[ad_1]

بیانیه : Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ve eklerinde değişiklik yapılmıştır. (حوزه, Muayene için genel esaslar, İlk muayene, Periyodik muayene, کاربرد, Belgelerin geçerlik süresi, askıya alınması ve iptali, Otomatik olmayan tartı aletlerinin muayenesi, Hareket halinde bulunan yol araçları için otomatik tartı aletleri… )

وزارت صنایع و فناوری:

ماده 1 - 4/9/2013 مورخ 28755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 - (1) این مقررات 29/6/2016 مورخ 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) kapsamına giren otomatik tartı aletleri ile 2/7/2016 مورخ 29760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) kapsamına giren tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan otomatik olmayan tartı aletlerini kapsar.”

ماده 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ب) bendi yürürlükten kaldırılmış, (گرم), (L) و (متر) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Muayene kartı: Tartı aletinin piyasaya arzından sonraki muayenesinin ne zaman, kimler tarafından yapıldığını gösteren belgeyi veya raporu,"

“l) Tartı aleti: Otomatik tartı aletlerini ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan otomatik olmayan tartı aletlerini,

متر) Teknik eğitim: Tartı aletlerinin muayeneleri konusunda alınan ve belgelendirilen teorik ve pratik eğitimi,"

ماده 3 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü, beşinci, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Yapılan muayene sonrası uygun bulunan tartı aletleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muayeneyi yapanlarca damgalanır.

(5) Periyodik, stok veya tamir sonrasındaki ilk muayenesi yapılarak damgalanan her bir tartı aleti için muayeneyi yapanlarca muayene kartı düzenlenir ve bir kopyası kullanıcıya verilir.”

"(7) Tartı aletlerinin muayeneleri bu Yönetmeliğin Ek-3 ve Ek-4’ünde belirtilen hükümlere göre yapılır.

(8) İl müdürlüğü ve grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarının kullandığı etalonların iki yılda bir izlenebilirliğinin sağlanmasından Bakanlık sorumludur. Yetkili muayene servislerince tartı aletinin muayenesinde kullanılan etalonların kalibrasyonları ise en fazla iki yıl süreli olacak şekilde, ilgili doğruluk sınıfı ve nominal değerdeki kütle alanında akredite edilmiş laboratuvarlarda yaptırılır. Kalibrasyonu yapılan etalonlar OIML R 111-1 tavsiye dokümanında belirtilen ilgili doğruluk sınıfına ait maksimum izin verilebilir hata sınırları içinde olmak zorundadır. Kalibrasyon süresi geçen etalonlar kalibrasyonları yapılıncaya kadar kullanılamaz.”

"(11) Yetkili muayene servisleri, muayenelerde Bakanlık internet sitesinde yayımlanan güncel formları kullanır.”

ماده 4 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ب) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) و (ج) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Piyasaya arz edilmiş veya kullanımda olan tartı aletlerinden periyodik, ani, şikayet veya stok muayeneleri sonunda tamire sevk edilenler ile tamir ettirilenlerden tip onayı değişikliğine sebep vermeyecek tamir ve ayar işlemlerinden sonra veya ayarları bağlı bulundukları yere göre ayarlanmış olanların ise her yer değiştirmeleri halindeki ilk muayeneleri yetkili muayene servisleri veya grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarınca periyodik muayene yetkisi dahilinde yapılır.”

“c) 20/3/2012 مورخ 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre geçici damgası yapılan tartı aletinin kullanıcısının, geçici damganın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde muayene ve damgasının yapılması için tartı aletinin periyodik muayene yetkisine göre grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına/yetkili muayene servislerine müracaat etmesi zorunludur. Bu süre içerisinde müracaat etmeyen kullanıcıların tespiti halinde, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanma fiilinden dolayı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler uygulanır.”

“ç) Geçici damgası yapılan tartı aletinin kullanıcısı tarafından muayene başvurusu yapıldıktan sonra muayene yetkisine göre, söz konusu tartı aletinin muayene ve damgalama işlemi en geç 20 gün içinde tamamlanır.”

ماده 5 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının (ب) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Tartı aleti kullanıcıları tarafından periyodik muayene için tartı aletinin markası, modeli, seri numarası, sınıfı ve kapasitesinin yer aldığı bilgilerle; ikinci fıkrada belirtilenler için yetkili muayene servislerine, üçüncü fıkrasında belirtilenler için ise grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına müracaat edilir. Servislere/grup merkezlerine doğrudan yapılan müracaatlarda Bakanlık internet sitesinde yayımlanan form kullanılır. Başvuru sahibine, müracaat edildiğini gösteren elektronik veya fiziki bir belge verilir. Söz konusu belgenin, tartı aletinin muayenesi yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi ve talep edilmesi halinde ilgililere ibraz edilmesi gerekmektedir.”

