[ad_1]

заявление : Hat ayrımı yapılmaksızın kapanmış ithalat ve ihracat beyannameleri ile dâhilde işleme rejimi kapsamında işlem gören kapatılabilir statüdeki beyannamelerin onaylı örneğinin verilmesinde yapılacak işlemler hk.

T.C.
ТАМОЖНЯ И ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА
Управление рисками и Главное управление контроля

номер : 73421605-010.06.01

тема : Beyanname Onaylı Örneğinin Verilmesi

КРУГЛЫЙ
2017/16

Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliği’nin 112 nci maddesi “Beyanın bilgisayar veri işleme tekniği yolu ile yapılması halinde talep üzerine gümrük beyannamesinin onaylı örneğinin beyan sahibine verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmünü amirdir. Söz konusu hüküm çerçevesinde yükümlüler tarafından talep edilmesi halinde, hat ayrımı yapılmaksızın “kapanmış” ithalat ve ihracat beyannameleri ile dâhilde işleme rejimi kapsamında işlem gören “kapatılabilir” statüdeki beyannamelerin onaylı örneğinin verilmesinde aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur:

1- Yükümlü tarafından beyannamenin mükellef nüshası (üç veya sekizinci nüsha) üzerine çıktısı alınır.

2- İlgili gümrük idaresince görevlendirilen memurca, yükümlü tarafından ibraz edilen beyanname nüshasının sistemdeki elektronik beyanname ile uyumlu olduğu tespit edilir ve beyanname nüshasının seri numarası, BİLGE sisteminde detaylı beyan modülünde “İşlemler” menüsü altında bulunan “Çıktı Seri No Kayıt” ekranından söz konusu beyanname tescil numarası ile çağrılmak suretiyle kaydedilir.

3- Beyanname nüshasının sağ üst köşesinde yer alan “SEVK-İHRACAT/VARIŞ GÜMRÜK İDARESİ” alanı ilgili gümrük idaresince görevlendirilen memur tarafından mühürlenerek imzalanır ve beyanname örneği yükümlüye iade edilir.”

4- Bu şekilde sadece tek bir beyanname nüshası düzenlenir, başkaca herhangi bir nüsha düzenlenmez.

5- Kapanmış veya kapatılabilir statüdeki beyannamelerde düzeltme yapılmış olması halinde, söz konusu beyannamelerin değişiklikten önce temin edilen onaylı örnekleri ilgili gümrük idaresine sunularak üzerine gerekli meşruhatın düşülmesi sağlanır.

İlgili kurumlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı web sayfasında bulunan sorgu ekranından (http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/euygulamalar/Sayfalar/Projeler.aspx) tescil numarasını girerek beyanname nüshasının doğruluğunu kontrol edebilirler.

Beyanname çıktısı alınması konulu 07/03/2012 датированный 2012/2 Циркуляр №.

Информация и необходимость угождать.

Его Святейшество асков
служителями.
заместитель

[ad_2]