[ad_1]

заявление : Tütün içersin içermesin tütün yerine geçen maddelerin TIR Karnesi kapsamında taşınamayacağı hk.

T.C.
Министерство торговли
Главное управление таможенным

номер :96603261-010.05[GGM-TIR İŞLEMLERİ]

тема :TIR Karnesi Kapsamında Tütün
Taşımacılığı Hakkında

14.03.2019 / 42562074
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА в

Bakanlığımıza intikal eden bazı olaylardan, TIR Karnesi kapsamında tütün taşımacılığı yapılıp yapılamayacağına ilişkin tereddüt ve aksaklıklar yaşandığı tespit edilmiştir.

Как известно, Таможенная Коммюнике (Сери Нет:1) (TIR İşlemleri) ‘nin 61 статья;

(1) Ek-10’da yer alan içki, sigara ile bunların türevlerinin miktarı ne olursa olsun normal TIR karneleri (Model 1) kapsamında taşınmasına izin verilmez.

(2) Ek-10’da yer alan içki, sigara ile bunların türevlerinin, TIR Sözleşmesi gereğince, Tütün – Alkol TIR karneleri (Model 2) kapsamında taşınması gerekmekle birlikte, uluslar arası kefil kuruluş tarafından bu eşyalara ilişkin kefalet halihazırda kabul edilmediğinden bu eşyaların, Tütün – Alkol TIR karneleri kapsamında da taşınmasına izin verilmez. Bu eşyalara ilişkin kefaletin uluslararası kefil kuruluş tarafından kabulü halinde bu durum Genel Müdürlükçe duyurulur.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen alkol ve tütün ile bunların türevleri dışında kalan eşyanın (ham tütün, bira ve şarap) normal TIR karneleri ile taşınması mümkündür.

Статья.

11 августейший 2015 датированный 29442 опубликованный в Официальном бюллетене No., TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Farklı Tarihlerde Kabul Edilen Metinlerin Onaylanması Hakkında Karar ile 1975 tarihli TIR Sözleşmesinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası için Açıklama Notunda değişikliğe gidilmiştir. Yeni değişiklik ile birlikte anılan Açıklama Notu İçilen tütün, herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeler içersin içermesin (armonize sistem kodu:2403.10) iken, “İçilen tütün, herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeler içersin içermesin (armonize sistem kodu: 2403.11 и 2403.19)” olarak değiştirilmiştir.

В связи с этим,, Sözleşmede yapılan değişiklikle anılan Tebliğin Ek-10 (d) fıkrasında belirtilen 2403.10 tarife alt pozisyonunun, 2403.11 и 2403.19 olarak uygulanması gerekmekte olup, söz konusu eşyanın TIR Karnesi ile taşınmasına müsaade edilmemesi hususunda tüm bağlantı gümrük idarelerinizin ivedilikle bilgilendirilmesini rica ederim.

Мустафа SILVER
служителями.
главный управляющий

распределение:
Все таможенные и региональные управления внешней торговли

[ad_2]