“ç) Grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlukları ile yetkili muayene servisleri, başvurusu alınan tartı aletlerinin periyodik muayenelerini aynı yılın Kasım ayı sonuna kadar tamamlamak zorundadır.”

ماده 6 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(5) Bu Yönetmeliğin Ek-2’sinin 6 ncı maddesinde belirtilen yetki kapsamındaki tartı aletlerinden en az altı tanesi için yetkili muayene servisi belgesi başvurusunda bulunulur.

(6) Teknik eğitim; ilgili tartı aleti konusunda faaliyet gösteren onaylanmış kuruluşlardan veya onaylanmış kuruluşça ilgili tartı aleti konusunda yetkilendirilmiş imalatçılardan yetki başvurusunda bulunulacak her bir tartı aleti için birer gün alınır.

(7) Yetkili muayene servisinin başka bir adreste daha faaliyet göstermek amacıyla yaptığı yetki başvurusunda bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde tüm gereklilikler sağlanır.”

ماده 7 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(6) Bakanlık veya il müdürlüğü, servis hizmetlerinin verilmesinde 17 nci maddenin altıncı veya onuncu fıkrasına aykırı bir durum tespit ederse yetki belgesini iptal eder. Belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren üç yıl süre ile belge talebinde bulunamaz. Üç yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir.

(7) Bakanlık veya il müdürlüğü, servis hizmetlerinin verilmesinde 17 nci maddenin birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, yedinci, on birinci veya on beşinci fıkrasına aykırı bir durum tespit ederse, yetkili muayene servisi yazılı olarak uyarılır. Aynı yıl içerisinde söz konusu fıkralarda belirtilen hususlara üç defa aykırı davranıldığının tespiti halinde yetki belgeleri iptal edilir. Belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren üç yıl süre ile belge talebinde bulunamaz. Üç yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir.”

"(13) Faaliyetlerine son vererek işyerini kapatan veya kapattığı tespit edilen yetkili muayene servisinin belgesi iptal olur. Belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren üç yıl süre ile belge talebinde bulunamaz.

(14) Bu Yönetmelikte belirtilen hususlara aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen yetkili muayene servisine Kanunda belirtilen yaptırımlar uygulanır.”

ماده 8 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü, sekizinci, dokuzuncu, on ikinci, on üçüncü ve on dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin birinci, altıncı ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(1) Yetkili muayene servisleri, başvurusu alınan tartı aletlerinin periyodik muayenelerini aynı yılın Kasım ayı sonuna kadar tamamlamak zorundadır. Servisler almış olduğu başvuruları başka bir yetkili muayene servisine devredemez.”

"(6) Tartı aletinin tasarımı, imalatı, uygunluk değerlendirmesi ve satışını yapanlar ile tamir ve ayar faaliyetlerini yürütmekte olanlar; yetkili muayene servisi olamaz ve yetkili muayene servislerinde çalışamaz.”

"(11) Teknik personel, yetkisi kapsamındaki tartı aletine ait teknik düzenlemelerin ilgili kısımları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak zorundadır.”

"(15) Yetkili muayene servisinin muayenede kullandığı etalonlar 5 inci maddenin sekizinci fıkrasına uygun olmalıdır.”

ماده 9 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Tartı aleti kullanıcısının servise başvuru yaptığı halde periyodik muayenenin Kasım ayının sonuna kadar yapılmaması, yetkili muayene servisinin kapanması veya Bakanlıkça yetkisinin iptal edilmesi durumlarında, bu servisin almış olduğu başvurulara ilişkin muayenelerin o yılın sonuna kadar yapılmasından/yaptırılmasından il müdürlüğü sorumludur. İl müdürlüğü bu muayeneleri kendisi yapabileceği gibi konum, personel ve teknik altyapı kriterlerini dikkate alarak diğer yetkili muayene servislerine de verebilir/dağıtabilir. Bu muayenelere ilişkin ücretler 8 inci maddenin dördüncü fıkrasının (ج) bendinde belirtildiği şekilde ödenir.”

