[ad_1]

بیانیه : 1199 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, bazı sanayi ürünlerinin (Vinil Asetat, Epsilon- Kaprolakton, Sodyum Poliakrilat, polieter polyol, Nikel-metal hidrit (NiMh) bataryaların montajları, Yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya), Lityum-iyon akümülatör) ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.

Ticaret Bakanlığından:

هدف و دامنه

ماده 1 - (1) هدف از این اطلاعیه, 25/6/2019 مورخ 1199 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1’indeki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

پشتیبانی

ماده 2 - (1) این اطلاعیه, 25/6/2019 مورخ 1199 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 مورخ 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları

ماده 3 - (1) Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1’indeki tabloda GTP ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılır.

(2) Tarife kontenjanına başvuru, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı (وزارت) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) واقع در پایین امضای الکترونیکی برنامه "مقدمه ای بر نرم افزار E-امضاء" بخش در بخش "واردات عملیات" است با امضاء الکترونیکی ساخته شده.

(3) این شرکت مجاز است تا یک برنامه به نمایندگی از صاحب امضای الکترونیکی از فرد تحت پوشش این اطلاعیه, 27/12/2017 مورخ 30283 اطلاعیه شماره الکترونیک کاربرد سیستم در روزنامه رسمی در واردات عملیات منتشر شده (واردات:2017/3) قاب ساخته شده است.

(4) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, ikinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0955-İthal Lisansı (KİMYA-METAL)", Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgelerin, Ek-3’te yer alan formlar çerçevesinde, tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.

(5) Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.

(6) Fiziksel olarak yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

توزیع

ماده 4 - (1) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda taleplerin tam olarak karşılanması esastır. 28/12/2018 مورخ 30639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره:2018/8) kapsamında kontenjan tahsisi yapılan firmalara, tahsis konusu ürün için ikinci bir tahsis yapılmaz.

(2) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, üretim faaliyeti, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

İthal lisansının düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı

ماده 5 - (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 در کادر شماره "شماره مرجع گواهی" و "تاریخ سند" در منطقه اعلام کرد.

(4) متقاضی به دلیل عدم ثبت، مقامات گمرکی, ithal lisansının Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, واقع به شکل آدرسهای پست الکترونیکی اشاره توسط اداره کل واردات اطلاع. در بیانیه ای که توسط وارد کننده 5 iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa bilgi verilir. وگرنه, نرم افزار داشتن نامعتبر تلقی شده است.

(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.

İthal lisanslarının süresi

ماده 6 - (1) Düzenlenecek ithal lisansları 15/2/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerlidir.

İthal lisansı devri

ماده 7 - (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

İthal lisansının revizesi

ماده 8 - (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması halinde, وزارت (اداره کل واردات) re’sen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından, değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Bakanlıkça (اداره کل واردات) sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.

Uygulamaya ilişkin önlemler

ماده 9 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. وزارت, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.

قدرت

ماده 10 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya, düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Bakanlık (اداره کل واردات) yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

ماده 11 - (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 مورخ 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

زور

ماده 12 - (1) این بخشنامه باید به اجرا در تاریخ انتشار وارد کنید.

اجرایی

ماده 13 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

فایل های پیوست

  • Ek-1 TABLO
  • Ek-2 BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER
  • Ek-3 SANAYİ ÜRÜNLERİ İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU


Ek-1

TABLO

خیر G.T.P. شرح کالا Birim مقدار Gümrük Vergisi %
1 2915.32 Vinil Asetat لحن 7.500 0
2 2932.20.90 *Epsilon- Kaprolakton لحن 400 0
3 3906.90.90 *Sodyum Poliakrilat لحن 20.000 0
4 3907.20.20 *(NJ 406) Tolüen diamin ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 380-415 mg KOH/g,Vizkosite: 15000-20000 mPas) لحن 400 0
5 3907.20.20 * (NJ 4502) Sükroz-gliserol ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 430-470, Vizkosite: 15000-20000 mPas) لحن 3.500 0
6 8507.50.00 *Nikel-metal hidrit (NiMh) bataryaların montajları:-voltajı 190 V veya daha fazla olan ancak, 210 V’u geçmeyen,

-uzunluğu 220 mm veya fazla olan ancak, 280 mm’yi geçmeyen,

-عرض 500 mm veya daha fazla olan ancak, 600 mm’yi geçmeyen,

-yüksekliği 100 mm veya daha fazla olan ancak, 150 mm’yi geçmeyen,

87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a).

Adet 92.500 0
7 8507.60.00 یا 8507.80.00 * Yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya):-nominal kapasitesi 1 060 mAh olan,

-nominal gerilimi 7,4 V (ortalama gerilimi 0,2 C’de deşarj) olan,

-8,4V’luk (±0,05) voltajı olan,

-uzunluğu 86,4 میلی متر (±0,1) olan,

-عرض 45 میلی متر (±0,1) olan,

-yüksekliği 11 میلی متر (±0,1) olan, yazarkasaların imalinde kullanılmaya mahsus (a).

Adet 50.000 0
8 8507.60.00 *Lityum-iyon akümülatör:-Kalınlığı 6 mm’den fazla olmayan,

-Genişliği 100 m’den fazla olmayan,

-Uzunluğu 150,15 mm’den fazla olmayan,

– Nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan ancak, 10.000 mAh’den fazla olmayan,

-Ağırlığı 150 gr’dan fazla olmayan,

8517.12.00 alt başlığında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus (a).

