[ad_1]

заявление : Индия, Шри Ланка, Tayland ve İspanya menşeli/çıkışlı muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamının Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.

Министерство торговли:

РАЗДЕЛ

Genel Bilgi ve İşlemler

Назначение и область применения

Статья 1 - (1) Цель настоящего Коммюнике, 9/3/2018 датированный 30355 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2018/9) ile Hindistan, Шри Ланка, Tayland ve İspanya menşeli/çıkışlı 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 и 7315.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ithalatına yönelik olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

поддержка

Статья 2 - (1) это Коммюнике, 14/6/1989 датированный 3577 Нет. Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте, 20/10/1999 датированный 99/13482 Количество Решения министров о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте и введены в действие Советом 30/10/1999 датированный 23861 опубликовано в Официальном бюллетене № импорте основаны на регулировании по предотвращению недобросовестной конкуренции.

Определения

Статья 3 - (1) Это коммюнике последний;

a) министерство: Министерство торговли,

б) CHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

с) штаб-квартира: Общее Министерство Дирекция по импорту,

ç) G.T.İ.P: Таможенная статистика Позиция тарифов,

d) Южная Корея: Kore Cumhuriyeti’ni,

е) Индия: Hindistan Cumhuriyeti’ni,

е) Испания: İspanya Krallığı’nı,

г) закон: 3577 Нет. Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте,

г) решение: 20/10/1999 датированный 99/13482 Количество министров Решение о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте, принятый Советом,

час) Шри Ланка: Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti’ni,

Я) Таиланд: Tayland Krallığı’nı,

я) Тайвань: Çin Tayvanı’nı,

J) правила: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

экспресс.

Продукты, подлежащие исследованию

Статья 4 - (1) Продукты, подлежащие исследованию 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 и 7315.19.00.00.00 G.T.İ.P.’leri altında kayıtlı “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı”dır.

Soruşturma konusu eşyaya ilişkin yürürlükteki mevzuat

Статья 5 - (1) 23/5/2010 датированный 27589 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2010/13) ile ÇHC menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamlarının ithalatında dampinge karşı 1.200 ABD Doları/Ton seviyesinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 19/6/2016 датированный 29747 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2016/19) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin söz konusu eşya ithalatında mevcut haliyle uygulamasının devam ettirilmesine karar verilmiştir.

(2) С другой стороны,, 12/12/ 2013 датированный 28849 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2013/31) ile de; ÇHC menşeli eşyaya uygulanan önlem, iki firma hariç tutulmak üzere Güney Kore, Malezya ve Tayvan menşeli/çıkışlı anılan eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

Başvuru ve soruşturma

Статья 6 - (1) Tosyalı Makina San. и торговли. Ltd. Sti. firması tarafından, Bakanlığa iletilen, önlem konusu ülkeler menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamının ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Hindistan, Шри Ланка, Tayland ve İspanya üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik iddia üzerine Bakanlık tarafından bir inceleme başlatılmıştır.

(2) Önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulguların Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde Hindistan, Шри Ланка, Tayland ve İspanya menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, регулирование 38 Статья меры по решению следствия приведены против сведены к нулю.

(3) 9/3/2018 датированный 30355 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2018/9) с 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 и 7315.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ithalatına yönelik olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma başlatılmıştır.

Период исследования

Статья 7 - (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 1/1/2015 с 1/1/2018 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak belirlenmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin toplanması

Статья 8 - (1) Для того, чтобы предоставить информацию, необходимую для расследования, soruşturma konusu ülkelerin büyükelçiliklerine, bilinen ithalatçılarına ve yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada Bakanlığımıza vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek karşılanmış olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre de verilmiştir.

(2) Soruşturma kapsamında Hindistan’da mukim Galaxy Chains Pvt. Ltd. ile Tube Investments of India Limited firmaları gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur. Hindistan’da mukim Bedico Automotives firması soru formlarına cevapları göndermiş olmasına rağmen yerinde doğrulama aşamasında soruşturmadan çekildiğini yazılı olarak bildirerek işbirliğinde bulunmaktan kaçınmıştır.

