yine ikili taşıma olarak taşıma evrakının düzenlenmesi halinde, ikili ve çok taraflı uluslararası karayolu taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili veya anılan Bakanlıktan özel izin belgesi verilmiş yabancı plakalı taşıtlar ile yapılmasının mümkün olduğu,

– Ülkemize transit taşıma kapsamında taşıma evrakı düzenlenerek tüm serbest bölgeler veya antrepolara gelen eşyanın/kargonun, buralardan transit taşıma olarak taşıma evrakının düzenlenerek ülkemizden yabancı plakalı taşıtlar ile yurt dışına taşınmak istenmesi halinde, firmaların anılan Bakanlığa başvurmaları gerektiği,

belirtilmektedir.

Bağlantı gümrük idarelerinizin konuyla ilgili olarak ivedilikle bilgilendirilmesi ve anılan Bakanlığın ekte bir örneği gönderilen 24/09/2018 مورخ 70463 sayılı yazısında belirtilen maddelerin dikkate alınarak işlem yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
باکان.
Genel Müdür

EK: 2 yazı ve ekleri örneği

توزیع:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

شماره :10561612-235.03-E.70463

موضوع :Yabancı Plakalı Taşıtlarla Yapılan Taşımalar

TİCARET BAKANLIĞINA
(گمرک اداره کل)

علاقه :07.09.2018 مورخ 44873033-37046346 نوع شماره.

İlgi yazınız incelenmiştir.

معلوم است که, ülkemize demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen ve varış noktasından karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere yapılacak taşımalar 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 سوم و 13 üncü maddesi ile 08.01.2018 تاریخ و 30295 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 59 هفتم و 60 ıncı maddeleri (mülga K.T.Y. 65, 66 maddeleri) kapsamında yürütülmektedir.

با این حال،, serbest bölgelere/serbest bölgelerden yapılan taşımalar ile gümrük antrepolarına/gümrük antrepolarından yapılacak eşya taşımalarına ilişkin ulaştırma iş ve işlemlerinin Bakanlığınıza gönderilen 05.06.2014 تاریخ و 26116 sayılı yazımız çerçevesinde yapılması istenmişti.

Diğer yandan, konuyla ilgili olarak Bakanlığınız temsilcilerinin de katılımıyla 05.09.2018 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirilen toplantı sonucunda yapılan değerlendirmede; karayoluyla gelenlerin yanında Ro-Ro veya Ro-La güzergahından gelen taşıt kombinasyonlarıyla da gümrüklü antrepo veya gümrüklü geçici (çekici+yarırömork/kamyon+römork) depolara taşınan eşyanın/kargonun yine tekerlekleri marifetiyle taşınması halinde 05.06.2014 تاریخ و 26116 sayılı yazımızın 3 üncü maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi,

– Bu kapsamda, ülkemize ikili taşıma olarak taşıma evrakları düzenlenerek tüm serbest bölgeler veya gümrük antrepolarına gelen eşyanın/kargonun buralardan yabancı ülkelere yine ikili taşıma olarak taşıma evraklarının düzenlenmesi halinde ikili ve çok taraflı uluslararası karayolu taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili veya Bakanlıktan özel izin belgesi verilmiş yabancı plakalı taşıtlar ile yapılması mümkün bulunmaktadır.

– Ülkemize transit taşıma kapsamında taşıma evrakları düzenlenerek tüm serbest bölgeler veya gümrük antrepolarına gelen eşyanın/kargonun yine buralardan transit taşıma olarak taşıma evraklarının düzenlenerek ülkemizden yabancı plakalı taşıtlar ile yurtdışına taşınmak istenmesi halinde ise firmaların Bakanlığımıza başvurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konuyla ilgili tüm gümrük müdürlüklerinizin uyarılması hususunda gereğini arz ederim.

Mahmut GÜRSES
باکان.
مدیر کل V.

[ad_2]