[ad_1]

Açıklama : Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ve eklerinde değişiklik yapılmıştır (Uzlaşma komisyonlarının teşkili, Uzlaşma komisyonlarının yetkisi, Başvurunun şekli, Başvuru süresi, Uzlaşma talebinin incelenmesi, Uzlaşma talebinin sonuçları, Uzlaşma Tutanağı…).

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alacak: Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince tahsili gereken gümrük vergileri ile para cezalarını,

b) Bakan Yardımcısı: Gümrükler Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısını,

c) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

ç) Gümrük vergileri: İlgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya ihracında uygulanan ve gümrük idarelerince tahsili gereken gümrük vergisi, eş etkili vergiler ve mali yüklerin tümünü,

d) Kanun: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununu,

e) Komisyon: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları ile Merkezi Uzlaşma Komisyonlarını,

f) Para cezaları: Kanun ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük idarelerince kesilen tüm para cezalarını,

g) Uzlaşmanın temin edilememesi: Yükümlünün uzlaşma komisyonunun davetine katılmaması, komisyona geldiği halde uzlaşma tutanağını imzalamaması veya tutanağı ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi durumunu,

ğ) Uzlaşmanın vaki olmaması: Uzlaşma komisyonu teklifinin yükümlü tarafından kabul edilmediği durumu,

h) Vergi aslına bağlı olmayan para cezası: Vergi tutarının sadece idari para cezasının hesaplanmasında dikkate alındığı, bir vergi alacağının söz konusu olmadığı para cezası ile gümrüklenmiş değer üzerinden belirlenen para cezasını,

ı) Vergi aslına bağlı para cezası: Para cezası tutarı belirlenirken, para cezasına dayanak bir vergi alacağının söz konusu olduğu durumdaki para cezasını,

i) Yükümlü: Kendisine gümrük vergileri ve para cezaları borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişileri,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin yedinci fıkrasının birinci cümlesine “Uzlaşma Komisyonları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “18 inci maddenin ikinci fıkrasında bahsedilen durum hariç olmak üzere,” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Merkezi Uzlaşma Komisyonları, Bakan Yardımcısı, Gümrükler Genel Müdürü, Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürü, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Gümrükler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları ile Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün sonradan kontrolle ilgili dairesinin bağlı bulunduğu Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı arasından Başkan tarafından belirlenen, Başkan dâhil, üç üyeden oluşur. Komisyonlara, Bakan Yardımcısı veya Gümrükler Genel Müdürü başkanlık eder.”

“(6) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde, aynı gün yapılacak uzlaşma görüşmesi sayısının yirmi veya üzerinde olması halinde, en fazla iki adet uzlaşma komisyonu oluşturulabilir.”

“(8) İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen kişisel kullanıma mahsus taşıtlarla alakalı olarak geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlal edildiğinin aracın Türkiye’den çıkışı sırasında tespit edilmesi halinde çıkış gümrük idaresince düzenlenecek ceza kararı içeriği alacaklar için uzlaşma talebinde bulunulması durumunda yedinci fıkra hükmü uygulanmaz. Yükümlünün uzlaşma talebi derhal sonuçlandırılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “500.000.- TL’ye” ibaresi “750.000.- TL’ye”, “500.000.- TL’yi” ibaresi ise “750.000.- TL’yi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzlaşma talepleri 12 nci maddede belirtilen kişiler tarafından, BİLGE şifresi kullanılarak, kurumsal internet sayfası üzerinden yapılır. Ancak BİLGE şifresinin temin edilemediği durumlarda, EK-3’te yer alan form ile başvuruda bulunulabilir. Her durumda başvurunun, 11 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında süre açısından değerlendirilmesinde EK-3’te yer alan formun, ekleri ile birlikte ilgili merciin evrak kaydına girdiği veya taahhütlü olarak postaya verildiği tarih esas alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Uzlaşma talepleri, gümrük vergilerinin ve vergi aslına bağlı olsun ya da olmasın tüm para cezalarının yükümlüye veya ceza muhatabına tebliği tarihinden itibaren Kanunun 242 nci maddesinde belirtilen onbeş günlük itiraz süresi içinde yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(6) Uzlaşma talebinde bulunulan alacakla ilgili olarak hesap hatası yapıldığının gümrük idaresi tarafından tespit edilmesi halinde, ilgili kararda gerekli düzeltmeler yapılarak düzeltilmiş karar gerekçesi ile birlikte yükümlüye tebliğ edilir ve uzlaşma görüşmeleri düzeltilmiş tutar üzerinden yapılır. Görüşme sonucunda uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde yapılacak itiraz başvurusu düzeltilmiş tutar üzerinden yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz veya dava açma süresi durur. Uzlaşmanın vaki olmaması, temin edilememesi veya uzlaşma talebinin reddedilmesi halinde, tebliğ tarihinden itibaren süre kaldığı yerden işlemeye devam eder. Ancak her durumda, sürenin bitimine beş günden az kalmış olması halinde süre beş güne tamamlanır.

