[ad_1]

بیانیه : هندوستان, سری لانکا, Tayland ve İspanya menşeli/çıkışlı muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamının Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.

Ticaret Bakanlığından:

بخش

Genel Bilgi ve İşlemler

هدف و دامنه

ماده 1 - (1) هدف از این اطلاعیه, 9/3/2018 مورخ 30355 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره: 2018/9) ile Hindistan, سری لانکا, Tayland ve İspanya menşeli/çıkışlı 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 و 7315.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ithalatına yönelik olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

پشتیبانی

ماده 2 - (1) این اطلاعیه, 14/6/1989 مورخ 3577 قانون شماره در پیشگیری از رقابت ناعادلانه در واردات, 20/10/1999 مورخ 99/13482 تعداد وزیران تصمیم گیری در پیشگیری از رقابت ناعادلانه در واردات و به اثر توسط شورای قرار 30/10/1999 مورخ 23861 در جریده رسمی شماره واردات منتشر شده در تنظیم بر جلوگیری از رقابت ناعادلانه بر اساس.

تعاریف

ماده 3 - (1) این اطلاعیه آخرین;

a) وزارت: Ticaret Bakanlığını,

ب) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

ج) مرکز فرماندهی: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) G.T.İ.P: آداب و رسوم موقعیت آمار تعرفه,

د) Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni,

الکترونیکی) هندوستان: Hindistan Cumhuriyeti’ni,

F) İspanya: İspanya Krallığı’nı,

گرم) قانون: 3577 شماره قانون منع رقابت ناعادلانه در واردات,

ğ) تصمیم: 20/10/1999 مورخ 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

ساعت) سری لانکا: Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti’ni,

من) تایلند: Tayland Krallığı’nı,

من) Tayvan: Çin Tayvanı’nı,

J) مقررات: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

صریح.

Soruşturma konusu eşya

ماده 4 - (1) Soruşturma konusu eşya 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 و 7315.19.00.00.00 G.T.İ.P.’leri altında kayıtlı “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı”dır.

Soruşturma konusu eşyaya ilişkin yürürlükteki mevzuat

ماده 5 - (1) 23/5/2010 مورخ 27589 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره: 2010/13) ile ÇHC menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamlarının ithalatında dampinge karşı 1.200 ABD Doları/Ton seviyesinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 19/6/2016 مورخ 29747 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره: 2016/19) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin söz konusu eşya ithalatında mevcut haliyle uygulamasının devam ettirilmesine karar verilmiştir.

(2) از سوی دیگر،, 12/12/ 2013 مورخ 28849 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره: 2013/31) ile de; ÇHC menşeli eşyaya uygulanan önlem, iki firma hariç tutulmak üzere Güney Kore, Malezya ve Tayvan menşeli/çıkışlı anılan eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

Başvuru ve soruşturma

ماده 6 - (1) Tosyalı Makina San. ve Tic. Ltd. STI. firması tarafından, Bakanlığa iletilen, önlem konusu ülkeler menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamının ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Hindistan, سری لانکا, Tayland ve İspanya üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik iddia üzerine Bakanlık tarafından bir inceleme başlatılmıştır.

(2) Önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulguların Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde Hindistan, سری لانکا, Tayland ve İspanya menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, تنظیم 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(3) 9/3/2018 مورخ 30355 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره: 2018/9) ile 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 و 7315.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ithalatına yönelik olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma dönemi

ماده 7 - (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 1/1/2015 ile 1/1/2018 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak belirlenmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin toplanması

ماده 8 - (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu ülkelerin büyükelçiliklerine, bilinen ithalatçılarına ve yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada Bakanlığımıza vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek karşılanmış olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre de verilmiştir.

(2) Soruşturma kapsamında Hindistan’da mukim Galaxy Chains Pvt. Ltd. ile Tube Investments of India Limited firmaları gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur. Hindistan’da mukim Bedico Automotives firması soru formlarına cevapları göndermiş olmasına rağmen yerinde doğrulama aşamasında soruşturmadan çekildiğini yazılı olarak bildirerek işbirliğinde bulunmaktan kaçınmıştır.

