[ad_1]

بیانیه : Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 هفتم, 23 سوم و 26 ncı maddeleri gereğince 2020 yılı için uygulanması gereken gereken tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi, tütün ticareti yetki belgesi ve vize bedelleri hk.

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ماده 1 - (1) 10/7/2010 مورخ 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 هفتم, 23 سوم و 26 ncı maddeleri gereğince alınması gereken tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi ve tütün ticareti yetki belgesi bedelleri ile vize bedelleri, 2020 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi bedeli: 66.300 TL (altmışaltıbinüçyüz Türk Lirası).

ب) Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli: 132.600 TL (yüzotuzikibinaltıyüz Türk Lirası).

ج) Yetki belgesi ile vize işlemleri:

1) Tütün Ticareti Yetki Belgesi bedeli: 66.300 TL (altmışaltıbinüçyüz Türk Lirası).

2) Tütün Ticareti Yetki Belgesi vize işlemleri bedeli: Yıllık 6.630 TL (altıbinaltıyüzotuz Türk Lirası).

ماده 2 - (1) این اطلاعیه 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ماده 3 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

[ad_2]