[ad_1]

заявление : Türkiye-Kosova STA kapsamında yapılan teminatlı ithalatların, yayımlanan ek menşe kurallarının uygulanmasına ilişkin tercihli menşe yönetmelikleri kapsamında teminatın çözülmesi veya irad kaydedilmesi hk.

T.C.
Министерство торговли
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

номер : 16934678-724.01.02

тема : Türkiye-Kosova STA

09.09.2019 / 47459377
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА в

27 сентябрь 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan, 22/4/2015 датированный 6649 sayılı Kanunla uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması” 14/5/2015 датированный 2015/7801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanmıştır.

Söz konusu Anlaşma kapsamında uygulanacak tercihli vergi oranları, İthalat Rejim Kararına ek 22 августейший 2019 датированный 30866 опубликованного в Официальном бюллетене No. 1474 нумерованный Cumhurbaşkanı Kararıyla 1 сентябрь 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe konulmuştur.

Anılan STA’ya ek “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine ilişkin Ek II.1″nin hükümlerini mevzuatımıza aktarmak amacıyla hazırlanan “Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı”, “Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik” taslakları Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına sevk edilmiştir.

В связи с этим,, вступление в силу указанного стадиона 1 сентябрь 2019 tarihi ile söz konusu Anlaşmaya ek menşe kurallarının uygulanmasına ilişkin yukarıda atıfta bulunulan Yönetmeliklerin yürürlüğe gireceği tarih arasında bağlantınız gümrük idarelerinden STA kapsamında tercihli düzenlemeden yararlanılarak ithalat gerçekleştirilmek istenmesi halinde;

- действительное доказательство происхождения, предусмотренное в Соглашении (Kosova resmi makamlarınca, Примеры документа в соответствии с расположенным дополнительным доказательством происхождения) ibraz edilirse eşyaya ilişkin kanuni vergi ile tercihli vergi arasındaki farkın teminat alınması suretiyle işlem tesis

edilmesi,

- После выхода регулирования операций, выполняемых посредством сдачи на хранение оценки пригодности Правила, Решение соответствующего залога, uygun olmayan durumlarda ise irad kaydedilmesi yönünde işlem yapılması gerekmektedir.

Я прошу необходимую информацию.

Sevil KARACA AYDEMİR
служителями.
Руководитель отдела

Я:
Bir adet belge örneği

распределение:
Все таможенные и региональные управления внешней торговли

LAHİKA III

EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI VE EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI İÇİN BAŞVURU FORMU ÖRNEKLERİ

Basım Talimatı

1. Her bir form 210×297 mm. ebadında olmalıdır; uzunlukta en fazla eksi 5 мм. veya artı 8 mm.lik bir toleransa izin verilebilir. Kullanılan kağıt beyaz ve yazım boyutunda olmalı, mekanik kağıt hamuru içermemeli ve ağırlığı 25gr/m2’den az olmamalıdır. Söz konusu form, mekanik ve kimyasal araçlarla yapılabilecek tahrifatı gözle görünür hale getiren yeşil meneviş desenli baskılı zemine sahip olmalıdır.

2. Akit Tarafların yetkili mercileri, formları bizzat basmak veya onaylanmış basımevlerine bastırtmak hakkını saklı tutabilirler. İkinci durumda her bir form, onay işaretini havi olmalıdır. Her bir form basımevinin isim ve adresini veya basımevini tanıtıcı bir işareti taşımalıdır. Form ayrıca kendisini tanıtıcı mahiyette baskılı veya baskısız bir seri numarası taşımalıdır.

DOLAŞIM SERTİFİKASI

1. экспортер (имя, полный адрес, страна) EUR.1 Нет A 000.000
Смотрите примечания на следующей странице перед завершением этой формы
2. .....................................................
и
…………………………………………………..
arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifikadır.
(соответствующие страны, Есть группы стран или территорий.)
3. Лица, посланные товары (имя, Public Address, страна) (опциональный) 4. страна происхождения продуктов, перечисленных, группа стран или районов 5. страна, группа стран или области
6.сведения о транспортировке (опциональный) 7. наблюдения

8. Sira Нет; Marks и земельный, Количество и типы1; описание товара. 9.вес брутто (кг) или иные меры (литровые кубические метры, v.s) 10. счета-фактуры (опциональный)
11. ТАМОЖЕННЫЙ ОДОБРЕНИЕ Одобрено заявление

Экспорт сертификата2

Form ……..No……………

Gümrük idaresi…………….

Выдавший страну или территорию .....

Yer ve Tarih ……………………
..............................
(подпись) печать

12. ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПОРТЕРОВ
Я нижеподписавшийся, Я заявляю, что отвечают условиям, необходимым для выдачи данного документа, указанные выше товары
Yer ve tarih……..

………………..