Adet 1.250.000 0

(a): Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

* :Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.


A-2

BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tarife kontenjanı başvurularında örnekleri Ek-3’te yer alan aşağıdaki bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak son başvuru tarihinden önce ibrazı gerekmektedir. İbraz edilen bilgi ve belge nüshalarının asılları ile uygunluğu ve doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur.

1- Başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış Başvuru Formu.

2- Üretimde hammadde veya ara mal olarak kullanılan eşyanın miktarını ayrıntılı olarak içeren ve başvuruda bulunan firma adına düzenlenmiş geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti.

3- İthal lisansı kapsamında ithalatı yapılacak mala ilişkin proforma fatura/faturalar.

4- Bu Tebliğin Ek-l’inde yer alan listedeki özel tanıma ait eşyadan ithalat yapmış olan firmaların, bu ithalatlarına ilişkin 2016, 2017 و 2018 yıllarına ait, her bir yıl için ayrı olarak hazırlanmış, Yeminli Mali Müşavirce tasdik edilmiş, gümrük beyanname özet tablosu.

5- Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odasından alınan ve başvuru tarihi itibarıyla geçerli “Faaliyet Formu”.


A-3

SANAYİ ÜRÜNLERİ İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU*
T.C.
وزارت بازرگانی
(اداره کل واردات)

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره:2019/5) çerçevesinde ithalatı gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak firmamız adına İTHAL LİSANSI düzenlenmesini talep etmekteyiz .İşbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, doğru olmaması halinde hukuken sorumlu olduğumu, İthalat Genel Müdürlüğü yetkililerince firmamızda yerinde doğrulanabileceğini, İTHAL LİSANSI devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. Bilgileri ve gereği arz olunur.

Başvuru No:
İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Firma Unvanı: Kep Adresi:
Vergi No : E-Posta:
Adres :
Telefon: فکس :
Son İki Yılda Tahakkuk Eden Vergi:
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER
Ad/Soyad – Unvan :
Vergi No – TC Kimlik No:
Adres:
Telefon: فکس:
E-posta:
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
GTIP:
Kullanım Amacı:
Menşe Ülke: Sevk Ülke:
Miktarl: Birim1:
CİF Değeri:
FOB Değeri:
Birimi Fiyatı Cif:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE AİT BİLGİLER
Ad/Soyad – Ünvan :
Firma TR Kayıt No :
Adres: کشور:
Telefon: فکس:
E-posta:
Web Adresi:
YURT DIŞINDAKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Ad/Soyad – Ünvan:
Firma TR Kayıt No:
Adres: کشور:
Telefon: فکس:
E-posta:
Web Adresi:

*Başvuru formu, elektronik ortamda doldurulmaktadır.
Örnek Gümrük Beyanname Özet Tablosu

Yalnızca ………….. gümrük tarife pozisyonundan (GTP) kapsamı “……………………………………………… (Ek-l’de yer alan söz konusu GTP’ye ait özel tanım) ………………….” tanımlı maddenin ithalat miktarını gösterir.

Firma Ünvanı:
Firma Vergi No:
Sıra No Beyanname Miktar (Adet) Fatura
Sayısı Tarihi Numarası Tarihi
TOPLAM MİKTAR:

Yukarıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda unvanı ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir).

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN
ADI SOYADI

Faaliyet Formu Örneği

Tarih:…./…./……..

Aşağıda unvanı ve sicil numaraları belirtilen firmanın başvurusu üzerine, firmanın muhasebe kayıtlarının ve ilgili diğer belgelerin tetkiki sonucunda firmanın faaliyetlerine ilişkin aşağıda yer alan bilgilere ulaşılmış olup, söz konusu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Yetkilisi/Yetkilileri YMM Adı Soyadı
Adı Soyadı, Unvan Mühür
İmza ve Kaşe(1) İmza ve Kaşe

1- Tarife Kontenjanı Tahsis Talebinde Bulunan Firmaya İlişkin Bilgiler
Firma Unvanı(2)
Adres,(2) ve Telefon/Faks Numarası
Vergi Dairesi ve Vergi Sicil Numarası/ T.C. شماره شناسایی
Sigorta Müdürlüğü ve Sigorta Sicil No
2- İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavirin
Adı Soyadı
Bağlı Olduğu Oda ve Sicil Numarası
Adres ve Telefon/Faks Numarası
3- Firmanın Talep Konusu Maddenin Tüketim Faaliyetine İlişkin Bilgiler
2016 2017 2018
Tüketim Kapasitesi (لحن)
Fiili Sarfiyatı (لحن)
4- Firmanın Üretim Faaliyetine İlişkin Bilgiler
Talep konusu Madde Kullanılarak
Üretilen Ürünün Adı(3)
2016 2017 2018
Üretilen Ürünün Üretim Kapasitesi (لحن)
Üretilen Ürün Miktarı (لحن)

Açıklamalar:
(1) Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

(2) Firmanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yer alan unvanının ve adresinin tam olarak yazılması gerekmektedir.

(3) Talep konusu madde kullanılarak üretimi gerçekleştirilen birden fazla ürün olması durumunda, her bir ürün için dördüncü bölümün ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

[ad_2]