[ad_1]

заявление : КНР происхождения 5503.20.00.00.00 gtip u altında kayıtlı poliesterlerden sentetik devamsız liflere (polyester elyaf) yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Министерство экономики:

Назначение и область применения

Статья 1 - (1) Цель настоящего Коммюнике, yerli üretici Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından yapılan ve Ertona Tekstil Plastik Geri Dönüşüm San. и торговли. В ВИДЕ., Yılmaz Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm San. и торговли. Ltd. Sti., Koza Polyester San. и торговли. В ВИДЕ., Uğur Geri Dönüşüm ve Elyaf San. ve Ltd. Sti., Euro Fiber Teks. Plastik Elyaf Tur. Amb. Atıkları Geri Dönüşüm San. и торговли. Ltd. Sti., Ritaş Kimya ve Tekstil San. тик. Inc.. ve Altıparmaklar Tekstil Elyaf San. и торговли. Ltd. Sti. firmaları tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında kayıtlı “poliesterlerden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)”e yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

поддержка

Статья 2 - (1) это Коммюнике, 14/6/1989 датированный 3577 Нет. Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте, 20/10/1999 датированный 99/13482 Количество Решения министров о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте и введены в действие Советом 30/10/1999 датированный 23861 опубликовано в Официальном бюллетене № импорте основаны на регулировании по предотвращению недобросовестной конкуренции.

Определения

Статья 3 - (1) Это коммюнике последний;

a) министерство: Министерство экономики,

б) CHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

с) штаб-квартира: Общее Министерство Дирекция по импорту,

ç) GTIP: Таможенная статистика Позиция тарифов,

d) яйца: Окончательное исследование обзор,

е) Suudi Arabistan: Suudi Arabistan Krallığı’nı,

е) TGTC: Позиция Статистика расколоть турецкому таможенный тариф,

г) правила: 30/10/1999 датированный 23861 No. Импортное Положение о предотвращении недобросовестной конкуренции, опубликованном в официальном бюллетене,

экспресс.

Профилактика субъекта продукции

Статья 4 - (1) Профилактика субъекта продукции, 5503.20.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “poliesterlerden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)"тебе.

(2) Bahse konu GTİP’ler, только для информационных целей и не являются обязательными в природе.

(3) Профилактика продукции, подлежащей к тарифу расположен в tgtc и / или изменения, которые будут сделаны в определении статьи не исключает применения положений настоящего Коммюнике.

Репрезентативность заявителя

Статья 5 - (1) доказательства, представленные на этапе подачи заявки, başvuruda bulunan firmaların Yönetmeliğin 18 го 20 Статья понимать, что он имеет представитель отечественной промышленности в рамках этих фирм в соответствующих разделах коммюнике, yerli üretim dalı olarak anılacaktır.

существующие меры

Статья 6 - (1) 1/9/2007 датированный 26630 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.:2007/13) ile ÇHC ve Suudi Arabistan menşeli “poliesterlerden sentetik devamsız lifler” (polyester elyaf) ithalatında, ÇHC için 0,08 ABD Doları/Kg ve Suudi Arabistan için 0,11 ABD Doları/Kg tutarında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuru üzerine, 18/4/2009 датированный 27204 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2009/9) ile ÇHC menşeli polyester elyaf için bir ara gözden geçirme soruşturması açılmıştır. Yürütülen ara gözden geçirme soruşturması sonucunda, ÇHC için uygulanmakta olan 0,08 ABD Doları/Kg tutarındaki önlemin yerli üretim dalının dampingli ithalat nedeniyle uğradığı zararın ortadan kaldırılması için yeterli olmadığı değerlendirildiğinden, 5/10/2009 датированный 27367 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.:2009/33) ile ÇHC menşeli polyester elyaf ithalatında yürürlükte bulunan önlem, 0,21 ABD Doları/Kg’a yükseltilerek uygulanmaya devam edilmiştir.

(3) 7/8/2012 датированный 28377 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2012/17) ile başlatılan NGGS, 16/7/2013 датированный 28709 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2013/13) ile sonuçlandırılarak önlemin ÇHC için aynı seviyede devam etmesine karar verilmiştir. Yapılan başvuru, Suudi Arabistan menşeli ithalatı kapsamadığından, bu ülke menşeli ithalata yönelik uygulanan dampinge karşı önlem 5 yıllık uygulama süresi sonunda yürürlükten kalkmıştır.

обоснование

Статья 7 - (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 предусмотренных абзацем вторым статьи 25/1/2018 датированный 30312 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2018/1) vasıtasıyla mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvuruların incelenmesi neticesinde, Демпинг случая вывода антидемпинговых мер, применяемых к продукции, подлежащей КНР и в отношении предотвращения вреда, который может продолжаться или повторным появление нужной информации, чтобы сделать отверстие NGGS, Понятно, что есть документы и свидетельства.

Решения и действия

Статья 8 - (1) В результате экспертизы; NGGS достаточно информации, чтобы быть открыт, Понятно, что есть документы и свидетельства, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 Статья решили открывать в рамках NGGS.

рейтинги рыночной экономики

Статья 9 - (1) КНР производитель резидента или производитель предметом расследования в производстве и продажа соответствующего продукта в Приложении 1 Pearl применяется в той мере, в рамках условий рыночной экономики в статье 12 nci maddede belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 статья, в противном случае регулирование 7 Статья применяется. регулирование 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

Передача вопросника

Статья 10 - (1) После расследования, расследование Министерство определило указанные приложения и продукции, подлежащей известных импортеров, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(2) уведомление, Уведомление об открытии расследования, неконфиденциальное резюме заявки и анкет, получает доступ к информации по вопросам.