ماده 10 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yetki kapsamının genişletilmesi

مقاله موقت 5 - (1) Mevcut yetkili muayene servisleri, 1/1/2021 tarihine kadar bu Yönetmeliğin Ek-2’sinin 6 ncı maddesinde belirtilen yetki kapsamındaki tartı aletlerinden en az altı tanesi için muayene yetkisine sahip olmak zorundadır. Belirtilen tarihe kadar yetki kapsamını tamamlamamış servislerin yetki belgeleri iptal olur.”

ماده 11 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

ماده 12 - Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiş ve Ek-5’i yürürlükten kaldırılmıştır.

ماده 13 - این مقررات 1/1/2020 وارد به اجرا در.

ماده 14 - مفاد این آیین نامه توسط وزیر صنعت و فناوری اجرا می شود..

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/9/2013 28755
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 22/5/2016 29719
2- 30/12/2016 29934
3- 10/6/2017 30092
4- 11/10/2019 30915


A-3

TARTIM KAPASİTESİ 2000 KG VE ALTINDA OLAN OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİNİN MUAYENESİ

A. Görsel Kontrol

a) Tip onayının bulunup bulunmadığının kontrolü,

ب) Etiket bilgilerinin ve işaretlemelerinin uygun olup olmadığının kontrolü,

ج) Damgasının uygun olup olmadığı, damgasına müdahale edilip edilmediğinin kontrolü yapılır.

B. Metrolojik Kontrol

1- Tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan otomatik olmayan tartı aletinin periyodik, stok, ani, şikayet ve tamir sonrası ilk muayenesinde maksimum izin verilebilir hatalar, Tablo 1’de verilen değerleri geçmemelidir.

Yük (متر), muayene sabiti (الکترونیکی) cinsinden MİH
Sınıf I Sınıf II Sınıf III Sınıf IV
0 ≤ m ≤ 50 000 الکترونیکی 0 ≤ m ≤ 5 000 الکترونیکی 0 ≤ m ≤ 500 الکترونیکی 0 ≤ m ≤ 50 الکترونیکی ± 1 الکترونیکی
50 000 الکترونیکی < m ≤ 200 000 الکترونیکی 5 000 الکترونیکی < m ≤ 20 000 الکترونیکی 500 الکترونیکی < m ≤ 2 000 الکترونیکی 50 الکترونیکی < m ≤ 200 الکترونیکی ± 2 الکترونیکی
200 000 الکترونیکی < متر 20 000 الکترونیکی < m ≤ 100 000 الکترونیکی 2 000 الکترونیکی < m ≤ 10 000 الکترونیکی 200 الکترونیکی < m ≤ 1 000 الکترونیکی ± 3 الکترونیکی

جدول 1 – Tartım Kapasitesi 2000 kg ve Altında Olan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri için maksimum izin verilebilir hatalar

2- Otomatik olmayan tartı aletlerinin muayeneleri TSE EN 45501 standardının (Tartı Aletleri- Otomatik Olmayan – Metrolojik Özellikler) aşağıdaki maddelerine uygun olarak yapılacaktır.

a) Sıfır kontrol testi :

Bu test TSE EN 45501 Madde A.4.2 Sıfır Kontrolü maddesinde belirtilen yönteme uygun olarak yapılır.

ب) Tartım performansı testi :

Bu test TSE EN 45501 Madde A.4.4 Tartım Performansının Belirlenmesi maddesinde belirtilen yönteme uygun olarak yapılır. Ancak test için Tablo-2’de belirtilen kapasitelerdeki üç yük değeri için doğruluk kontrolü yapılır.

Maksimum kapasite 1. Yük Değeri 2. Yük Değeri 3. Yük Değeri
m ≤ 2.000 kg Minimum Maksimum/2 Maksimum

جدول 2 – Tartım performansı testi için yük değerleri

ج) Tekrarlanabilirlik testi :

Bu test TSE EN 45501 Madde A.4.10 – Tekrarlanabilirlik Deneyi maddesinde belirtilen yönteme uygun olarak ve maksimum kapasitenin %50’sine yakın, tek bir yük değeri için yapılır. Tek yük değer için hesaplanan hata değerinin MİH sınırları içinde olup olmadığı Tablo 1’den kontrol edilir.

د) Köşe yükü testi :

Bu test TSE EN 45501 Madde A.4.7 – Eksantriklik (Merkezden Kaçık Yükleme) Deneyleri) maddesinde belirtilen yönteme uygun olarak maksimum kapasitenin %50’sine yakın, tek bir yük değeri için yapılır. Tek yük değer için hesaplanan hata değerinin MİH sınırları içinde olup olmadığı Tablo 1’den kontrol edilir.

[ad_2]