[ad_1]

بیانیه : 3907.69.00.00.00 tarifesinde sınıflandırılan Polietilen Tereftalatın Kore Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 2 (iki) yıl süre ile korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (تعدادی از تصمیم گیری: 258)

تعدادی از تصمیم گیری: 262

Ekli “Kore Cumhuriyeti Menşeli Polietilen Tereftalat İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 20/2/1930 مورخ 1567 قانون شماره 1 اینچ, 14/5/1964 مورخ 474 قانون شماره 2 هفتم, 6/5/1986 مورخ 3283 قانون شماره 2 هفتم, 27/10/1999 مورخ 4458 قانون شماره 16, 22 و 55 inci maddeleri ve 2/2/1984 مورخ 2976 sayılı Kanun hükümleri ile 26/1/1995 مورخ 4067 آن را در مطابق با مفاد قانون تصمیم گرفته شده است شماره.

30 اکتبر 2018

KORE CUMHURİYETİ MENŞELİ POLİETİLEN TEREFTALAT İTHALATINDAKORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

حوزه

ماده 1- (1) این تصمیم, 23/2/2018 مورخ 30341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2018/1) ile başlatılan ve 10/5/2004 مورخ 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar, 8/6/2004 مورخ 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği ile 1/5/2013 tarihinde yürürlüğe giren ülkemiz ile Kore Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde Kore Cumhuriyeti menşeli eşyaya yönelik yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

ماده 2- (1) 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan “Diğerleri” tanımlı eşyanın Kore Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 2 (iki) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

G.T.İ.P. EŞYANIN TANIMI MENŞE ÜLKE EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK (CIF %)
3907.69.00.00.00 دیگران Kore Cumhuriyeti 1. Dönem* 2. Dönem*
% 6,5 %6

*Korunma önleminin uygulanacağı her bir dönem, bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri ifade eder.

Ek mali yükümlülüğün tahsili

ماده 3- (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır.

قوانین

ماده 4- (1) 4458 تعداد قانون گمرک و قوانین گمرکی مربوطه, ثبت نام از عوارض گمرکی, متعلق به, متهم به, داده به, و به دنبال روش ها و مقررات مربوط به شکل برای اتصال وثیقه, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, تعهدی, مجموعه, بازگشت, همچنین در پیگیری اعمال و اتصال به معاملات با امنیت.

(2) بدون تعصب به مفاد قانون دیگر, در مورد کسی که عملیات واردات انجام به تعهدات مالی اضافی 2976 در چارچوب قانون تجارت خارجی در تنظیم تعهدات مالی اضافی حذفیات دو بار مجازات اعمال.

زور

ماده 5 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

اجرایی

ماده 6 -
(1) این تصمیم باید توسط وزیر تجارت اجرا.

[ad_2]