[ad_1]

заявление : İlave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük uygulaması öngören İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda bir geçici madde bulunması ve geçici maddede yer alan şartların sağlanması koşuluyla Karara konu eşyanın antrepoya/serbest bölgelere alınmış olması durumunda eşyanın serbest dolaşıma girişinde ilave gümrük vergisinin/ek mali yükümlülüğün uygulanmaması hk.

T.C.

Министерство торговли

Главное управление таможенным

номер :20117910-110.99

тема :Дополнительное решение Решение Импорт режима
Geçici Madde Uygulaması Antrepoda ve
Serbest Bölgede Bekleyen Eşya

03.10.2018 / 37636110

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА в

Как известно, İthalat Rejimi Kararına Ek Kararların geçici maddelerinde; «будет поставляться в Турцию до даты публикации настоящего решения состоит из транспортного документа, регулирующий установку товаров с момента опубликования настоящего решения не позднее 45 В рамках дня регистрации таможенного законодательства или при таможенных декларациях для итоговой декларации импорта, Это решение не распространяется” denilmektedir.

Söz konusu Karar maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak gerek Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınan muhtelif yazılarda gerekse de Bakanlığımıza ulaşan dilekçelerde, İthalat Rejimi Kararına Ek Kararların yayımı tarihinden önce serbest bölgelere ve antrepolara gelmiş eşya için ihdas olunan ilave gümrük vergilerinin, ek mali yükümlülüklerin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda tereddüt hasıl olduğu ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak İthalat Genel Müdürlüğüne görüşleri sorulmuş olup anılan Genel Müdürlükten alınan ve ilişikte bir örneğine yer verilen 13.08.2018 датированный 81635 Номер статьи;

» Bilindiği üzere muhtelif İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar ile 25/6/2018 датированный 30456 нумерованный (mükerrer) Resmi Gazete’de 2018/11973 нумерованный Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar yayımlanmıştır. Söz konusu Kararın geçici maddelerinde;

“Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 В рамках дня регистрации таможенного законодательства или при таможенных декларациях для итоговой декларации импорта, bu Karar hükümleri uygulanmaz”

положение включено.

Söz konusu madde hükmünden anlaşılacağı üzere, ilgili Bakanlar Kurulu Kararının yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere yüklemesi yapılmış olan eşyanın yine aynı tarihten itibaren 45 gün içinde gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, yürürlükteki Karar hükümlerinin uygulanmayacağı, diğer bir ifadeyle, Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranlarının tatbik edileceği hüküm altına alınmıştır.

В связи с этим, ilave gümrük vergisine konu Kararların yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan ithal eşyaya ilişkin özet beyanın Kararın yayımı tarihinden itibaren 45 gün içerisinde gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresine verilmiş olması halinde, ilgili Karar’da aksi belirtilmedikçe süre sınırlaması olmaksızın geçici madde kapsamında serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulabileceği ve yine söz konusu eşyanın antrepoya/serbest bölgelere alınmış olması durumunda, eşyanın serbest dolaşıma girişinde ilave gümrük vergisinin/ek mali yükümlülüğün uygulanmaması gerektiği düşünülmektedir.

Öte yandan antrepo rejimi altında bulunan bir eşyanın, yeni bir Bakanlar Kurulu Kararı ile ilave gümrük vergisine/ek mali yükümlülüğe konu edilmesi halinde, yürürlüğe konulacak Karar hükümlerinin dikkate alınarak bir değerlendirme yapılması gerektiği mülahaza edilmektedir.»

это называется.

Yine anılan Genel Müdürlükten alınan ve bir örneği ekli 06.09.2018 датированный 86398 Номер статьи;

» İlave gümrük vergisi uygulaması öngören muhtelif İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda bir geçici madde bulunması ve geçici maddede yer alan şartların sağlanması koşuluyla Karar’a konu eşyanın antrepoya/serbest bölgelere alınmış olması durumunda eşyanın serbest dolaşıma girişinde ilave gümrük vergisinin/ek mali yükümlülüğün uygulanmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

Gelecekte ihdas edilecek ilave gümrük vergileri ile ek mali yükümlülükler öngören Kararlar için ise yayınlanacak Karar metninde geçici madde yer alması halinde bu madde göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılması gerektiği düşünülmektedir

это называется.