(2) Süresi içinde uzlaşma talebinde bulunan yükümlü, uzlaşma talep ettiği alacaklar için, kendisine uzlaşma davetiyesi yazısı tebliğ edilmeden önce, uzlaşmaya yetkili komisyonların sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli birimine, bir dilekçe ile başvurarak uzlaşma başvurusundan feragat edebilir. Başvurudan feragat edilmesi halinde, feragatin kabul edildiğinin tebliğinden itibaren, itiraz veya dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye devam eder ve aynı alacak için tekrar uzlaşma talebinde bulunulamaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(6) Uzlaşmanın vaki olmaması halinde; komisyonun nihai teklifi EK-7’ye uygun olarak tutanağa geçirilir ve bir nüshası yükümlüye verilir. Yükümlünün, 14 üncü maddede belirtilen hususlar dikkate alınmak kaydıyla, Kanunun 242 nci maddesinde belirtilen sürenin son günü mesai saati bitimine kadar komisyonun nihai teklifini kabul ettiğini bir dilekçe ile ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne veya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne iletilmek üzere gümrük müdürlüğüne bildirmesi halinde, bu tarih itibarıyla uzlaşma vaki olmuş sayılır ve buna göre işlem tesis edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzlaşma görüşmesinin sonucu ilgili gümrük müdürlüğüne bildirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde yükümlü, uzlaşmaya konu edilen alacaklar için tutanak tarihinden itibaren 14 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde itiraz/dava yoluna gidebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Uzlaşılan vergilere ilişkin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için, uzlaşılan tutar üzerinden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Yükümlü, kendisine tebliğ edilen alacaklar için Kanunun 242 nci maddesinde düzenlenen itiraz hakkı ile 244 üncü maddesinde düzenlenen uzlaşma hakkını aynı anda kullanamaz. Uzlaşmaya konu edilen alacaklar, uzlaşma başvurusundan feragat edilmesi, uzlaşma talebinin reddedilmesi, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde Kanunun 242 nci maddesi çerçevesinde itiraza konu olabilir. İtirazın henüz sonuçlandırılmamış olması kaydıyla alacağın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde gümrük vergileri ve idari para cezaları için uzlaşma talebinde bulunulabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı”, Ek-4’ünde yer alan “GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI” ibaresi ise “TİCARET BAKANLIĞI” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 16 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında, 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ve 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret” ibareleri “Gümrük ve Dış Ticaret” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başvurulara ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan başvurulara, başvurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/8/2011 28038
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 1/9/2012 28398
2- 20/8/2013 28741

 

 

“EK-3

UZLAŞMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN
FİRMA ÜNVANI
VERGİ NUMARASI
AÇIK ADRESİ
İŞ TELEFONU-FAKS
CEP TELEFONU
E-POSTA/KEP ADRESİ
BAŞVURU YAPAN KİŞİ/T.C.KİMLİK NO
BAŞVURU NO

 

Aşağıda ilgili oldukları karar tarih ve sayılarını, vergi ve ceza türleri ile tutarlarını belirttiğim tahakkuklar üzerine Gümrük Kanununun 244 üncü maddesi gereğince uzlaşmak istiyorum.