(3) Hindistan’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili/ilintili olabilecek diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınamamıştır.

(4) Soruşturma kapsamında Tayland’da mukim Tien Yuen Machinery Mfg., (Thailand) Co., Ltd. firması gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur.

(5) Tayland’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili/ilintili olabilecek diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınamamıştır.

(6) Soruşturma kapsamında İspanya’da mukim Iris Chains, S.L. firması gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur.

(7) İspanya’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili/ilintili olabilecek diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınamamıştır.

(8) Sri Lanka’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili/ilintili olabilecek firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınamamıştır.

(9) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu ve değerlendirmeleri içeren genel nihai bildirim AB Türkiye Delegasyonu ile Hindistan, Шри Ланка, Tayland ve İspanya’nın Büyükelçiliklerine ve ticari bilgilerin gizliliği de göz önünde bulundurularak işbirliğinde bulunan firmalara her bir firma için özel nihai bildirimlerle birlikte iletilmiş olup, taraflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır. Hindistan’da mukim “Tube Investments of India Limited” firması ve İspanya’da mukim “Iris Chains, S.L.” firması nihai bildirime ilişkin görüş bildirmiş olup diğer firmalardan cevap alınmamıştır. С другой стороны, AB Delegasyonu ve Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçiliği’nden nihai bildirime görüş bildirmek için ek süre uzatımı talep edilmiş ve üç gün ek süre verilmiş; fakat verilen ek süre içerisinde bir görüş bildirilmemiştir. Tarafların görüşlerini sunmalarını müteakip bu görüşler de dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

Статья 9 - (1) регулирование 21 inci maddesi çerçevesinde gerekli bilgi ve belgeleri süreleri dahilinde tam ve eksiksiz olarak sağlayarak işbirliğinde bulunan, Galaxy Chains Pvt. Ltd. ve Tube Investments of India Limited firmalarının Hindistan’da bulunan tesislerinde 24-27 сентябрь 2018 tarihleri arasında, Iris Chains S.L. firmasının İspanya’da bulunan tesislerinde 24-25 октября 2018 tarihleri arasında ve Tien Yuen Machinery Mfg., (Thailand) Co., Ltd. firmasının Tayland’da bulunan tesislerinde 12-13 ноябрь 2018 tarihleri arasında yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel

Статья 10 - (1) Soruşturma kapsamında yer alan eşyanın ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Hindistan, Шри Ланка, Tayland ve İspanya üzerinden etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.

(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir. В связи с этим,, önlemlerin etkisiz kılındığına yönelik belirlemeler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi

Статья 11 - (1) Söz konusu eşyanın ithalatına yönelik istatistiklerin incelenmesi neticesinde, Hindistan’dan yapılan ithalatın artış gösterdiği görülmektedir. В связи с этим,, söz konusu önleme konu zincirlerin Hindistan menşeli olarak ithalatı dikkat çekici ölçüde artış göstererek 2015 yılında yaklaşık 510 Тон Икен, 2016 в год 735 tona, 2017 в год 787 tona yükselmiştir. Değer bazında ise ithalat 2015 yılında yaklaşık 1,68 milyon ABD doları iken, 2016 в год 1,91 milyon ABD dolarına, 2017 в год 2,13 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

(2) Hindistan’ın toplam ithalatımız içerisindeki payı, anılan dönemde miktar bazında 2015 yılında %13,8’den, 2016 yılında %17,7’ye ve 2017 yılında %17,1’e yükselmiştir.

(3) Tayland’dan yapılan ithalatın 2015 yılından itibaren artış gösterdiği görülmektedir. В связи с этим,, söz konusu önleme konu zincirlerin Tayland menşeli olarak ithalatı 2015 yılında yaklaşık 504 Тон Икен, 2016 в год 522 tona, 2017 в год 517 tona yükselmiştir. Değer bazında ise ithalat 2015 yılında yaklaşık 1,16 milyon ABD doları iken, 2016 в год 1,07 milyon ABD dolarına, 2017 в год 1,25 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

(4) Tayland’ın toplam ithalatımız içerisindeki payı, anılan dönemde miktar bazında 2015 в год %13,7; 2016 yılında yaklaşık %12,5 и 2017 yılında yaklaşık %11,2 реализовано как.