(3) Hindistan’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili/ilintili olabilecek diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınamamıştır.

(4) Soruşturma kapsamında Tayland’da mukim Tien Yuen Machinery Mfg., (Thailand) Co., Ltd. firması gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur.

(5) Tayland’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili/ilintili olabilecek diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınamamıştır.

(6) Soruşturma kapsamında İspanya’da mukim Iris Chains, S.L. firması gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur.

(7) İspanya’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili/ilintili olabilecek diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınamamıştır.

(8) Sri Lanka’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili/ilintili olabilecek firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınamamıştır.

(9) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu ve değerlendirmeleri içeren genel nihai bildirim AB Türkiye Delegasyonu ile Hindistan, سری لانکا, Tayland ve İspanya’nın Büyükelçiliklerine ve ticari bilgilerin gizliliği de göz önünde bulundurularak işbirliğinde bulunan firmalara her bir firma için özel nihai bildirimlerle birlikte iletilmiş olup, taraflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır. Hindistan’da mukim “Tube Investments of India Limited” firması ve İspanya’da mukim “Iris Chains, S.L.” firması nihai bildirime ilişkin görüş bildirmiş olup diğer firmalardan cevap alınmamıştır. از سوی دیگر, AB Delegasyonu ve Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçiliği’nden nihai bildirime görüş bildirmek için ek süre uzatımı talep edilmiş ve üç gün ek süre verilmiş; fakat verilen ek süre içerisinde bir görüş bildirilmemiştir. Tarafların görüşlerini sunmalarını müteakip bu görüşler de dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

ماده 9 - (1) تنظیم 21 inci maddesi çerçevesinde gerekli bilgi ve belgeleri süreleri dahilinde tam ve eksiksiz olarak sağlayarak işbirliğinde bulunan, Galaxy Chains Pvt. Ltd. ve Tube Investments of India Limited firmalarının Hindistan’da bulunan tesislerinde 24-27 Eylül 2018 tarihleri arasında, Iris Chains S.L. firmasının İspanya’da bulunan tesislerinde 24-25 اکتبر 2018 tarihleri arasında ve Tien Yuen Machinery Mfg., (Thailand) Co., Ltd. firmasının Tayland’da bulunan tesislerinde 12-13 Kasım 2018 tarihleri arasında yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

بخش دوم

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel

ماده 10 - (1) Soruşturma kapsamında yer alan eşyanın ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Hindistan, سری لانکا, Tayland ve İspanya üzerinden etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.

(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir. در این زمینه،, önlemlerin etkisiz kılındığına yönelik belirlemeler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi

ماده 11 - (1) Söz konusu eşyanın ithalatına yönelik istatistiklerin incelenmesi neticesinde, Hindistan’dan yapılan ithalatın artış gösterdiği görülmektedir. در این زمینه،, söz konusu önleme konu zincirlerin Hindistan menşeli olarak ithalatı dikkat çekici ölçüde artış göstererek 2015 yılında yaklaşık 510 ton iken, 2016 در سال 735 tona, 2017 در سال 787 tona yükselmiştir. Değer bazında ise ithalat 2015 yılında yaklaşık 1,68 milyon ABD doları iken, 2016 در سال 1,91 milyon ABD dolarına, 2017 در سال 2,13 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

(2) Hindistan’ın toplam ithalatımız içerisindeki payı, anılan dönemde miktar bazında 2015 yılında %13,8’den, 2016 yılında %17,7’ye ve 2017 yılında %17,1’e yükselmiştir.

(3) Tayland’dan yapılan ithalatın 2015 yılından itibaren artış gösterdiği görülmektedir. در این زمینه،, söz konusu önleme konu zincirlerin Tayland menşeli olarak ithalatı 2015 yılında yaklaşık 504 ton iken, 2016 در سال 522 tona, 2017 در سال 517 tona yükselmiştir. Değer bazında ise ithalat 2015 yılında yaklaşık 1,16 milyon ABD doları iken, 2016 در سال 1,07 milyon ABD dolarına, 2017 در سال 1,25 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

(4) Tayland’ın toplam ithalatımız içerisindeki payı, anılan dönemde miktar bazında 2015 در سال %13,7; 2016 yılında yaklaşık %12,5 و 2017 yılında yaklaşık %11,2 olarak gerçekleşmiştir.

