[ad_1]

заявление : 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin; Finansal kiralama işlemleri ve Devir, satış, ihraç ve kiralama başlıklı maddelerinde ve Teşvik Belgesi Müracaat Formları (Я 1) başlıklı ekinde değişiklik yapıldı ve Yatırım Tamamlama Vizesi İçin İstenecek Belgeler (Я 5) başlıklı ekine de Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu başlıklı (15) bölüm eklendi.

Министерство экономики:

Статья 1 - 20/6/2012 датированный 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Коммюнике No.: 2012/1)'в 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nun” ibaresi “21/11/2012 tarihli ve 6361 Нет. Лизинг, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun” şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “3226 sayılı Kanunun 23 üncü” ibaresi “6361 sayılı Kanunun 31 inci” şeklinde ve onuncu fıkrasında yer alan “3226” ibaresi “6361” olarak değiştirilmiştir.

Статья 2 - Же коммюнике 21 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«(5) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devri, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle uygun görülür.”

Статья 3 - Aynı Tebliğin EK-1’inin A numaralı formunun II/8 bölümünün (с) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Organize sanayi bölgesinde olması halinde bölgenin adı:
(решение 18 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları kapsamındaki yatırımlar için tahsis yazısı aranır

Статья 4 - Aynı Tebliğin EK-5’ine aşağıdaki (15) numaralı sıra eklenmiştir.

“15) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, talep edilmesi halinde aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanan “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu”. В этом случае, (4), (5), (10), (11), (12) и (14) numaralı sıralarda yer alan belgeler aranmaz.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMI HARCAMALARIN TESPİTİNE İLİŞKİN
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU

1. YATIRIMCI İLE İLGİLİ BİLGİLER: имя / Unvanı:

Vergi Dairesi /No:

2 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE İLGİ BİLGİLER:

Teşvik Belgesi Tarih ve Sayısı:

Yatırım Yeri Adresi:

Yatırım Başlama-Bitiş Tarihi (включая дополнительное время):

3. İSTİHDAM İLE İLGİLİ BİLGİLER:

SGK Sicil No: (Yatırım ile sağlanan istihdamın kayıtlı olduğu tüm SGK sicil numaraları yazılabilir)

4. GERÇEKLEŞEN YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Toplam Sabit Yatırını (TL): Yatırımın Finansmanı ( TL):
я. Arazi-Arsa : я. Öz Kaynaklar:
II. Bina-İnşaat: II. Yabancı Kaynaklar:
III. Makine ve Teçhizat: a. İç Kredi:
a. İthal Makine ve Teçhizat: б. Dış Kredi:
б. Yerli Makine ve Teçhizat: с. Döviz / Dövize Endeksli Kredi:
IV. Diğer Harcamalar:
a. Kur Farkı:
б. Faiz Gideri:
с. другой (Etüd-Proje, Yardımcı Makine ve Teçhizat, İthalat ve Gümrükleme, Taşıma ve Sigorta, Montaj ile Diğer Harcamalar):
V. общий: III. общий:

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER:

Yatırıma başlama ve bitiş tarihleri arasında yapılan yatırım harcamalarına ilişkin defter kayıtlarının incelenmesi neticesinde;

– Ekte yer alan listelerde belirtilen harcamaların yasal defter kayıtları ile uyumlu olduğu.

– Belge kapsamında teinin edilen sabit kıymetlerin rapor tarihi itibariyle firma aktiflerinde kayıtlı olduğu,

-Yerli kullanılmış makine ve teçhizat temin edilmediği (devre konu makine-teçhizat hariç),

-Yatırım teşvik belgesi kapsamı harcamalar için diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılmadığı (Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanılmış ise kredi tutarı ve kullanılan kuruluş yazılır),

– Teşvik belgesinde kayıtlı özel şartların yerine getirildiği

tespit edilmiştir.”

Ekler: 1) Yatırımcı ve Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalanmış ve kaşeli/mühürlü,

a) Gerçekleşen harcama listeleri, (12 numaralı sırada yer alan formatta hazırlanmış arsa, bina- inşaat, ithal ve yerli makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcamaları listeleri).

б) Yatırım takip formu EK-6’da yer alan formata uygun olarak hazırlanmış) ve Vergi Levhası.

2) Yeminli Mali Müşavirin kayıtlı olduğu odadan temin edilen faaliyet belgesi aslı.

Статья 5 - Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

Статья 6 - Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.

Это коммюнике опубликовано в официальном бюллетене
исторический подсчитывать
20/6/2012 28329
Публикация Официального вестника коммюнике о внесении изменений в Коммюнике
исторический подсчитывать
1- 10/4/2014 28968
2- 8/5/2014 28994
3- 25/9/2014 29130
4- 28/4/2016 29697
5- 25/6/2016 29753
6- 27/8/2016 29814
7- 26/7/2017 30135

[ad_2]