(5) Sri Lanka’dan yapılan ithalatın 2015 yılından itibaren dikkat çekici ölçüde artış gösterdiği görülmektedir. В связи с этим,, söz konusu önleme konu zincirlerin Sri Lanka menşeli olarak ithalatı 2015 yılında yaklaşık 197 Тон Икен, 2016 в год 420 тон, 2017 в год 268 в тоннах. Değer bazında ise ithalat 2015 yılında yaklaşık 0,41 milyon ABD doları iken, 2016 в год 0,73 milyon ABD doları, 2017 в год 0,51 milyon ABD doları olmuştur.

(6) Sri Lanka’nın toplam ithalatımız içerisindeki payı, anılan dönemde miktar bazında 2015 yılında yaklaşık %5,3; 2016 yılında yaklaşık %10,1 и 2017 yılında yaklaşık %5,8 реализовано как.

(7) İspanya’dan yapılan ithalatın 2015 yılından itibaren dikkat çekici ölçüde artış gösterdiği görülmektedir. В связи с этим,, söz konusu önleme konu zincirlerin İspanya menşeli olarak ithalatı 2015 yılında yaklaşık 92 Тон Икен, 2016 в год 225 tona, 2017 yılında ise 357 tona yükselmiştir. Değer bazında ise ithalat 2015 yılında yaklaşık 0,58 milyon ABD doları iken, 2016 в год 1,09 milyon ABD dolarına, 2017 в год 1,16 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

(8) İspanya’nın toplam ithalatımız içerisindeki payı, anılan dönemde miktar bazında 2015 yılında yaklaşık %2,5; 2016 yılında yaklaşık %5,4 и 2017 yılında yaklaşık %7,7 реализовано как.

(9) Trademap veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde, Hindistan’ın ÇHC’den 2015 в год 13,3 milyon ABD doları, 2016 в год 13,1 milyon ABD doları, 2017 в год 15,2 milyon ABD doları tutarında; Tayvan’dan 2015 в год 3,1 milyon ABD doları, 2016 в год 2,1 milyon ABD doları, 2017 в год 2,4 milyon ABD doları tutarında; Güney Kore’den 2015 в год 0,8 milyon ABD doları, 2016 в год 0,5 milyon ABD doları, 2017 в год 0,9 milyon ABD doları tutarında; Malezya’dan 2015 в год 0,06 milyon ABD doları, 2016 в год 0,07 milyon ABD doları, 2017 в год 0,3 milyon ABD doları tutarında soruşturma konusu ürün ithalatı olduğu anlaşılmaktadır.

(10) Trademap veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde, Tayland’ın ÇHC’den 2015 в год 22,9 milyon ABD doları, 2016 в год 23,1 milyon ABD doları, 2017 в год 29,4 milyon ABD doları tutarında; Tayvan’dan 2015 в год 5 milyon ABD doları, 2016 в год 4,8 milyon ABD doları, 2017 в год 4,4 milyon ABD doları tutarında; Güney Kore’den 2015 в год 1 milyon ABD doları, 2016 в год 0,8 milyon ABD doları, 2017 в год 0,7 milyon ABD doları tutarında; Malezya’dan 2015 в год 4,5 milyon ABD doları, 2016 в год 4,7 milyon ABD doları, 2017 в год 6 milyon ABD doları tutarında soruşturma konusu ürün ithalatı olduğu anlaşılmaktadır.

(11) Trademap veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde, Sri Lanka’nın ÇHC’den 2015 в год 16,8 milyon ABD doları, 2016 в год 12,6 milyon ABD doları, 2017 в год 11,6 milyon ABD doları tutarında; Tayvan’dan 2015 в год 0,1 milyon ABD doları, 2016 в год 0,15 milyon ABD doları, 2017 в год 0,1 milyon ABD doları tutarında; Güney Kore’den 2015 в год 0,7 milyon ABD doları, 2016 в год 0,1 milyon ABD doları, 2017 в год 0,1 milyon ABD doları tutarında; Malezya’dan 2015 в год 0,25 milyon ABD doları, 2016 в год 0,22 milyon ABD doları, 2017 в год 0,18 milyon ABD doları tutarında soruşturma konusu ürün ithalatı olduğu anlaşılmaktadır.