(3) Не может быть отправлено уведомления не могут быть обнаружены Министерством или министерством, чтобы достигнуть их заявление, что другие заинтересованные стороны могут иметь доступ к соответствующему разделу на веб-странице анкеты.

компетентные органы, представление мнений и ответов

Статья 11 - (1) исследование, Проведенный Главное управление.

(2) Информация о расследовании, бельгийский, просматривать и связался с компетентными органами следующие вопросы,.

T.C. Министерство экономики

Главное управление импортом

Демпинг и Субсидия Департамент исследований

адрес: Sogutozu Mah. 2176. многие. нет:63 Чанкая / АНКАРА

телефон: +90 312 204 75 00, факс: +90 312 204 86 33

www.ekonomi.gov.tr

(3) Следственные «компании-резиденты в Турции, Учреждения и организации, заинтересованные стороны, которые хотят быть ", Официальные мнения Министерства с ответами на вопросник от их собственного адреса PEP PEP посылает его по указанному адресу, расположенный ниже.

PEP Адрес: ekonomi@hs01.kep.tr

(4) Soruşturmada “yurtdışında yerleşik firma, Учреждения и организации, заинтересованные стороны, которые хотят быть ", Официальные мнения Министерства с ответами на вопросник расположен СУЭД электронной почты ниже и адрес отправить его на почтовый адрес.

ЭСУД Адрес электронной почты: ithebys@ekonomi.gov.tr

(5) Турецкий сделал письменные и устные сообщения, относящиеся к расследованию. Вопросник и ответы на другие, кроме информации о связанных сторонах, что ответы на все, бельгийский, мнения и требования должны представить письменное турецки. Представленный в любом другом языке, чем турецкий ответ, информация, бельгийский, взгляды и требования игнорируются.

(6) Заинтересованные стороны, другая информация, которая имеет отношение к расследованию для требуемой информации в форме вопросов, за исключением, документы и мнения, вместе с подтверждающими доказательствами в письменном виде в Главное управление 12 Изделие может предложить в течение периода времени, указанного в пункте.

(7) утверждая, что результаты исследования могут быть затронуты; но 10 профессиональные организации, которые не попадают в первый и третий пункт статья статьи, ассоциации потребителей, работники или работодатели, профсоюзы в отрасли производства, мнения других заинтересованных сторон, таких как предприятия продукции с использованием в качестве входных данных штаб-квартиры в письменной форме 12 Изделие может предложить в течение периода времени, указанного в абзаце третьем.

(8) Ответы на вопросник к заинтересованным сторонам, Другая информация о расследовании, документы и подтверждающие документы должны быть представлены в письменной форме с выраженным мнения. наименование и наименование соответствующих сторон в письменной презентации, информация Адрес, Адрес электронной почты, телефон, номер факса указано. «Компании-резиденты в Турции, Учреждения и организации, заинтересованные стороны, которые хотят «иметь свой собственный адрес в письменных материалах, представленных PEP также указывает.

(9) Положение во время следствия 22 Статья записывать любую информацию, представленную в соответствии с абзацем вторым секретности, сертификат и неконфиденциальное резюме мнений представлены. Неконфиденциальное резюме, главным образом в деталях было бы разумно, чтобы информация следует понимать. Заинтересованные стороны, В исключительных случаях они могут быть способны эту информацию не могут быть суммированы. В таких исключительных случаях, Следует отметить, что подробности о причинах, которые не могут быть суммированы.

Крайние сроки

Статья 12 - (1) 10 время, чтобы ответить на вопросник для всех заинтересованных сторон, как указано в первом абзаце статьи отослал положения уведомления, в том числе в период с даты отправки уведомления о открытии расследования отправленной 37 день.

(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar ile 11 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen bütün ilgili taraflar, Ответ на свое мнение о расследовании и опросников будет начинаться с даты публикации настоящего коммюнике 37 Могу предложить дни.

(3) утверждая, что результаты исследования могут быть затронуты 11 другие стороны, заключающих й охватывает седьмой абзац статьи, их мнение по поводу расследования с тем, чтобы повлиять на ход следствия со дня опубликования настоящего коммюнике может предложить в процессе расследования.

Неспособность прийти к сотрудничеству

Статья 13 - (1) регулирование 26 В рамках положений статьи, В период с учетом одной из заинтересованных сторон, и нужного формата считаются прийти к необходимой информации и документам, которые должны предоставлять или понимать, что мешает или расследованию, чтобы запретить доступ к такой информации и документам или неправильно или что сторона сотрудничеству в случае недостоверной информации. Там, где промежуточные или окончательные определения в пределах объема исследования, такие как это, положительным или отрицательным образом, Согласно данным, предоставленным.

(2) Результаты исследования по теме боковой ставке, если речь идет об отсутствии сотрудничества или частично, могут быть менее выгодными, чем сотрудничество заинтересованных прийти к сотрудничеству сторон.

реализация Меры мер

Статья 14 - (1) регулирование 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca meri önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Следствие дата начала

Статья 15 - (1) исследование, Считается, что это начало на Сообщении публикации.

сила

Статья 16 - (1) Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 17 - (1) Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.

[ad_2]