(5) Sri Lanka’dan yapılan ithalatın 2015 yılından itibaren dikkat çekici ölçüde artış gösterdiği görülmektedir. در این زمینه،, söz konusu önleme konu zincirlerin Sri Lanka menşeli olarak ithalatı 2015 yılında yaklaşık 197 ton iken, 2016 در سال 420 ton, 2017 در سال 268 ton olarak gerçekleşmiştir. Değer bazında ise ithalat 2015 yılında yaklaşık 0,41 milyon ABD doları iken, 2016 در سال 0,73 milyon ABD doları, 2017 در سال 0,51 milyon ABD doları olmuştur.

(6) Sri Lanka’nın toplam ithalatımız içerisindeki payı, anılan dönemde miktar bazında 2015 yılında yaklaşık %5,3; 2016 yılında yaklaşık %10,1 و 2017 yılında yaklaşık %5,8 olarak gerçekleşmiştir.

(7) İspanya’dan yapılan ithalatın 2015 yılından itibaren dikkat çekici ölçüde artış gösterdiği görülmektedir. در این زمینه،, söz konusu önleme konu zincirlerin İspanya menşeli olarak ithalatı 2015 yılında yaklaşık 92 ton iken, 2016 در سال 225 tona, 2017 yılında ise 357 tona yükselmiştir. Değer bazında ise ithalat 2015 yılında yaklaşık 0,58 milyon ABD doları iken, 2016 در سال 1,09 milyon ABD dolarına, 2017 در سال 1,16 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

(8) İspanya’nın toplam ithalatımız içerisindeki payı, anılan dönemde miktar bazında 2015 yılında yaklaşık %2,5; 2016 yılında yaklaşık %5,4 و 2017 yılında yaklaşık %7,7 olarak gerçekleşmiştir.

(9) Trademap veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde, Hindistan’ın ÇHC’den 2015 در سال 13,3 milyon ABD doları, 2016 در سال 13,1 milyon ABD doları, 2017 در سال 15,2 milyon ABD doları tutarında; Tayvan’dan 2015 در سال 3,1 milyon ABD doları, 2016 در سال 2,1 milyon ABD doları, 2017 در سال 2,4 milyon ABD doları tutarında; Güney Kore’den 2015 در سال 0,8 milyon ABD doları, 2016 در سال 0,5 milyon ABD doları, 2017 در سال 0,9 milyon ABD doları tutarında; Malezya’dan 2015 در سال 0,06 milyon ABD doları, 2016 در سال 0,07 milyon ABD doları, 2017 در سال 0,3 milyon ABD doları tutarında soruşturma konusu ürün ithalatı olduğu anlaşılmaktadır.

(10) Trademap veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde, Tayland’ın ÇHC’den 2015 در سال 22,9 milyon ABD doları, 2016 در سال 23,1 milyon ABD doları, 2017 در سال 29,4 milyon ABD doları tutarında; Tayvan’dan 2015 در سال 5 milyon ABD doları, 2016 در سال 4,8 milyon ABD doları, 2017 در سال 4,4 milyon ABD doları tutarında; Güney Kore’den 2015 در سال 1 milyon ABD doları, 2016 در سال 0,8 milyon ABD doları, 2017 در سال 0,7 milyon ABD doları tutarında; Malezya’dan 2015 در سال 4,5 milyon ABD doları, 2016 در سال 4,7 milyon ABD doları, 2017 در سال 6 milyon ABD doları tutarında soruşturma konusu ürün ithalatı olduğu anlaşılmaktadır.

(11) Trademap veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde, Sri Lanka’nın ÇHC’den 2015 در سال 16,8 milyon ABD doları, 2016 در سال 12,6 milyon ABD doları, 2017 در سال 11,6 milyon ABD doları tutarında; Tayvan’dan 2015 در سال 0,1 milyon ABD doları, 2016 در سال 0,15 milyon ABD doları, 2017 در سال 0,1 milyon ABD doları tutarında; Güney Kore’den 2015 در سال 0,7 milyon ABD doları, 2016 در سال 0,1 milyon ABD doları, 2017 در سال 0,1 milyon ABD doları tutarında; Malezya’dan 2015 در سال 0,25 milyon ABD doları, 2016 در سال 0,22 milyon ABD doları, 2017 در سال 0,18 milyon ABD doları tutarında soruşturma konusu ürün ithalatı olduğu anlaşılmaktadır.