(12) Trademap veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde, İspanya’nın ÇHC’den 2015 в год 19,2 milyon ABD doları, 2016 в год 17,7 milyon ABD doları, 2017 в год 21,1 milyon ABD doları tutarında; Tayvan’dan 2015 в год 1,3 milyon ABD doları, 2016 в год 2,7 milyon ABD doları, 2017 в год 2 milyon ABD doları tutarında; Güney Kore’den 2016 в год 0,4 milyon ABD doları, 2017 в год 0,2 milyon ABD doları tutarında; Malezya’dan 2015 в год 0,15 milyon ABD doları, 2016 в год 0,09 milyon ABD doları, 2017 в год 0,04 milyon ABD doları tutarında soruşturma konusu ürün ithalatı olduğu anlaşılmaktadır.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler

Статья 12 - (1) Sunulan soru formlarının incelenmesi ve yerinde doğrulama soruşturması sonucunda Hindistan’da mukim “Galaxy Chains Pvt. Ltd.” ve “Tube Investments of India Limited” firmalarının kurulu üretim kapasitesinin bulunduğu ve faal olarak üretim yaptığı görülmüş ve soru formu kapsamında sunmuş olduğu bilgiler teyit edilmiştir.

(2) Hindistan’da mukim Bedico Automotives firması soru formlarını göndermiş olmasına rağmen yerinde doğrulama aşamasında soruşturmadan çekildiğini belirterek işbirliğinde bulunmaktan kaçındığı için, регулирование 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında anılan firma “işbirliğine gelmedi” olarak addedilmiştir.

(3) Soruşturma kapsamında Hindistan’da mukim ve soruşturma kapsamında yer alan ürünleri ülkemize ihraç eden diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınmamış olup, регулирование 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında anılan firmalar “işbirliğine gelmedi” olarak addedilmiştir.

(4) Sunulan soru formlarının incelenmesi ve yerinde doğrulama soruşturması sonucunda Tayland’da mukim “Tien Yuen Machinery Mfg., (Thailand) Co., Ltd.” firmasının kurulu üretim kapasitesinin bulunduğu ve faal olarak üretim yaptığı görülmüş ve soru formu kapsamında sunmuş olduğu bilgiler teyit edilmiştir.

(5) Soruşturma kapsamında Tayland’da mukim ve soruşturma kapsamında yer alan ürünleri ülkemize ihraç eden diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınmamış olup, регулирование 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında anılan firmalar “işbirliğine gelmedi” olarak addedilmiştir.

(6) Sunulan soru formlarının incelenmesi ve yerinde doğrulama soruşturması sonucunda, İspanya menşeli/çıkışlı olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşyayı ülkemize ihraç eden “Iris Chains S.L.” firması tarafından yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı sonucuna ulaşılmıştır.

(7) Soruşturma kapsamında İspanya’da mukim ve soruşturma kapsamında yer alan ürünleri ülkemize ihraç eden diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınmamış olup, регулирование 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında anılan firmalar “işbirliğine gelmedi” olarak addedilmiştir.

(8) Soruşturma kapsamında Sri Lanka’da mukim ve soruşturma kapsamında yer alan ürünleri ülkemize ihraç eden firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınmamıştır.

Часть третья

Разные и заключительные положения

оценка

Статья 13 - (1) Hindistan’da mukim Galaxy Chains Pvt. Ltd. ve Tube Investments of India Limited firmalarının tarafımıza iletmiş oldukları belgelerin incelenmesi ve üretim tesislerinde yapılan yerinde doğrulama çalışması neticesinde, soruşturma konusu eşya üretimini Hindistan’daki tesislerinde gerçekleştirdikleri ve önlemi etkisiz kılma faaliyetinde bulunmadıkları tespit edilmiştir.

