[ad_1]

بیانیه : 8427 tarifesi altında sınıflandırılan forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları (mekanik kaldırma platformlu yük arabaları hariç) ithalatında ilave gümrük vergisi alınır. (Yürürlük Tarihi: 25.01.2020)

تعدادی از تصمیم گیری: 1822

متصل "اضافی واردات رژیم تصمیم تصمیم گیری" در نیروی به; 1567 قانون شماره 1 اینچ, 474 قانون شماره 2 هفتم, 3283 قانون شماره 2 هفتم, 4458 قانون شماره 16 ncı, 22 سوم و 55 مقاله با 2976 آن را در مطابق با مفاد قانون تصمیم گرفته شده است شماره.

11 دسامبر 2019

واردات رژیم تصمیم ضمیمه تصمیم

ماده 1- (1) 20/12/1995 مورخ 95/7606 شماره Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.

ماده 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmektedir.

(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 مورخ 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3) ilave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

ماده 3- (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. اما, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Karan eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke gruplan İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplandır, İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

ماده 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

ماده 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinden 45 gün sonra yürürlüğe girer.

ماده 6- (1) این تصمیم باید توسط وزیر تجارت اجرا.

TABLO

G.T.İ.P. İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)*
1 2 3 4 5 9
6 7 8
8427.10.10.00.00 0 0 0 0 6,5 6,5 6,5 6,5
8427.10.90.00.00 0 0 0 0 6,5 6,5 6,5 6,5
8427.20.11.00.00 0 0 0 0 6,5 6,5 6,5 6,5
8427.20.19.00.00 0 0 0 0 6,5 6,5 6,5 6,5
8427.20.90.00.00 0 0 0 0 6,5 6,5 6,5 6,5
8427.90.00.90.00 0 0 0 0 6 6 6 6
* 1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, مقدونیه, Bosna-Hersek, FAS, فلسطین, تونس, مصر, گرجستان, آلبانی, شیلی, صربستان, مونته نگرو, کوزوو, Morityus, مولدووا, Faroe Adaları; 2: Güney Kore, 3: مالزی, 4: سنگاپور, 5:Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu, 6: کشورهای کمتر توسعه یافته, 7: کشورها از آرایش تشویقی ویژه بهره مند شوند 8: نسبت به کشورهای توسعه, 9: Diğer Ülkeler.

[ad_2]