(12) Trademap veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde, İspanya’nın ÇHC’den 2015 در سال 19,2 milyon ABD doları, 2016 در سال 17,7 milyon ABD doları, 2017 در سال 21,1 milyon ABD doları tutarında; Tayvan’dan 2015 در سال 1,3 milyon ABD doları, 2016 در سال 2,7 milyon ABD doları, 2017 در سال 2 milyon ABD doları tutarında; Güney Kore’den 2016 در سال 0,4 milyon ABD doları, 2017 در سال 0,2 milyon ABD doları tutarında; Malezya’dan 2015 در سال 0,15 milyon ABD doları, 2016 در سال 0,09 milyon ABD doları, 2017 در سال 0,04 milyon ABD doları tutarında soruşturma konusu ürün ithalatı olduğu anlaşılmaktadır.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler

ماده 12 - (1) Sunulan soru formlarının incelenmesi ve yerinde doğrulama soruşturması sonucunda Hindistan’da mukim “Galaxy Chains Pvt. Ltd.” ve “Tube Investments of India Limited” firmalarının kurulu üretim kapasitesinin bulunduğu ve faal olarak üretim yaptığı görülmüş ve soru formu kapsamında sunmuş olduğu bilgiler teyit edilmiştir.

(2) Hindistan’da mukim Bedico Automotives firması soru formlarını göndermiş olmasına rağmen yerinde doğrulama aşamasında soruşturmadan çekildiğini belirterek işbirliğinde bulunmaktan kaçındığı için, تنظیم 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında anılan firma “işbirliğine gelmedi” olarak addedilmiştir.

(3) Soruşturma kapsamında Hindistan’da mukim ve soruşturma kapsamında yer alan ürünleri ülkemize ihraç eden diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınmamış olup, تنظیم 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında anılan firmalar “işbirliğine gelmedi” olarak addedilmiştir.

(4) Sunulan soru formlarının incelenmesi ve yerinde doğrulama soruşturması sonucunda Tayland’da mukim “Tien Yuen Machinery Mfg., (Thailand) Co., Ltd.” firmasının kurulu üretim kapasitesinin bulunduğu ve faal olarak üretim yaptığı görülmüş ve soru formu kapsamında sunmuş olduğu bilgiler teyit edilmiştir.

(5) Soruşturma kapsamında Tayland’da mukim ve soruşturma kapsamında yer alan ürünleri ülkemize ihraç eden diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınmamış olup, تنظیم 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında anılan firmalar “işbirliğine gelmedi” olarak addedilmiştir.

(6) Sunulan soru formlarının incelenmesi ve yerinde doğrulama soruşturması sonucunda, İspanya menşeli/çıkışlı olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşyayı ülkemize ihraç eden “Iris Chains S.L.” firması tarafından yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı sonucuna ulaşılmıştır.

(7) Soruşturma kapsamında İspanya’da mukim ve soruşturma kapsamında yer alan ürünleri ülkemize ihraç eden diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınmamış olup, تنظیم 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında anılan firmalar “işbirliğine gelmedi” olarak addedilmiştir.

(8) Soruşturma kapsamında Sri Lanka’da mukim ve soruşturma kapsamında yer alan ürünleri ülkemize ihraç eden firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınmamıştır.

بخش سوم

مقررات مختلف و نهایی

Değerlendirme

ماده 13 - (1) Hindistan’da mukim Galaxy Chains Pvt. Ltd. ve Tube Investments of India Limited firmalarının tarafımıza iletmiş oldukları belgelerin incelenmesi ve üretim tesislerinde yapılan yerinde doğrulama çalışması neticesinde, soruşturma konusu eşya üretimini Hindistan’daki tesislerinde gerçekleştirdikleri ve önlemi etkisiz kılma faaliyetinde bulunmadıkları tespit edilmiştir.