(2) Hindistan’da mukim Bedico Automotives firması yerinde doğrulama aşamasında soruşturmadan çekildiğini belirterek işbirliğinde bulunmaktan kaçındığı için, регулирование 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında anılan firma “işbirliğine gelmedi” olarak addedilmiştir. В связи с этим,, firmanın yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı değerlendirilmektedir.

(3) Tayland’da mukim “Tien Yuen Machinery Mfg., (Thailand) Co., Ltd.” firmasının tarafımıza iletmiş olduğu belgelerin incelenmesi ve üretim tesislerinde yapılan yerinde doğrulama çalışması neticesinde, söz konusu firmanın soruşturma konusu eşya üretimini Tayland’daki tesislerinde gerçekleştirdiği ve önlemi etkisiz kılma faaliyetinde bulunmadığı tespit edilmiştir.

(4) İspanya’da mukim Iris Chains S.L. firmasının soruşturma konusu eşya üretim tesisinin fiziki varlığı görülmekle birlikte, standart bir zincirin yarı mamul olan parçalarının tamamına yakınının ÇHC’den ithal edilerek firma üretim tesislerinde montaj yapıldığı görülmüştür. Bunun yanı sıra firma tarafından sunulan üretim, kapasite ve maliyetlere ilişkin tahmini olarak hesaplandığı anlaşılan bilgilerin doğruluğu tespit edilememiştir. В связи с этим,, firmanın zincir montajı faaliyetinde ÇHC’den ithal edilen yarı mamüllerin payı ve dolayısıyla firma tarafından yaratılan katma değer tespit edilememiştir. В связи с этим,, firmanın Türkiye ihracatında en önemli kalemi olan standart zincirlerin yarı mamul olan parçalarının tamamına yakınının ÇHC’den ithal edilerek üretim tesislerinde montaj yapıldığı ve yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı sonucuna ulaşılmıştır.

(5) С другой стороны, soruşturma döneminde Hindistan, Tayland ve İspanya’da mukim üretici/ihracatçı diğer firmalar bahsekonu soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunmamış ve üretim yaptığına ilişkin bilgi sunmamıştır. В связи с этим,, soruşturma konusu eşyayı Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı değerlendirilmektedir.

(6) также, soruşturma döneminde Sri Lanka’da mukim üretici/ihracatçı firmalar bahsekonu soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunmamış ve üretim yaptığına ilişkin bilgi sunmamıştır. В связи с этим,, soruşturma konusu eşyayı Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı değerlendirilmektedir.

Результат

Статья 14 - (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Hindistan, Таиланд, İspanya ve Sri Lanka menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, Коммюнике о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте (Коммюнике No.: 2016/19) kapsamında ÇHC menşeli ürün için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına ve Hindistan’da mukim “Galaxy Chains Pvt. Ltd.” ve “Tube Investments of India Limited” firmaları ile Tayland’da mukim “Tien Yuen Machinery Mfg., (Thailand) Co., Ltd.” firmasında üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı kesin önlemin uygulanmamasına karar verilmiştir.

G.T.İ.P. название статьи Menşe/Çıkış Ülkesi Firma Антидемпинговые меры (USD / тонна)
7315.11.90.00.117315.11.90.00.19

7315.12.00.00.117315.12.00.00.19

7315.19.00.00.00

Transmisyon zincirleriDiğerleri

Transmisyon zincirleri

другие

черты

Индия Galaxy Chains Pvt.Ltd. 0
Tube Investments of India Limited 0
другие 1.200
Таиланд Tien Yuen Machinery Mfg., (Thailand) Co., Ltd. 0
другие 1.200
Шри Ланка Tüm Firmalar 1.200
Испания Tüm Firmalar 1.200

(2) Коммюнике о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте (Коммюнике No.: 2010/13) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Коммюнике No.:2016/19) ile ÇHC menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

приложение

Статья 15 - (1) Таможенные органы, 14 üncü maddede yer alan tabloda G.T.İ.P.’i, madde ismi ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen ürünün, Без ущерба для положений других законодательных актов, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında gösterilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

сила

Статья 16 - (1) Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 17 - (1) Это коммюнике должно быть исполнено министром торговли.

[ad_2]