Dilekçemin kabulü ile komisyona davet edileceğim gün ve saatin bildirilmesini arz ederim.

Yükümlü veya Temsilcinin1 İmzası                                        Tarih

 

Ek Tahakkuk-Ceza Kararı
Numarası Tarihi Tebliğ Tarihi Alacak Türü Tutar

TOPLAM

 

 

____________________________________
1 Temsile ilişkin belgeler bu dilekçeye eklenecektir.”
“EK-5

UZLAŞMA TUTANAĞI

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
…………………….Müdürlüğü

UZLAŞMA TUTANAĞININ:                                                                                (UZLAŞILAN)

Tarihi : …/…/…..
Sayısı :
Dosya No :
Talep Numarası:

YÜKÜMLÜNÜN :

Adı Soyadı veya Unvanı :
Adresi :
Vergi Numarası /T.C. Kimlik Numarası :

Aşağıda isimleri yazılı Başkan ve Üyelerden teşekkül eden komisyonumuz yükümlünün iştirakiyle …/…/….. günü saat …:…’da toplanmış, yükümlü tarafından ileri sürülen hususlar tahakkuk dosyasını inceleyen komisyonumuzca uygun görüldüğünden yapılan tahakkukun aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesine oy birliği/oy çokluğu ile karar verilerek uzlaşmaya varılmıştır.

Verginin/ Cezanın Türü Tahakkukun/ Ceza Kararının Tarihi ve Sayısı Alacak Miktarı Uzlaşılan
Rakamla Yazıyla
Toplam

Açıklama: Kamu alacağının sürüncemede kalmadan ödenebilmesi için mükellefin durumu göz önünde bulundurularak yukarıdaki miktarda uzlaşmaya varılmıştır.

İşbu uzlaşma tutanağı (3) nüsha olarak tanzim edilmiş olup okunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra müştereken imza altına alınmıştır.

Uzlaşılan vergilere ilişkin gecikme faizi ayrıca hesaplanacaktır. Uzlaşılan vergi ve cezalar ile gecikme faizleri uzlaşma tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenecektir. Uzlaşılan hususlar hakkında dava açılamaz, hiçbir mercie şikayet veya itirazda bulunulamaz.

Bu tutanağın bir nüshasını …/…/….. tarihinde aldım.

Yükümlü/Vekili

 

İSİM İSİM İSİM
Komisyon Başkanı Üye Üye
İMZA İMZA İMZA
İSİM
Yükümlü/Vekili
İMZA

Görüşmede hazır bulunanlar:

İSİM İSİM
İMZA İMZA

 

“EK-6

UZLAŞMA TUTANAĞI

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
…………………….Müdürlüğü

UZLAŞMA TUTANAĞININ:                                                                                                 (TEMİN EDİLEMEYEN)

Tarihi : …/…/…..
Sayısı :
Dosya No :
Talep Numarası:

YÜKÜMLÜNÜN :

Adı Soyadı veya Unvanı :
Adresi :
Vergi Numarası /T.C. Kimlik Numarası :

Aşağıda isimleri yazılı Başkan ve Üyelerden teşekkül eden komisyonumuz …/…/…… günü saat …:…’da toplanmış, ancak uzlaşma talep eden yükümlünün uzlaşma toplantısına icabet etmemesi/uzlaşma tutanağını imzalamaması/ihtirazı kayıtla imzalamak istemesi nedeniyle uzlaşma temin edilememiştir.

Verginin/ Cezanın Türü Tahakkukun/ Ceza Kararının Tarihi ve Sayısı Alacak Miktarı Komisyonun Teklif Ettiği Miktarlar (Nihai Teklif)
Rakamla Yazıyla
Toplam

 

İşbu uzlaşma tutanağı (3) nüsha olarak tanzim edilmiş olup okunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra müştereken imza altına alınmıştır.

İSİM İSİM İSİM
Komisyon Başkanı Üye Üye
İMZA İMZA İMZA

 

İSİM
Yükümlü/Vekili
İMZA

 

Bu tutanağın bir nüshasını …/…/….. tarihinde aldım.