(подпись)

______________________________________
1 Если упакованные товары, Количество статей или состояние «в объеме», чтобы указать, что.
2 Yalnız ihracatçı ülke kurallarının gerekli gördüğü yerleri doldurunuz.

13. ТОЧНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОДСКАЖИТЕ: 14. РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ
Yapılan kontrol bu sertifikanın (*)[ ] Информация, которая организована и содержит указанный таможенный пост показывает, что право.

[ ] Укажите, которые отвечают требованиям, точности и. (Смотрите описание в приложении.)

.................................................
(Место и дата)

печать

.............................................................
(подпись)

__________________________
(*) Соответствующий ящик (Икс) Поставить знак.

Bu sertifikanın doğruluk ve kurallara uygunluğunun kontrolü talep edilir........................................
(Место и дата)

печать

...........................................
(подпись)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Сертификаты, удаления или перезаписи не может содержать. Изменения, сделанные зачеркнули неправильные сведения и добавив необходимые корректировки. Такое изменение, sertifikayı düzenleyen kişi tarafından paraf edilmeli ve düzenlendiği ülke gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır.

2. Пробелы должны быть оставлены между пунктами, введенных в сертификате и каждого элемента должны быть помещены перед номером последовательности. горизонтальная линия должна быть обращено непосредственно ниже последнего элемента. Любое неиспользуемое пространство, все последующие дополнения должны быть отменены, чтобы сделать невозможным.

3. товары, ticari faaliyetlere uygun olarak ve teşhis edilmesini sağlayacak yeterli ayrıntılarla tanımlanmalıdır.

DOLAŞIM SERTİFİKASI İÇİN BAŞVURU FORMU

экспортер (имя, полный адрес, страна) EUR.1 Нет A 000.000
Смотрите примечания на следующей странице перед завершением этой формы
2. .........................................
и
……………………………………….
arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifika için başvurudur
(соответствующие страны, Есть группы стран или территорий.)

Лица, посланные товары (имя, Public Address, страна) (опциональный) страна происхождения продуктов, перечисленных, Группа стран или районов Varış ülkesi veya ülkeler grubu
сведения о транспортировке (опциональный) наблюдения

Sira Нет; Marks и земельный, Количество и типы1; описание товара. вес брутто (кг) или иные меры (литровые кубические метры, v.s) счета-фактуры (опциональный)

1 Если упакованные товары, Количество статей или состояние «в объеме», чтобы указать, что.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПОРТЕРОВ

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfada tanımlanan eşyanın ihracatçısı;

товары, ekli sertifikanın düzenlenmesini gerektiren koşullara uygun olduğunu BEYAN;

Товары для обеспечения соблюдения условий, как указано ниже этого вышеуказанных условий;
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

ПОДАТЬ следующие вспомогательные документы(1)

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

По просьбе компетентного органа, ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli gördükleri her türlü destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, контроль за мой счет указанных органов и согласиться контролировать процесс производства указанных выше пункты;

Bu eşya için ekli sertifikanın düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ

ederim.

...............................................................
(Место и дата)

..............................................................
(подпись)

LAHİKA IV

Fatura Beyanı Metni

Aşağıda metni verilen fatura beyanı, оформляется в соответствии с примечаниями. Но не следует копировать ноты.

İngilizce Uyarlama

Экспортер продуктов, охваченный этот документ (таможенное разрешение нет ...(1)) заявляет, что, кроме случаев, когда иное явно указано, these products are of …(2) льготное происхождения.

Türkçe Uyarlama

настоящим (Gümrük Onay No:..(1) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, если не указано иное в явном виде, bu maddelerin …… (2)tercihli menşeli maddeler olduğunu beyan eder.

___________________________________________
(1) например: imalatta kullanılan ürünlere veya aynen reeksport edilen eşyalara ilişkin ithal evrakı, dolaşım sertifikaları, faturalar, imalatçı beyanları, против.

Kosovaca Uyarlama

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr……(1)) deklaron që perveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale …….(2)
Izvoznik proizvoda obuhvacenih ovom ispravom(carinsko ovlaśčinje br…..(1))j izjavluje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi …..(2) preferencialnog porekla.

…………………………………………………………………………………………………… (3)
(Место и дата)

………………………………………………………………………………………………… (4)
(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılmalıdır)

__________________________________________________
(1) “Fatura Beyanı”, onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında, onaylanmış ihracatçının izin numarası, bu boşluğa yazılacaktır. Fatura Beyanı, onaylanmış ihracatçı tarafından yapılmadığı takdirde, parantez içindeki kelimeler ihmal edilmeli veya bu bölüm boş bırakılmalıdır.

(2) Ürünlerin menşei belirtilmelidir.

(3) Если информация доступна в документе, ее можно не указывать..

İhracatçının imzalamasının istenmediği hallerde, освобождение от подписи, Также подразумевает освобождение от имени подписавшего.

[ad_2]