Bilgilerini ve buna göre gereğini rica ederim.

Мустафа SILVER
служителями.
главный управляющий

Я: 2 adet yazı örn.

распределение: Все краевое управление таможни и торговли

T.C.

Министерство торговли

Главное управление импортом

13.08.2018

номер :56067857-249 -E.81635

тема :Дополнительное решение Решение Импорт режима
Geçici Madde Uygulaması

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

интерес: a) 30.07.2018 датированный 20117910 - 99 Количество Тип.

б) 08.08.2018 датированный 20117910 - 36172683 Количество Тип.

İlgi’de kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Как известно, muhtelif İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar ile 25.6.2018 датированный 30456 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 2018/11973 sayılı Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar yayımlanmıştır. Söz konusu Kararın geçici maddelerinde;

«(1) будет поставляться в Турцию до даты публикации настоящего решения состоит из транспортного документа, регулирующий установку товаров с момента опубликования настоящего решения не позднее 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, Это решение не распространяется.»

положение включено.

Söz konusu madde hükmünden anlaşılacağı üzere, ilgili Bakanlar Kurulu Kararının yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere yüklemesi yapılmış olan eşyanın yine aynı tarihten itibaren 45 gün içinde gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, yürürlükteki Karar hükümlerinin uygulanmayacağı, diğer bir ifadeyle, Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranlarının tatbik edileceği hüküm altına alınmıştır. В связи с этим, ilave gümrük vergisine konu Kararların yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan ithal eşyaya ilişkin özet beyanın Kararın yayımı tarihinden itibaren 45 gün içerisinde gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresine verilmiş olması halinde, ilgili Karar’da aksi belirtilmedikçe, süre sınırlaması olmaksızın geçici madde kapsamında serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutabileceği ve yine söz konusu eşyanın antrepoya/serbest bölgelere alınmış olması durumunda, eşyanın serbest dolaşıma girişinde ilave gümrük vergisinin/ek mali yükümlülüğün uygulanmaması gerektiği düşünülmektedir.

С другой стороны,, antrepo rejimi altında bulunan bir eşyanın, yeni bir Bakanlar Kurulu Kararı ile ilave gümrük vergisine/ek mali yükümlülüğe konu edilmesi halinde, yürürlüğe konulacak olan Karar hükümlerinin dikkate alınarak bir değerlendirme yapılması gerektiği mülahaza edilmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Ахмет Эркан ÇETİNKAYIŞ
Генеральный директор V.

T.C.

Министерство торговли

Главное управление импортом

06.09.2018

номер :56067857 - 744.05.04 – E.86398

тема :Geçici Madde Uygulaması

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

интерес: a) 27.07.2018 датированный 36172683 Количество Тип.

б) 13.08.2018 датированный 81635 Наше письмо от.

с) 17.08.2018 talihli ve 36725461 Количество Тип.

интерес (с)’de kayıtlı yazınız incelenmiş olup, интерес (б)’de kayıtlı yazımızda belirtildiği üzere, ilave gümrük vergisi uygulaması öngören muhtelif İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda bir geçici madde bulunması ve geçici maddede yer alan şartların sağlanması koşuluyla Karar’a konu eşyanın antrepoya/serbest bölgelere alınmış olması durumunda eşyanın serbest dolaşıma girişinde ilave gümrük vergisinin/ek mali yükümlülüğün uygulanmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

Gelecekte ihdas edilecek ilave gümrük vergileri ve ek mali yükümlülükler öngören Kararlar için ise, yayımlanacak Karar metninde geçici madde yer alması halinde bu madde göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Bilgilerine arz ederim.

Ахмет Эркан ÇETİNKAYIŞ
Генеральный директор V.

[ad_2]