Yükümlü/Vekili

 

Görüşmede hazır bulunanlar:

İSİM İSİM
İMZA İMZA

 

 “EK-7

UZLAŞMA TUTANAĞI

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
…………………….Müdürlüğü

UZLAŞMA TUTANAĞININ:                                                                                                           (UZLAŞILAMAYAN)

Tarihi : …/…/…..
Sayısı :
Dosya No :
Talep Numarası:

YÜKÜMLÜNÜN :

Adı Soyadı veya Unvanı :
Adresi :
Vergi Numarası /T.C. Kimlik Numarası :

Aşağıda isimleri yazılı Başkan ve Üyelerden teşekkül eden komisyonumuz yükümlünün bizzat iştirakiyle …/…/….. günü saat …:…’da toplanmış, yapılan uzlaşma görüşmesinde yükümlü tarafından ileri sürülen hususlar ve talep edilen miktarlar Komisyonumuzca kabul edilmediğinden uzlaşmaya varılamamıştır. Ancak, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği hükümleri uyarınca, yükümlünün komisyonun teklif ettiği nihai miktarları kabul ettiğini itiraz süresinin son günü mesai bitimine kadar bir dilekçe ile ilgili gümrük müdürlüğüne bildirdiği takdirde, bu tarih itibarıyla uzlaşma vaki olmuş sayılacak ve buna göre işlem tesis edilecektir.

 

Verginin/ Cezanın Türü Tahakkukun/Ceza Kararının Tarihi ve Sayısı Alacak Miktarı Komisyonun Teklif Ettiği Miktarlar
(Nihai Teklif)
Rakamla Yazıyla
Toplam

İşbu uzlaşma tutanağı (3) nüsha olarak tanzim edilmiş olup okunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra müştereken imza altına alınmıştır.

İSİM İSİM İSİM
Komisyon Başkanı Üye Üye
İMZA İMZA İMZA

 

İSİM
Yükümlü/Vekili
İMZA

 

Bu tutanağın bir nüshasını …/…/….. tarihinde aldım.

Yükümlü/Vekili

 

Görüşmede hazır bulunanlar:

İSİM İSİM
İMZA İMZA

 

 

UZLAŞMA TUTANAĞI

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
…………………….Müdürlüğü

UZLAŞMA TUTANAĞININ:                                                                                                           (UZLAŞILAMAYAN)

Tarihi : …/…/…..
Sayısı :
Dosya No :
Talep Numarası:

YÜKÜMLÜNÜN :

Adı Soyadı veya Unvanı :
Adresi :
Vergi Numarası /T.C. Kimlik Numarası :

Aşağıda isimleri yazılı Başkan ve Üyelerden teşekkül eden komisyonumuz yükümlünün bizzat iştirakiyle …/…/….. günü saat …:…’da toplanmış, yapılan uzlaşma görüşmesinde yükümlü tarafından ileri sürülen hususlar ve talep edilen miktarlar Komisyonumuzca kabul edilmediğinden uzlaşmaya varılamamıştır. Ancak, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği hükümleri uyarınca, yükümlünün komisyonun teklif ettiği nihai miktarları kabul ettiğini itiraz süresinin son günü mesai bitimine kadar bir dilekçe ile ilgili gümrük müdürlüğüne bildirdiği takdirde, bu tarih itibarıyla uzlaşma vaki olmuş sayılacak ve buna göre işlem tesis edilecektir.

 

Verginin/ Cezanın Türü Tahakkukun/Ceza Kararının Tarihi ve Sayısı Alacak Miktarı Komisyonun Teklif Ettiği Miktarlar
(Nihai Teklif)
Rakamla Yazıyla
Toplam

İşbu uzlaşma tutanağı (3) nüsha olarak tanzim edilmiş olup okunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra müştereken imza altına alınmıştır.

İSİM İSİM İSİM
Komisyon Başkanı Üye Üye
İMZA İMZA İMZA

 

İSİM
Yükümlü/Vekili
İMZA

 

Bu tutanağın bir nüshasını …/…/….. tarihinde aldım.

Yükümlü/Vekili

 

Görüşmede hazır bulunanlar:

İSİM İSİM
İMZA İMZA

 

[ad_2]