[ad_1]

بیانیه : Çin menşeli 7607.11 و 7607.19 gtipli alüminyumdan mesnetsiz folyoların ithalatında 2014/25 sayılı Tebliğ ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aynı şekilde devamına karar verilmiştir.

Ticaret Bakanlığından:

هدف و دامنه

ماده 1 - (1) هدف از این اطلاعیه, 25/5/2019 مورخ 30784 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره: 2019/18) منشاء در جمهوری خلق چین 7607.11 و 7607.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “alüminyumdan mesnetsiz folyolar” ürününe yönelik olarak başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

پشتیبانی

ماده 2 - (1) این اطلاعیه, 14/6/1989 مورخ 3577 قانون شماره در پیشگیری از رقابت ناعادلانه در واردات, 20/10/1999 مورخ 99/13482 تعداد وزیران تصمیم گیری در پیشگیری از رقابت ناعادلانه در واردات و به اثر توسط شورای قرار 30/10/1999 مورخ 23861 در جریده رسمی شماره واردات منتشر شده در تنظیم بر جلوگیری از رقابت ناعادلانه بر اساس.

تعاریف

ماده 3 - (1) این اطلاعیه آخرین;

a) Çin: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

ب) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

ج) کمیسیون: رقابت ناعادلانه در واردات ارزیابی انجمن,

ç) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

د) مقررات: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği

صریح.

تصمیم

ماده 4 - (1) به عنوان یک نتیجه از انجام تحقیقات, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) در این زمینه،, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 26/7/2014 مورخ 29072 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره: 2014/25) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, تنظیم 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTP شرح کالا Menşe Ülke Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin %)
7607.11 Kalınlığı 0,2 mm’yi geçmeyen, haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tutulmamış alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler Çin Halk Cumhuriyeti % 22
7607.19 دیگران

کاربرد

ماده 5 - (1) گمرک, این اطلاعیه 4 üncü maddesinde GTP, تعریف و کشور مبدا کالا اشاره وسایل, بدون تعصب به مفاد قانون دیگر, نرخ آنها را در سراسر اقدامات قطعی نشان داده شده است در برابر آزادسازی واردات تحت رژیم گردش خون رایگان شارژ.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTP ve bu Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) تنظیم 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) تنظیم 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

زور

ماده 6 - (1) این بخشنامه باید به اجرا در تاریخ انتشار وارد کنید.

اجرایی

ماده 7 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

[ad_2]