(2) Hindistan’da mukim Bedico Automotives firması yerinde doğrulama aşamasında soruşturmadan çekildiğini belirterek işbirliğinde bulunmaktan kaçındığı için, تنظیم 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında anılan firma “işbirliğine gelmedi” olarak addedilmiştir. در این زمینه،, firmanın yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı değerlendirilmektedir.

(3) Tayland’da mukim “Tien Yuen Machinery Mfg., (Thailand) Co., Ltd.” firmasının tarafımıza iletmiş olduğu belgelerin incelenmesi ve üretim tesislerinde yapılan yerinde doğrulama çalışması neticesinde, söz konusu firmanın soruşturma konusu eşya üretimini Tayland’daki tesislerinde gerçekleştirdiği ve önlemi etkisiz kılma faaliyetinde bulunmadığı tespit edilmiştir.

(4) İspanya’da mukim Iris Chains S.L. firmasının soruşturma konusu eşya üretim tesisinin fiziki varlığı görülmekle birlikte, standart bir zincirin yarı mamul olan parçalarının tamamına yakınının ÇHC’den ithal edilerek firma üretim tesislerinde montaj yapıldığı görülmüştür. Bunun yanı sıra firma tarafından sunulan üretim, kapasite ve maliyetlere ilişkin tahmini olarak hesaplandığı anlaşılan bilgilerin doğruluğu tespit edilememiştir. در این زمینه،, firmanın zincir montajı faaliyetinde ÇHC’den ithal edilen yarı mamüllerin payı ve dolayısıyla firma tarafından yaratılan katma değer tespit edilememiştir. Bu bağlamda, firmanın Türkiye ihracatında en önemli kalemi olan standart zincirlerin yarı mamul olan parçalarının tamamına yakınının ÇHC’den ithal edilerek üretim tesislerinde montaj yapıldığı ve yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı sonucuna ulaşılmıştır.

(5) از سوی دیگر, soruşturma döneminde Hindistan, Tayland ve İspanya’da mukim üretici/ihracatçı diğer firmalar bahsekonu soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunmamış ve üretim yaptığına ilişkin bilgi sunmamıştır. در این زمینه،, soruşturma konusu eşyayı Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı değerlendirilmektedir.

(6) همچنین, soruşturma döneminde Sri Lanka’da mukim üretici/ihracatçı firmalar bahsekonu soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunmamış ve üretim yaptığına ilişkin bilgi sunmamıştır. در این زمینه،, soruşturma konusu eşyayı Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı değerlendirilmektedir.

Sonuç

ماده 14 - (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Hindistan, تایلند, İspanya ve Sri Lanka menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2016/19) kapsamında ÇHC menşeli ürün için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına ve Hindistan’da mukim “Galaxy Chains Pvt. Ltd.” ve “Tube Investments of India Limited” firmaları ile Tayland’da mukim “Tien Yuen Machinery Mfg., (Thailand) Co., Ltd.” firmasında üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı kesin önlemin uygulanmamasına karar verilmiştir.

G.T.İ.P. Madde İsmi Menşe/Çıkış Ülkesi Firma Dampinge Karşı Önlem (ABD Doları/Ton)
7315.11.90.00.117315.11.90.00.19

7315.12.00.00.117315.12.00.00.19

7315.19.00.00.00

Transmisyon zincirleriDiğerleri

Transmisyon zincirleri

دیگران

Aksamlar

هندوستان Galaxy Chains Pvt.Ltd. 0
Tube Investments of India Limited 0
دیگران 1.200
تایلند Tien Yuen Machinery Mfg., (Thailand) Co., Ltd. 0
دیگران 1.200
سری لانکا Tüm Firmalar 1.200
İspanya Tüm Firmalar 1.200

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2010/13) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره:2016/19) ile ÇHC menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

کاربرد

ماده 15 - (1) گمرک, 14 üncü maddede yer alan tabloda G.T.İ.P.’i, madde ismi ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen ürünün, بدون تعصب به مفاد قانون دیگر, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında gösterilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

زور

ماده 16 - (1) این بخشنامه باید به اجرا در تاریخ انتشار وارد کنید.

اجرایی

ماده 17 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

[ad_2]